Elementor Header
Privrednici su:

NACRT ZAKONA PONIŠTAVA LICENCE I UKIDA IKS

NACRT ZAKONA PONIŠTAVA LICENCE I UKIDA IKS

Zamoljeni smo od gospodina Nikole Stefanovića dig, da pojasnimo, kako predloženi Nacrt zakona o urećčenju prostora i izgradnji, poništava licence i ukida Inženjersku komoru Srbije.

Citat pisma!

Nikole Stefanovića dig !

Video sam Vas email i objašnjenje nacrta zakona o planiranju i izgradnji.

U principu se slažem sa Vašim stavovima, samo Vas molim za objašnjenje dela u kome pišete da se novim zakonom ukida Inženjerska komora Srbije.

Na osnovu članova 250., 262., i 289. to nisam mogao da tako protumačim.
Nikola Stefanović, dig

Završen citat !

NACRT ZAKONA PONIŠTAVA LICENCE I UKIDA IKS

Objašnjenje !

Kako, predloženi Nacrt zakona o uređenju prostora i izgradnji, poništava licence i ukida Inženjersku komoru Srbije !

Tačno je! U nacrtu zakona postoje licence i Inženjerska komora Srbije !

Ali je tačno, da ovaj zakon ne propisuje:

 

  • ko i šta može projektovati,
  • ko može biti odgovorni izvo?a? radova i za koju vrstu objekata,
  • ko može biti odgovorni nadzorni organ,
  • ko može biti član komisije za tehnički pregled,
  • ko može raditi predmer i predračun radova, za poslove javne nabavke,
  • ko može biti član komisije za javnu nabavku.

Pošto nacrt zakona ne daje odgovor, ko može raditi gore pomenute poslove, u praksi te poslove radi svako.

Ako se donese ovakav zakon, inženjeri će ostati bez dobrog dela posla, a posledica toga je da prestati interes inženjeri da plaćaju članarinu. Bez para, odnosno bez članarine nema prave Inženjerske komore Srbije. Po mojoj proceni, velika većina inženjera neće imati interes da plaća članarinu.

Od članarine, koju plaćaju inženjeri koji imaju interes, moći će se finansirati samo rukovodstvo Inženjerske komore, a tad će mo imat, rukovodstvo Inženjerske komore Srbije bez članova, kao što imamo, rukovodstvo Privredne komore Srbije, a nemamo privredu.

Da će se ovo stvarno desiti, ukoliko se usvoji ovakav zakon, dokazujemo:

NACRT ZAKONA PONIŠTAVA LICENCE I UKIDA IKS

Čemu služe licence i koji je interes inženjera da plaćaju članarinu, kad zakon dozvoljava ?

Zakon dozvoljava da, predmer i predračun radova za potrebe javne nabavke radi domar. Logično je da taj posao, rade lica koja imaju licencu odgovornog izvođača radova. Zato UGIS predlaže ?lan zakona koji će propisati, ko može raditi predmer i predračun radova. ( Vidi naš predlog, deo Javne nabavke ! )

Zakon dozvoljava da, članovi komisije za javnu nabavku budu: domari, računovođe i pravnici. Logično je, da većina članova komisije za javnu nabavku, budu lica iz struke. Zato UGIS predlaže ?lan zakona koji će propisati, ko može biti član komisije za javnu nabavku. ( Vidi naš predlog, deo Javne nabavke ! )

Zakon dozvoljava da se poslovi, za koje se ne izdaje građevinska dozvola, odnosno poslovi na tekućem i investicionom održavanja, adaptaciji i rekonstrukciji, rade bez odgovornog izvođača radova. UGIS predlaže da za sve radove: tekuće i investiciono održavanje, adaptaciju, rekonstrukciju i novogradnju, mora biti odgovorni izvođač radova, i odgovorni nadzorni organ sa važećom licencom,

Zakon dozvoljava, da pojedini preduzetnici, u dogovoru sa direktorom JP ili ustanove, u maju otvore preduzetničku radnju, u junu dobiju posao, u septembru zatvore preduzetničku radnju. Pa se postavlja pitanje ! Zašto bi se neko trudio da: zaposli radnike, inženjere, plaća poreze i doprinose državi, kad država na svojim poslovima, dozvoljava ovakav način rada ?

Zakon dozvoljava, da investitor organizuje izvo?đenje radova sa grupama majstora, koji nisu registrovani i ne poseduju potrebno znanje i iskustvo. Na ovaj način zakonopisac, odnosno Ministar građevina, rukovodstvo Inženjerske komore Srbije i rukovodstvo Privredne komore Srbije: uništavaju mala preduzeća i preduzetničke radnje, i inženjerima uzimaju poslove, pomažu u utaji doprinosa, poreza i PDV poreza.

Zašto Inženjerske komore čuti ?

NACRT ZAKONA PONIŠTAVA LICENCE I UKIDA IKS

Da ova predviđanja tačna, navodim primer iz prakse !

U tri javne nabavke male vrednosti ( Podsećam ! Javne nabavke male vrednosti je od 400,000 dinara do 3.000.000 din, i to su jako lepi poslovi. ), koje su raspisane u Bečeju, na kojima je učestvovala moja mala firma, desilo se !

Domar je radio predmer i predračun građevinskih radova, i bio nadzorni organ za te radove.

Članovi komisije za javnu nabavku, za izvođenje građevinskih i građevinsko zanatskih radova, u sve tri javne nabavke, bili su: domar, knjigovođa i pravnik.

Na moju primedbu, da jedan od učesnika javne nabavke, nema odgovornog izvođača radova, što propisuje postojeći zakon o planiranju i izgradnji. Dobio sam pisani odgovor od investitora, da po važećem zakonu o planiranju i izgradnji, nije potreban odgovorni izvođač radova. Po njihovom tumačenju zakon, obavezno je imati odgovornog izvođača radova samo za objekte gde se izdaje građevinska dozvola, a radove koje oni izvode podveli su pod tekuće održavanje, i ako je to bila klasična rekonstrukcija objekta.

Postojeći zakon diskriminiše preduzetnike koji su u sistemu PDV poreza. U navedenim primerima, poslove su dobili preduzetnici koji nisu u sistemu PDV poreza i ako su bili skuplji. Kad se uporede ponude bez PDV poreza, moja ponuda bila je jeftinija, ali kad smo uporedili ponude sa uračunati PDV porezom, moja ponuda je bila skuplja. Kako ? ( Preduzetnici koji nisu u sistemu PDV, na svoju cenu dodaju porez koji je 0 ( nula ) , a oni koji su u sistemu PDV, na svoju cenu dodaju porez koji je 20%.) Postavljamo pitanje ! Da li je ovo logično? Kome ovo pričat, kad: vlast, rukovodstvo Inženjerske komore, i rukovodstvo Privredne komore Srbije, neće da čuje za ovaj problem.

Sa poštovanjem !

 

  • Predsednik UGIS
  • Ing Vujanović Živojin
  • 069-155-41-22
Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top