Elementor Header
Privrednici su:

Predlog izmene zakona o planiranju i izgradnji !

Predlog izmene zakona o planiranju i izgradnji !

prvi deo

U poslednjih 25 godina, svaki ministar građevine je donosio svoj zakon o planiranju i izgradnji i on je po pravilu bio gori od predhodnig. Da bi se zaustavio haos u građevinarstvu, Udruženje građevinskih inženjera Srbije-UGIS je napisalo svoj predlog zakona o planiranju i izgradnji i dostavilo ga bivšim ministrima.

Bivši ministar Oliver Dulić, nije razumeo naše predloge, nije ni mogao jer je lekar, a doneo je zakon koji je napravio sledeću šteteu:

Zakonom je omogućio investitorima, da utaje PDV porez u iznosu od 300 miliona evra na godišnjem nivou, odnosno 1,2 milijarde eura za vreme njegove vlasti. Vidi projekat: Utaja PDV poreza koju omogućava zakon o planiranju i izgradnji a koji se nalazi na sajtuPrivrednici Srbijehttp://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/171-utaja-pdv-poreza-koju-omoguava-zakon-o-planiranju-i-izgradnji.html

 • Zakon je pojeo 20.000 radnih mesta u građevinaretvu,
 • Zakon je napravio takav haos da nas, pojedini funkcioneri Evropske unije smatraju divljacima, odnosno doveo je do takve situacije, da je u Srbiji moguće graditi objekte samo na divlje.

Udruženje građevinski inženjera Srbije-UGIS, veruje da ni sadašnja vlast, sadašnji ministar građevine, neće razumeti ovaj naš predlog zakona, i neće ga usvojiti, a mi ga objavljujemo sa namerom da javnosti, malim, srednjim i velikim privrednicima, pokažemo da je naš predlog zakona ,, Zakon o planiranju i izgradnji?? bolji od postojećeg zakona koji su napisali vladini službenici i za to primili platu.

Zašto je naš predlog zakona bolji od postojećeg zakona ?

 • Naš predlog zakona sprečava utaju poreza PDV, a vladin zakon omogućava utaju poreza PDV. ( Vidi predlog zakona, deo Tehnički pregled objekta i Inspekciski nadzor. )
 • Naš predlog zakona podstiče zdrav razvoj: malih, srednjih i velikih građevinskih preduzeća, a vladin zakon postiče rad na crno i onemogućava zdrav razvoj građevinskih preduzeća. ( Vidi predlog zakona, deo Izvođač radova, Inspekciski nadzor i  Građevinska komora. )
 • Naš predlog zakona otvara nove poslove za građevinska preduzeća i novo zapošljavanje, a vladin zakon smanjuje investicije i zatvara i postojeća radnja mesta. ( Vidi deo predloga zakona  Održavanje objekata . )
 • Naš predlog zakona sprečava pojavu korupcije, a vladin zakon podstiče razvoj korumpcije i kriminala. ( Vidi predloga zakona  Inženjerska komora, ,,Odgovorni izvođač radova , Izvođač radova,Inspekciski nadzor itd).
 • Naš predlog zakona rešava problem divlje gradnje, a vladin zakon postiče divlju gradnju i pretvara građane Srbije u divljake. Kako će vlast R. Srbije objasniti prestavnicima Evropskoj uniji, da je moguće postaviti električne bandere po sredini ulice, kao što je slučaj u Batinskoj ulici u Bečeju, a da za to niko nije kriv i niko ne odgovara . ( Vidi predlog zakona, deo Nelegalna gradnja i projekat Divlji zakon, divlja gradnja koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije: http://www.privrednicisrbije.rs/pitamo-predsednika/69-pitamo-predsednika.html 

Napomena !

Zbod dužine teksta, predlog zakona morao se podeliti na dva dela.

 

Prvi deo, obrađuje sledeće teme:

 • Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
 • DOZVOLE I SAGLASNOSTI
 • ODGOVORNI PROJEKT
 • IZVOĐAČ RADOVA
 • GRAĐEVINSKA KOMORA
 • ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA
 • STRUČNI NADZOR

Napomena :

 • Plavim slovima, napisani su komentari.
 • Crvenim slovima, napisani su predlozi zakona.
 • Ljubičastim slovima, napisane su web adrese.

Na ovoj web adresi, nalazi se aktuelni zakon o planiranju i izgradnji. http://www.rapp.gov.rs/media/zakoni/Zakon%20o%20planiranju%20i%20izgradnji24-11.pdf

NAŠ PREDLOG :

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta

Predlažemo da se iza člana 92, doda novi član.

član 92/1

Pod uređenjem građevinskog zemljišta, podrazumeva se da se do katastarske parcele, na kojoj se gradi objekat, dovede put, vodovod, kanalizacija elektroenergedska, telefonska i kablovska instalacija.

Ukoliko opština, grad odnosno grad Beograd, ne završi uređenje građevinskog zemljiššta, iz predhodnog stava, a investitor završi objekat i nemože objekat da stavi u funkciju, zato što nije završeno uređenje građevinsko zemljište, u tom slučaju investitor ima pravo da od opštine, grada, odnosno grada Beograda traži nadoknadu štete.

DOZVOLE I SAGLASNOSTI

Predlažemo da se iza člana 133, doda novi član

 

član 133/1

Dozvole-saglasnosti, koje izdaju državni organi, lokalna samouprava i javna preduzeća, obavezna su da u roku od 30 dana odgovore na postavljeni zahtev investitora za izdavanje saglasnosti.

 

Ukoliko nadležna služba, koja izdaje saglasnost, ne odgovori investitoru na traženu saglasnost nadležni rukovodioc je obavezan da službenika koji obrađuje predmet suspenduje sa radnog mesta.

 

Ukoliko nadležni rukovodioc, iz stava 2 ovog člana zakona, ne suspenduje radnika sa radnog mesta, nadležno ministarstvo za poslove građevinarstva, obavezno je da rukovodioca suspenduje i da mu zabrani rad na ovim poslovima, u trajanju od 4 godine.

 

Investitor, kome je napravljena šteta, zbog ne ažurnosti administracije, ima pravo da od strane koja je napravila štetu, traži nadoknadu iste.

                                                                                                            ODGOVORNI PROJEKTANT

alt

Pitamo, Predsednika Vlade R. Srbije i Ministra građevina !

 

Da li je firmi-preduzetniku koji projektuju gore prikazane objekte, potrebno isto znanje i iskustvo u projektovanju ?

 

Vaš zakon kaže da su ovi objekti isti a mi kažemo da nisu i zato predlažemo slede?e:

 

Naš predlog

Predlažemo da se projektovanje podeli  prema složenosti objekata na :

 • A kategorija ? SLOŽENI objekti za projektovanje,
 • B kategorija ? SPECIFI?NI objekti za projektovanje i
 • C kategorija ? SPECIJALNI objekti za projektovanje

 

Predlažemo da se iza člana 126, dodaju novi članovi.

član 126/1

Projektovanje građevinskih objekata dele se prema složenosti na:

 • A kategorija ? SLOŽENI objekti za projektovanje,
 • B kategorija ? SPECIFI?NI objekti za projektovanje i
 • C kategorija ? SPECIJALNI objekti za projektovanje.

A kategorija

SLOŽENI objekti za projektovanje

član 126/2

 

Složeni objekti za projektovanje su:

 • stambeni i poslovni objekti spratnosti PO+P+4+Podkrovlje, visine do 21m;
 • industrijski , poljorpivredni objekti , hale i mostovi raspona do 20m;
 • lokalni putevi, ulice, cevovod vodovoda i kanalizacija.

 

Odgovorni projektant složenih objekata, može biti inženjer, određene struke, odgovarajućeg smera sa 5 godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili diplomirani inženjer, određene struke, odgovarajućeg smera, sa 3 godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom.

                                                                                                                                                              B kategorija

SPECIFI?NI objekti za projektovanje

član 126/3

 

Specifični objekti za projektovanje su:

 • stambeni i poslovni objekti spratnosti od P+4 do P+20, visine 18m do 60m; industrijski , poljorpivredni objekti , hale i mostovi raspona 20m do 50m; silosi za itarice 500 do 1500 vagona, silosi za cement 200 vagona 400 vagona, regoinalni i auto putevi, železničke pruge;

 

 • hidroelektrane, termoelektrane, toplane, tuneli, podzemni objekti, višenamenski hidro sistemi, visoke i niske brane sa akumulacijama, sistemi za odbranu od poplava, vodoprivredno uređenje slivnog područja vodotoka, sistemi za regionalno snabdevanje područja vodom, sistem za navodnjavanje i odvonjavanje veći od 300 ha, ribnjaci veći od 200 ha regionalni i gradski vodovodi( osim razvodne mreže), ustave propusne moći veće od 0.5m3/s, crpne stanice kapaciteta vešeg od 0,5m3/s, vodozahvati kapaciteta većeg od 0,5m3/s i brodske prevodnice ;

istralni, razvodni dovodni gasovodi, industrijski razvodi, gradske gasne mreže, merno regulacione stanice, kompresorske stanice, punionice za tečni naftni gas, magistralni naftovodi i produktovodi, razvodni naftovodi i produktovodi van i unutar postrojenja iz oblasti nafte, gasa,petrohemije i bazne hemije,skladište nafte i naftnih derivata,gasa i hemikalija, rafinerijska postrojenja za preradu nafte i derivata nafte, petrohemijska postrojenja i postrojenja za baznu hemiju.

 

 

Odgovorni projektant specifičnih objekata, može biti diplomirani inženjer, određene struke, određenog smera, sa 5 godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom.

C kategorija

SPECIJALNI objekti za projektovanje

član 126/4

 

Specijalni objekti za projektovanje su:

 • stambeni i poslovni objekti spratnosti preko P+20 visine preko 60m; industrijski , poljorpivredni objekti , hale i mostovi raspona preko 50m; silosi za itarice preko 1500 vagona, silosi za cement preko 400 vagona;

 

 • nuklearne elektrane, atomska skloništa, aerodromske piste;

 

 • objekti koji se grade van važećih propisa u pogledu nosivosti, posebih uslova eksploatacije, zaštite od požara i zemljotresa.

 

Odgovorni projektant specijalnih objekata, može biti diplomirani inženjer, određene struke, odgovarajućeg smera sa 10 godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom, potvrdom da je kao saradnik radio na projektovanju objekata ove kategorije ili ako angažuje lice za saradnika, koje ima pravo projektovanja ovih objekata.

 

član 126/5

 

Odgovorni projektant konstrukcije, može biti isključivo diplomirani građevinski inženjer konstruktivnog smera,

kad je: pokretno i stalno opterećenje iznad vrednosti predviđenih propisima, kad je prisutno dinamićko optereženje, kad se objekat gradi na terenu gde je moguća pojava klizišta, gde je jak uticaj vetra, gde je moguća pojava jakog zemnjotresa i kada su na objektu veće vrednosti od: raspon veći od 7,5m, visina objekta veća od 10m i dubina fundiranja veća od 2m.

                                                                                                                                         IZVOĐAČ RADOVA

alt

Pitamo, Predsednika Vlade R. Srbije i Ministra građevina !

 

Da li je firmi-preduzetniku koji grade prikazane objekte, za njihovu izgradnju prtebna: ista kadrovska osposobljenost, ista tehnička opremljenost, da li su objekti iste složenosti i da li su iste vrednosti ?

 

Vaš zakon kaže da su ovi objekti isti a mi kažemo da nisu i zato predlažemo sledeće:

 

Vidi projekate:

 

altProjekat ,,Prevara, a po zakonu”

Ovaj projekat nudi rešenje kako spre?iti prevare i kako uvesti disciplinu kod plaćanja.

 

Vlada RS je uspostavila takva pravila privređivanja da je moguće prevariti poslovnog partnera a da za to ne odgovra, jer je sve po zakonu. Zbog ovakvih pravila mnoge male firme su propale a radnici su ostali bez posla jer pojedini privrednici namerno ne plaćanja svoje dugova.

Projekat možete pročitati na sajtu Privrednici Srbije: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/117-prevaraa-po-zakonu.html

 

altProjekat ,,Rad na crno ubija

male privrednike u građevinarstvu”

Ovaj projekat nudi rešenje kako zaustavit rad na crno odnosno davanja poslova licima koja za to nisu registrvana, ne plaćaju poreze i doprinose, ne zapošljavaju radnike, i kako postaći razvoj preduzetništva u oblasti gra?evinarstvu.

Projekat možete pročitati na sajtu Privrednici Srbije: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/173-rad-na-crno-ubija-male-privrednike-u-graevinarstvu.html

 

altProjekat ,,Siromašni a rasipamo toplotnu energiju”

Ovaj projekat pokazuje koliko je rasipanje toplotne energije u Srbiji, kolika je nebriga vlasti i nudi rešenje kako da po?nemo da ovaj problem rešavamo.

 

Projekat možete pro?itati na sajtu Privrednici Srbije: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/169-siromani-a-rasipamo-toplotnu-energiju.html

 

Naš predlog

 

Predlažemo da se objekti-poslovi podele po složenosti, potrebnoj tehničkoj opremljenosti i vrednosti na:

 

 • A- Mali poslovi vrednosti do 500.000 EURA a po složenosti su JEDNOSTAVNI POSLOVI.
 • B- Srednji poslovi od 500.000 do 5.000.000 EURA a po složenosti su SREDNJE SLOŽENI POSLOVI.
 • C- Veliki poslovi preko 5.000.000 EURA a po složenosti su SLOŽENI POSLOVI

 

Predlažemo da se iza člana 150, dodaju novi članovi.

 

član 150/1

 

Građenje objekata, odnosno izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, održavanju, može da vrši preduzeće, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnička radnja, koji su upisani u odgovarajući registar za građenje objekata, odnosno za izvođenje radova (u daljem tekstu: izvođač radova), ima stalno zaposleno stručno lice sa odgovarajućom licencom za izvođenje radova, i poseduje važeći certifikat za obavljanje: velikih, srednjih ili malih poslova , izdat od Građevinske komore Srbije, na predlog registrovanog i ovlaštenog strukovnog udruženja.

 

Inostrane firme, kompanije, koje konkurišu za izvođenje radova u R. Srbiji, moraju ispunjavati uslove iz ovog zakona.

 

Javne nabavke za izvo?enje građevinskih radova, moraju biti u skladu sa ovim zakonom.

 

Zabranjeno je grupisanje objekata ( koji se nalaze na različitim adresama ), da bi se dobila velika nabavka, ili delenje objekta ( koji se nalaze na jednoj adresi ) da bi se dobila mala nabavka.

 

Investitor, kao uslov za dobijanje posla, može da odredi i visinu ukupnog prihoda u protekloj godini, koje je ostvarilo preduzeće odnosno radnja koje konkuriše, ali taj iznos može iznositi maximum 3 puta veći od predračunske vrednosti objekta-posla.

 

Svaki objekat koji se gradi, mora imati glavnog-generalnog izvođača radova, koji se prijavljuje organu koji je izdao odobrenje za gradnju.

 

Registrovana preduze?a, odnosno radnje ,koje poseduju važečpi certifikat za izvođenje radova, mogu se udruživati kako bi ispunili propisane uslove ovim zakonom.

član 150/2

 

Gra?evinski objekti-poslovi dele se po njihovoj složenosti i vrednosti i to na:

 

 • Mali poslovi vrednosti do 500.000 EURA, a po složenosti su JEDNOSTAVNI POSLOVI.
 • Srednji poslovi od 500.000 do 5.000.000 EURA, a po složenosti su SREDNJE SLO�ENI POSLOVI.
 • Veliki poslovi preko 5.000.000 EURA, a po složenosti su SLOŽENI POSLOVI

 

A- Mali-jednostavni poslovi vrednosti do 500.000 EURA

član 150/3

 

Mali poslovi, su oni poslovi čija projektanska predračunska vrednost iznosi do 500.000 EURA, nisu u tehničkom smislu složeni, imaaju minimum jedno lice, stalno zaposleno, sa odgovarajućom licencom za izvoženje radova, odnosno da je lice sa licencom vlasnik ili suvlasnik preduzeća odnosno radnje.

 

Na ove poslove mogu konkurisati, registrovana preduzeća i samostalne radnje bez dokazivanja o tehnićkoj opremljenosti.

 

Preduzeće ili samostalna radnja, koji konkurišu na male poslove, iz predhodnih stavova, obavezni su uz ponudu priloiti certifikat izdat od registrovanog ovlaštenog udruženja, da takve poslove mogu kvaliteto uraditi.

 

B-Srednji-srednje složeni poslovi, od 500.000 do 5.000.000 EURA

član 150/4

 

Srednje složeni poslovi, su oni poslovi čija projektanska predračunska vrednost iznosi od 500.000 do 5.000.000 EURA, na te poslove mogu konkurisati, registrovana preduzeća koja imaju minimum tri zaposlena lica sa odgovarajućom licencom, i raspolažu sopstvenim kapacitetom radne snage i mehanizaciji u iznosu od 30% projektanskog proraćuna za predmetni objekat, i poseduju važeći certifikat. ( Projekat mora da sadrži potreban broj N i potreban broj M uobičajene mehanizacije.)

 

Preduzeća koja konkurišu na srednje složene poslove, iz predhodnog stava, obavezni su uz ponudu priložiti, važeši certifikat izdat od registrovanog i ovlaštenog strukovnog udruženja da takve poslove mogu kvaliteto uraditi .

 

C- Veliki-složeni poslovi, preko 5.000.000 EURA

član 150/5

 

Veliki poslovi su preko 5000.000 EURA projektanske predra?unske vrednosti, na te poslove mogu konkurisati registrovana preduze?a koja imaju minimum 5 stalno zaposlenih lica sa odgovaraju?om licencom, i raspola�u sopstvenim kapacitetom� radne snage i mehanizaciji u iznosu od 30% projektanskog prora?una, za predmetni objekat, i opremom koju tra�i konkretni posao. ( Projekat mora da sadr�i potreban broj N? ,potreban broj M? uobi?ajene mehanizacije i karakteristi?nu mehanizaciju, bez koje se objekat ne mo�e kvalitetno i bezbedno izvest.)

 

Preduze?a, koja konkuri�u na velike poslove, iz predhodnog stava, obavezni su uz ponudu prilo�iti va�e?i certifikat, izdat od registrovanog i ovla�tenog strukovnog udru�enja, da takve poslove mogu kvaliteto uraditi .

 

član 150/6

 

Izvođač radova, koji je konkurisao za ivođenje radova ( na malim, srednji ili veliki posao ) a nije dobio posao, nego je investitor poverio posao preduzeću ili samostalnoj radni, koje ne ispunjavaja uslove po ovom zakona, ima pravo da od investitora traži nastalu štetu.

 

Inspektor, koji kontroliše da li se objekti izvodi u slkladu sa ovim zakonom, ako utvrdi da je investitor dodelio posao preduzeću-samostalnoj radnji, koja ne ispunjava uslove po ovom zakonu, obavezan je da pismenim putem obavesti sve učesnike koji su u?estvovali na konkurisu da su njihova prava povređena.

 

Na pismeni zahtev, preduzeća-samostalne radnje, koje je konkurisalo za dobijanje posla, nadležni organu je obavezan da prekontroliše, da li je posao dodeljen u skladu sa ovim zakonom, i da o svom nalazu pismeno obavesti zainteresovanu stranku.

 

Obaveze investitora i izvođača radova

član 150/7

 

Investitor i izvođač radova, nezavisno jedan od drugog, obavezni su da kod nadležnog organa, za izdavanje odobrenja za gradnju, pismenim ili elektronskim putem prijave radove na : izvođenju, adaptaciji, dogradnji, rekonstrukciji ili održavanju objekata, u roku od 7 dana, pre početka radova.

 

Investitor prijavljuje ko izvodi radova, a izvođač kod koga izvodi radove.

 

Ko izdaje certifikat ?

GRAĐEVINSKA KOMORA

član 150/8

 

Certifikat, da je preduzeće ili preduzetnička radnja, sposobna da izvede određene radove, izdaje Građevinska komora Srbije, koja je u sastavu reformisane Privredna komora Srbije, na predlog registrovanog i ovlaštenog strukovnog udruženja.

 

Nadležno ministarstvo i Gra?evinske komora Srbije, napravt će pravilnik koji će propisivati uslove, koje moraju ispunjavati strukovna udruženja, koja se kandiduju za izdavanje preporuke za izdavanje certifikata.

 

Ministarstv građevina, kontroliše strukovna udruženja koja izdaju preporuke za izdavanje certifikate.

 

Preporuku za dobijanje Certifikat, da je preduzeće ili samostalna radnja sposobno da uradi određene posovse, može izdavati samo strukovno udruženje i to samo svojim članovima ,

 

Certifikat mora da sadrži precizan opis pslova, za šta je preduze?e-samostalna radnja osposobljena da radi, i važi godinu dana.

 

član 150/9

 

Građevinska komora Srbije, pravi jedinstveni registar na nivou R. Srbije, preduzeća odnosno radnji koji su dobili certifikat za izvo?enje radova, i ti podatci moraju biti objavljeni na web sajtu.

 

Minimum podataka koji moraju biti objavljeni su:

 • pun naziv preduzeće odnosno radnje,
 • puna adresa,
 • PIB,
 • kopiju Certifikata, njen broj i opis za šta je dobijen certifikat
 • Imena odgovornih izvođača radova i brojevi licenci,

 

Uslovi za izdavanje Preporuke za izdavanje certifikata

član 150/10

 

 

Minimum uslova, koji su potreban da bi strukovno udruženjo steklo pravo da izdaje preporuke za izdavanje certifikat preduzećima odnosno radnjama za izvođenje radova su:

 

 • da uspostavi i uredno vodi evidenciju svojih članova;
 • da formira tročlanu komisiju, koja izdaje i kontroliše preporuka za izdavanje certifikata. Dva člana komisije, imenuje rukovostvo udruženja a trećeg imenuje Građevinska komora;
 • da obezbedi svojim članovima, da naš web sajtu udruženja, javnosti prestavi preduzeće-radnju sa svim bitnim podatcima. Minimum podataka koji moraju biti objavljeni na web sajtu su : puni naziv firme, puna adresa, kontakt telefon, broj certifikat, i ono što odredi Građevinska komora;
 • da omogući da investitor, poslovni partner, inspekcija i RUJP da se na sajtu objave pismene primedbe, na rad preduzeća-preduzetničke radnje. Sve ove podatke udruženje evidentira, i objavljuje po upustvu Građevinske komore;
 • da ukoliko preduzeće ili preduzetnička radnja, duguje svojim poveriocima više od : mali poslovi 50.000 , srednji poslovi 500.000 i veliki poslovi 1.500.000 EURA ( a to su udruženju prijavili poverioci ), u tom slučaju komisija koja izdaje certifikat, obavezna je da u certifikat unese da je to preduzeže-preduzetnička radnja, ima dug prema svojim poveriocima u iznosu…( navesti tačan iznos );
 • da u slučaju, kad preduzeće ili preduzetnička radnja, pristupi drugom strukovnom udruženju, to udruženje obavezno je da sve podatke preuzme od predhodnog udružženja, proveri ih, i da ih priključi svojim podatcima;
 • da za članovi komisije, koji izdaju i kontrolišu certifikate, predvidi obavezu da oni snose moralnu i matreujalnu odgovornost za navode u certifikatu.

član 150/11

 

Ministarstvo građevina, formira svoju nezavisnu komisiju, koja kontroliše izdavanje certifikata, a u slučaju zloupotrebe, preduzima odgovarajuće mere, a one su:

 • oduzima certifikat preduzeću ili preduzetničkoj radnji;
 • zabranjuje rad članovima komisije, koji su izdali sporni certifikat,u trajanju od 4 godine,
 • pismeno obaveštava oštećenu stranu, da može pokrenuti postupk kod nadležnog suda, protiv članova komisije i preduzeća-preduzetničke radnje, zbog izdavanja certifikata, suprotno ovom zakonu i
 • pokreće disciplinski postupka, protiv rukovostva udruženja, pred nadležnom komisijom u Građevinskoj komori Srbije.

Organi Graditeljske komore

 

                                                                                                                                                       član 150/12

Građevinska komora Srbije je pravno lice sa sedištem u Beorgadu, osnovana Zakonom o planiranju i izgradnjije u cilju stvaranja jednakih uslova za razvoj preduzeća i preduzetništva, koji se bave izgradnjom, rekonstrukcijom, adaptacijom i održavanjem građevinskih objekata.

 

Članovi Građevinske komore su, preduzeća i preduzetničke radnje koje se bave izvođenjem: gređevinskih, mašinskih, elektro radovima, projektanati i zanatlije.

 

Građevinska komora je organizovana po sekcijama a one su:

 • Sekcija velikih preduzeća,
 • Sekcija srednjih preduzeća,
 • Sekcija malih preduzeća odnosno preduzetnika, koji imaju minimum jedno lice stalno zaposleno, sa važećom licencom i
 • Sekcija zanatlija

 

Sekcije su sastavljene od strukovnih udruženja-podsekcija, koje rade po pravilima strukovnih sekcija, odnosno po pravilima Građevinske komore.

 

član 150/13

 

Organi Građevinske komore su:

 • Skupština,
 • Upravni odbor koji broji 9 čalanova ( predsednik, podpredsednik, predsednici matičnih sekcija i 3 prestavnika Ministarstva građevina )
 • Nadzorni odbor i
 • Predsednik.

 

Svaka sekcija bira svoje prestavnike u skupštinu, s tim da ni jedna sekcija ne može imati manje od 15%, ni više od 35% svojih prestavnika u skupštini, i mora zadovoljiti teritorijalni kriterijum, odnosno da prestavnici budu sa cele teritorije R. Srbije.

 

član 150/14

 

Građevinska komora obavlja sledeće poslove:

 • Utvrđuje pravila za dobijanje određenog certifikata,
 • Formira stučne komisije, za izdavanje certifikata ( Komisija ima 3 člana i to: 1 člana daje Graditeljska komora, 1 člana daje matična sekcija i 1člana daje strukovno udruženje )
 • Izdaje certifikate preduzećima, preduzetničkim radnjama i zanatlijama za izvođenje određenih radova,
 • Utvrđuje pravila za formiranje strukovnih udruženja-podsekcija,
 • Kontroliše izdavanje certifikata,
 • Vodi evidenciju članova i izdatih certifikata,
 • Vrši medijaciju, u slučaju sporova između svojih članova,
 • Organizuje stručno usavršavanje, vlasnika preduzeća i preduzetnika,
 • Organizuje stručne seminar, okrugle stolove, o problematici u građevinarstvu, i predlaže rešenja, kako te probleme rešiti,
 • Prestavlja preduzeća i preduzetničke radnje, na web sajtu Graditeljske komore itd.

ODGOVORNI IZVO?A? RADOVA

alt

Pitamo, Predsednika Vlade R. Srbije i Ministra građevina !

 

Da li je odgovornom izvođaču radova, koji vodi izgradnju gore pikazanik objekata potrebo isto znanje i iskustvo ?

 

Vaš zakon kaže, za izgradnju ovih objekata potrebno je isto znanje i iskustvo a mi kažemo da nisu i zato predlažemo sledeće:

Naš predlog

 

Predlažemo da se objekti podele po složenosti-kategorijama i prema tome da se odredi ko može biti odgovorni izvođač radova a te kategorije su:

 • A kategorija  JEDNOSTAVNI objekti za izvođenje,
 • B kategorija  SLOŽENI objekti za izvođenje,
 • C kategorija  SPECIFIČNI objekti za izvođenje i
 • D kategorija SPECIJALNI objekti za izvođenje.

 

Predlažemo da se iza člana 151, dodaju novi članovi.

 

član 151/1

 

Građevinskih objekata kategorisani su po složenosti i to na:

 • A kategorija JEDNOSTAVNI objekti za izvođenje,
 • B kategorija SLOŽENI objekti za izvođenje,
 • C kategorija SPECIFI?NI objekti za izvođenje i
 • D kategorija SPECIJALNI objekti za izvođenje.

 

A kategorija

Jednostavni objekti za izvođenje

član 151/2

 

Jednostavni objekti za izvođenje i jednostavni poslovi su:

 • stambeni i pomoćni objekti spratnosti P+1, statičkog raspona l = 4m, statičke visine h = 3,2m i dubine fundiranja h = 1,5m;

 

 • unutrašnji molersko farbarski radovi, fasaderski radovi do visine skele od 6m, stolarski i bravarski radovi do površine otvora od 6m2, podopolagački radovi, izolaterski radovi.

 

Odgovorni rukovodilac radova, za jednostavne objekte i jednostavne poslove može biti lice sa završenom: srednjom tehničkom školom, odgovarajuće struke odnosno smera, minimum pet godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećim certifikatom; višom stručnom spremom-zvanjem inženjer, odgovarajuće struke odnosno smera, minimum tri godine radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom; visokom stru?nom spremom zvanja diplomirani inženjer odgovarajuće struke odnosno smera, minimum dve godine radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom i važećom licencom.

 

Certifikat, za odgovornog izvođača radova za jednostavne poslove, za lica sa završenom srednjom stručnom spremom, izdaju strukovna udruženja, koja su dobila pravo od nadležnog ministarstva da taj posao mog obavljati.

 

Nadležno ministarstvo, propisuje minimalne uslove koje moraju ispuniti udruženja, koja se kandiduju za izdavanje certifikata za jednostavne poslove.

 

B kategorija

Složeni objekti za izvoženje

član 151/3

 

Složeni objekti za izvođenje su: stambeni i poslovni objekti spratnosti PO + P+8 visine do 27m površine do 8000 m2 ( osam hiljada m2 ); industrijski , poljorpivredni objekti , hale i mostovi raspona do 25m; silosi za itarice do 750 vagona, silosi za cement do 300 vagona, lokalni putevi i ulice, cevovod vodovoda i kanalizacija u naseljima.

 

Odgovorni rukovodioc radova, na složenim objektima, može biti lice sa zavrženom ; višom stručnom spremom, zvanjem inženjer, odgovarajuće struke odnosno smera, minimum pet godine radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili visokom stručnom spremom, zvanja diplomirani inženjer, odgovarajuće struke odnosno smera, minimum tri godine radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom.

 

C kategorija

Specifični objekti za izvođenje

član 151/4

 

Specifični objekti za izvođenje se:

 • stambeni i poslovni objekti spratnosti P+8 do P+20, visine od 27m do 60m; industrijski , poljorpivredni objekti , hale i mostovi raspona od 25m do 50m, aerodromske piste, silosi za itarice 750 do 1500 vagona, silosi za cement 300 vagona do 400 vagona, železničke pruge;

 

 • hidroelektrane na velikim rekama, termoelektrane, toplane velikog kapaciteta, tuneli, podzemni objekti, višenamenski hidro sistemi sa visokim akumulacijama, sistem za navodnjavanje i odvonjavanje veći od 300 ha, ribnjaci već?i od 200 ha, ustave propusne moći veće od 0.5m3/s, crpne stanice kapaciteta vešeg od 0,5m3/s, vodozahvati kapaciteta većeg od 0,5m3/s i brodske prevodnice ;

 

 • magistralni, razvodni dovodni gasovodi, industrijski razvodi, gradske gasne mreže, merno regulacione stanice, kompresorske stanice, punionice za te?ni naftni gas, magistralni naftovodi i produktovodi, razvodni naftovodi i produktovodi van i unutar postrojenja iz oblasti nafte, gasa, petrohemije i bazne hemije,skladište nafte i naftnih derivata,gasa i hemikalija, rafinerijska postrojenja za preradu nafte i derivata nafte, petrohemijsko postrojenja i postrojenja za baznu hemiju.

 

Odgovorni rukovodioc radova na specifičnim objektima, može biti lice sa zavrženom visokom stručnom spremom, zvanja diplomirani inženjer, odgovarajuće struke odnosno smera, minimum pet godine radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom, odgovarajućom i važećom licencom.

 

D kategorija

Specijalni objekti za izvođenje

član 151/5

 

Specijalni objekti za izvođenje su:

 • stambeni i poslovni objekti spratnosti preko P+20, visine preko 60m; industrijski , poljorpivredni objekti , hale i mostovi raspona preko 50m; silosi za itarice preko 1500 vagona, silosi za cement preko 400 vagona;

 

 • nuklearne elektrane, atomska skloništa;

 

 • objekti koji se grade van važećih propisa, u pogledu nosivosti, posebih uslova eksploatacije, zaštite od požara, eksplozivnih projektila i zemljotresa.

 

Odgovorni izvođač radova specijalnih objekata, moče biti diplomirani inženjer, određene struke, odgovaraju?eg smera sa 10 godina radnog iskustva, položenim stru?nim ispitom i važećom licencom, potvrdom da je kao saradnik radio na izgradnji objekata ove kategorije ili ako angažuje lice za saradnika koje ima pravo rukovođenja izgradnjom ovakvih objekata.

 

član 151/6

 

Kod gradnje velikih objekata, gde radovima zbog obima posla ne može rukovoditi jedna osoba, uvodi se termin glavni odgovorni rukovodilac radova.

Glavni odgovorni rukovodilac radova, deli objekat na sekcije ili delove, i za rukovođenje izgradnjom imenuje odgovornog rukovodioca radova sekcije ili dela. I u ovom slučaju odgovorni rukovodilac radova, za sekcije ili delove, može se postaviti lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom za odgovornog izvođača radova.

 

odgovornog izvođača radova na zaštiti konstrukcija od požara        

 član 151/7

 

Odgovorni izvođač radova, na poslovima zaštite drvenih, metalnih i drugih konstrukcija od požara, može biti lice koje poseduje licencu odgovornog izvođača radova broj: 401, 411, 800, izdatu od Inženjerske komore Srbije i certifikat o položenom seminaru zaštite od požara, izdat od strane MUP R. Srbije, sektora zažtite od požara.

Izdavanje certifikata za obavljanje poslova

odgovornog izvođača radova na zaštiti konstrukcija od požara

 

član 151/8

Certifikat, o osposobljenosti lica za obavljanje poslova odgovornog izvođača radova na zaštiti konstrukcija od požara, izdaje MUP R. Srbije, sektor zaštite od požara na sledeći način:

 • Inženjerska komora Srbije, u saradnji sa MUP R. Srbije, i proizvo?a?ima materijala za zaštitu konstrukcija od požara, organizuje stru?ne seminara, tako što Inženjerska komora Srbije obezbeđuje prostor i slušaoce, MUP R. Srbije obezbeđuje predavača, a proizvođač materijala za zaštitu konstrukcija od požara materijal i demostratora za pokazivanje.
 • Certifikat, o osposobljenosti odgovornih izvođača radova i nadzornnog organa za vršenja poslova zaštite konstrukcija od požara, važe 2 godine. Certifikat se produžava, tako što je lice obavezno minimum 1 puta u toku od 2 godine da poseti seminar o zažtiti od požžara, koji organizuje MUP R. Srbije i Inženjerska komora Srbije.
 • MUP R. Srbije, sektor zaštite od požara, vodi evidenciju lica koja poseduju certifikat odgovornog izvođača radova i nadzornog organa za vršenje poslove zaštite konstrukcija od požara, i to objavljuju na web sajtu.
 • Inženjerska komora Srbije, vodi evidenciju lica koja poseduju certifikat odgovornog izvođača radova i nadzornog organa za vršenje poslove zaštite konstrukcija od požara, i to objavljuju na web sajtu.
 • Troškove seminara, i vođenja evidencije, snose nosioci certifikata odgovornog izvođača radova i nadzornog organa zaštite konstrukcija od požara.
 • Odgovorni izvođač radova i nadzorni organ, obavezni su da svaki posao prijave Inženjerskoj komori Srbija, a ona je obavezna da to objavi na svom sajtu, u posebno pripremljenoj rubrici
 • Odgovorni izvođač radova zaštite konstrukcije od požara, kad završi radove, obavezan je da obezbedi dokumentaciju u dva primerka, koja sadrži: izveštaj o završenim radovima, fotokopiju certifikata, fotokopiju licence, ateste i da dokumentaciu preda investitoru-naručiocu radova, a investitor jedan primerak dokumentacije dostavlja nadležnom MUP sektoru zaštita od požara, koji dokumentaciju pregleda i arhivira.
 • Nadležna građevinska inspekcija, obavezna je na svom sajtu, objavi sve podatke o: investitoru-vlasniku objekta, odgovornom izvožašu radova koji izvodi radove, nadzornom organu koji je kontrolisao izvođenje radova i objektu na kome je predviđena zaštita od požara ( Formu sajta za zaštitu objekata od požara propisuje MUP R. Srbije sektor zaštite od požara.) .
 • Nadležni građevinski inspektor ,obavezan je da kontroliše ko je odgovorni izvođač radova zaštite konstrukcija od požara i nadzorni organ koji kontroliše izvođenje radova, i da nadležnog protivpožarnog inspektora elektronskim putem, obavesti o svom nalazu.

 

Vidi projekat:

 

altProjekat: Kako sprečiti nesreće izazvane požarom

Ovaj projekat nudi rešenje, kako u budućnosti sprečiti tragedije, kao što se desila u N. Sadu u diskoteci Kontras, kad je u požaru u nastredalo šest mladih osoba.

 

 

Projekat možete pročitati na sajtu Privrednici Srbije: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/243-kako-spreciti-nesrece-izazvane-pozarom.html

 

STRUČNI NADZOR

alt

Pitamo, Predsednika Vlade R. Srbije i Ministra građevina !

Da li bi došlo do ovih nesreća: obrušavanje zemlje na sanaciji klizišta u Zemunu, rušenje stambene zgrade na Zlatiboru, rušenje stambene zgrade u Dubljanskoj ulici u Beogradu itd , da su predhodni ministri garževine i predsednici vlada R. Srbije prihvatili na predlog zakona?

 

Mi smatramo da ne bi došlo do ovih nesrećća, i zato ponovo predlažemo!

 

Naš predlog

 

Predlažemo da se stručni nadzor podeli na:

 • stručni nadzor za statičku, dinamičku stabilnost objekata i zaštiue čovekove okoline koji organizuje nadležni držžavni organ o trošku investitora i
 • stručni investitorski i izvođački nadzor koga angažuje investitor.

 

Stručni nadzor

 

Predlažemo da se iza člana 153 briše, a umesto njega dodaju novi članovi.

 

član 153

 

Stručni nadzor nad izgradnjom objekata delimo na:

 • stručni nadzor za statičku, dinamičku stabilnost objekata i zaštitu čovekove okoline i
 • stručni investitorski i izvođački nadzor.

 

Stručni nadzor za statičku, dinamičku stabilnost objekata i

zaštite čovekove okoline

član 153/1

Stručni nadzor, za statičku-dinamičku stabilnost objekata, i zaštitu čovekove okoline, organizuje državni organ, koji izdaje odobrenje za gradnju, o trošku investitora. Ovaj nadzorni organ kontroliše samo pozicije koje utiču na statičku i dinamičku stabilnost objekata i zaštite čovekove okoline, da li se gradi u skladu sa projektom, važećim propisima, sačinjava zvaničnu belešku i o nalazu i obaveštava: investitora, izvožača, državni organ koji je izdao odobrenje za gradnju, a inženjersku komoru obaveštava, ukoliko konstatuje propuste u radu odgovornog projektanta i odgovornog izvožača radova.

 

Kad se završe pozicije, koje utiču na statičku-dinamičku stabilnost objekata, i zaštite čovekove okoline, prestaje nadležnost ovog nadzornog organa.

 

Državni organ, koji izdaje odobrenje za gradnju, od strukovnih udruženja koja su u sklopu Inženjerske komore Srbije, traži spisak lica koja su osposobljena da vrše ovaj nadzor.

 

Državni organ, koji izdaje odobrenje za gradnju, određuje da li je potreban i nadzorni organ za zaštitu čovekove okoline.

 

Stručni nadzor za, statičke-dinamičke stabilnosti objekata i zaštite čovekove okoline, može vršiti lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom, za odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova.

 

U vršenju poslova nadzora za, statičku-dinamičku stabilnost objekata i zaštite čovekove okoline, ne mogu da učestvuju lica koja su zaposlena: kod investitora, u preduzeću ili preduzetničkoj radnji koji koja je izvođač radova, koje je projektant, lica koja su zaposlena u opštini, čiji je organ izdao odobrenje za gradnju, i lica koja su zaposlena u javnim preduzećima, koja su izdavala sagrasnosti za ovaj objekat.

 

 

Investitorski i izvođački nadzor

član 153/2

 

Investitor obezbeđuje, stručni lice koje obavlja poslove nadzora, i obaveštava nadležni državni organ, koje je to lice.

 

Stručni nadzor obuhvata: kontrolu da li se građenje vrši prema odobrenju za izgradnju, odnosno prema glavnom projektu; kontrolu izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa; proverava da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koje se ugrađuju; davanje upustava izvođaču radova; saradnju sa nadzornim organim za statičku-dinamičku stabilnost objekata i zaštite čovekove okoline; saradnja sa projektantom radi obezbeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova i rešavanje drugih pitanja koja se jave prilikom izvođenja radova.

 

Svaki proizvođač montažnih elemenata, koji utiču na statičku-dinamičku stabilnost objekta, obavezan je da angažuje ovlašćeno lice za stru?ni nadzor,( osim ako se montažni elementi proizvode na gradilištu ) da kontroliše, prati proizvodnju i isporuku do gradilišta.

 

Odgovorno stručno lice, koje vrši nadzor na izradi montažnih elemenata, potpisuje i svojim pečatom overava dokument, koji je sastavni deo tehničke dokumentacije objekta, i šalje ga uz montažni elemenat na gradilište.

Odgovorno stručno lice, koje vrši nadzor na izradi montažnih elemenata, može biti zaposleno u preduzeću ili samostalnoj radnji koje proizvodi montažne elemente.

 

Stručni nadzor, može vršiti lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom, za odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova.

 

U vršenju poslova investitorskog nadzora, ne mogu da učestvuju lica koja su zaposlena u opštini, čiji je organ izdao odobrenje za gradnju, i lica koja su zaposlena u javnim preduzećima, koja su izdavala sagrasnosti za ovaj objekat.

 

član 153/3

 

Inženjerska komora RS, bliže propisuje način i postupak vršenja stručnog nadzora, propisuje standarde, obrasce itd.

 

Odgovorni nadzorni organ na zaštiti konstrukcija od požara

član 153/4

 

Odgovorni nadzorni organ, na poslovima zaštite drvenih, metalnih i drugih konstrukcija od požara, može biti lice koje poseduje licencu i certifikat, odgovornog izvo?a?a radova zaštite konstrukcija od po�ara.

Vidi projekat:

 

altProjekat: Kako sprečiti nesreće izazvane požarom

 

 

Ovaj projekat nudi rešenje, kako u budućnosti sprečiti tragedije, kao što se desila u N. Sadu u diskoteci Kontras, kad je u požaru u nastredalo šest mladih osoba.

 

 

 

Projekat možete pročitati na sajtu Privrednici Srbije: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/243-kako-spreciti-nesrece-izazvane-pozarom.html

Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top