Elementor Header
Privrednici su:

PRIMEDBE I PREDLOZI na Zakon o uređenju prostora i izgradnji (Drugi deo)

PRIMEDBE I PREDLOZI na Zakon o uređenju prostora i izgradnji (Drugi deo)

Ministarstvo građevinarstva, napisalo je Nacrt zakona o uređenju prostora i izgradnji koji je gori od postojećeg zakona o planiranju i izgradnji. Izgleda da zakonopisci, imaju za cilj da unište građevinsku privredu Srbije, koja je na kolenima, u blatu, u koje su je gurnuli prošli ministri, političari i zakonopisci.

član 226/1

Zadatak komisije za tehnički pregled je, da pregleda dokumentaciju, da li je objekat izveden u skladu sa ovim zakonom, tehničkim propisima i po projektu.

Komisija za tehnički pregled, nadležnom organu koje izdaje upotrebnu dozvolu, dostavlja:

 • Projekat izvedenog stanja, ukoliko nije bilo izmena glavnog projekta u toku gradnje, tada prilaže izjavu nadzornog organa.,
 • Ta?an naziv glavnog izvođača radova, sedište, PIB fotokopiju Sertifikata izvođača radova i fotokopiju licence odgovornog izvođača radova,
 • Spisak svih kooperanata ( tačan naziv firme, sedište i PIB Sertifikat izvođača radova ), rešenja i fotokopije licenci odgovornih izvođača radova,
 • Izjavu glavnog izvođača radova i kooperanata da je plaćen PDV porez, za svaku fazu rada i
 • Zapisnik o izvršenom tehničkom pregledu.

 

Komisije za tehnički pregled, ne može dati pozitivno mišljenje, ukoliko nisu priložene izjave da je plaćen PDV porez, fotokopije sertifikata izvođača radova, a nadležni organ ne može izdati upotrebnu dozvolu. Nadležni organu, koje izdaje upotrebnu dozvolu, obavezan je da: izjave o plaćenom PDV porezu, sertifikate, rešenja, fotokopije licenci, skenira i odlaži u posebnu banku podataka, a ove podatke mogu koristiti samo državni organi za naknadnu kontrolu.

 

član 229/1.

Vlasnici objekata i vlasnici u kolektivnim zgradama, obavezni su da redovno vrše teku?e i investiciono održavanje objekata, i da redovno vrše specijalistički pregled objekta.

Ukoliko vlasnici objekata, ne vrše tekuće i investiciono održavanje objekata, ili ga ne vrše kvalitetno, ne vrše specijalističke preglede objekta, nadležni organ koji izdaje odobrenje za gradnju, obavezan je da o trošku vlasnika objekata, angažuje preduzeće ili preduzetničku radnju, koja će uraditi posao, uz obavezu da o svojoj nameri obavesti vlasnike objekata.

Ukoliko vlasnik objekta, ne plati radove iz predhodnog stava, lokalna samouprava, gra, odnosno grad Beograd, mogu staviti teret na nekretninu, u visini radova koji su urađeni po principu prioriteta. Teret za neplaćene radove, može se staviti i na objekat koji već ima teret, jer je obaveza i budućeg vlasnika da održava objekat.

Arhitekta grada, svojim rešenjem nalaže vlasnicima objekata da sprovedu tekuće i investicioni održavanje objekata, određuje u kojim naseljima, koje fasade, krovovi se moraju uraditi, i rukovodi budžetom koji je predviđen ovim članom zakona.

Lokalna samouprava, grad, odnosno grad Beograd, obavezni su da obezbede sredstva za privremeno finansiranje radova, iz stava dva ovo član zakona, u visini od 3% budžeta.

član 229/2

Pod tekućim održavanjem zajedničkih delova objekta, podrazumeva se održavanje: zajedničkih prostorija, instalacija, liftova, interfona, čišćenje prostora oko zgrade i ono što propiše Arhitekta grada.

Vlasnici stanova, poslovnih prostora, u kolektivnim zgradama, obavezni su da se organizuju i da vrše tekuće održavanje objekata. Ukoliko to ne urade, u roku od 6 meseci od stupanja ovog zakona na snagu, lokalna samouprava, grad, odnosno grad Beograd, obavezni su da to urade, o trošku vlasnika stanova i poslovnih prostora.

Investiciono održavanje

član 229/3

Vlasnici stambenih i poslovnih objekata, obavezni su da vrše investiciono održavanje svojih objekata, kao što su krov, oluci, fasada i slično, a vlasnici stambenih ili poslovnih jedinica, koji se nalaze u kolektivnim zgradama, obavezni su da se organizuju i da vrše investiciono održavanje objekta kao što su krov, oluci, fasade, zajednički instalacije i slično.

Ukoliko vlasnici objekata, iz predhodnog stava, ne vrše investiciono održavanje, ili ga ne vrše kvalitetno, nadležni organ koji izdaje odobrenje za gradnju, obavezan je da o trošku vlasnika objekata angažuje preduzeće ili preduzetničku radnju, da uradi posao, uz obavezu da o svojoj nameri obavesti vlasnike objekata.

Lokalna samouprava, grad. odnosno grad Beograd, obavezni su da obezbede sredstva za privremeno finansiranje radova iz stava dva ovo člana zakona, u visini od 3% budžeta.

Vanredni i specijalistički pregaled

član 229/4

Organ koji izdaje odobrenje za gradnju, može da naredi specijalistićki pregled objekta kad proceni da je to neophodno, o trošku vlasnika objekte.

Vlasnik objekta, kad samoinicijativno vrši specijalistički pregled objekta, obavezan je da pismeno izvesti nadležni organ za izdavanje odobrenja za gradnju o svojoj nameri.

Komisija koja vrši specijalistićki pregled objekta, obavezna je da svoj nalaz dostavi nadležnom organu koji izdaje odobrenje za gradnju.

Obavezno osiguranje objekata

član 229/5

Svi vlasnici, stambenih, poslovnih i industrijskih objekata, obavezni su da svoje objekte osiguraju od štete, koju mogu naneti susednim objektima ( trećem licu ), za slučaj kad iz njihovog objekta, susednom objektu dođe, požar, poplava ili ruševina.

Od obaveznog osiguranja, iz stava 1 ovog ?čana zakona, oslobođeni su oni vlasnici objekata, ako su 100% vlasnici na objektu kao celini i ako je njihov objekat dovoljno daleko, da ne može ugroziti susedne objekte.

Potvrdu, da je neko oslobožen plaćanja obaveznog osiguranja, izdaje nadležni organ za izdavanje odobrenja za gradnju i nadležni protivpožarni inspektor.

član 229/6

U slučaju ako neki vlasnik objekta, nije dostupan, ili odbije da sklopi ugovor o obaveznom osiguranju svog objekta, sa ovlašćenim osiguravajučim društvom, tada je nadležni organ za izdavanje odobrenja za gradnju, obavezan da u ime vlasnika objekta i o njegovom trošku sklopi ugovor sa ovlašćenim osiguravajućim društvom, uzimaju?i u obzir kod koga osiguravajućeg društva su osigurani susedni objekti.

član 229/7

Osiguravajuća društva, koja se bave obaveznim osiguranjem objekata, imaju pravo da za materijalne troškove i troškove svog rada, zaračunavaju maksimalno 15% od vrednosti polise, dok drugih 85 % polise moraju da izdvoje na izdvojeni račun iz koga se vrši nadoknada štete.

Kontrolu, da li osiguravajuća društva postupaju po predhodnim stavu ovog člana zakona, vrši Narodna banka Srbije i propisuje pravila, evidencije i daje upustva.

Finansiranje održavanja, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih, regionalnih, magistralnih i auto puteva

Predlažemo da se iza člana 229/7, dodaju novi članovi.

229/8 član

Za finansiranje, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja, ulica, puteva i auto puteva, osnivanja se fond pod imenom  Fond za finansiranje, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje, ulica, puteva i auto puteva a koji že sredstva, za svoj rad, ubirati iz cene goriva.

Za finansiranje, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja, ulica, puteva i auto puteva, izdvaja se 10% ( deset posto ) od maloprodajne cene goriva.

Prometnici goriva, sredstva uplaćuju na tekući račun fonda, u terminu kad uplaćuju porez.

član 229/9

Fondom  Fond za finansiranje, izgradnju, rekonstrukciju i odravžanje, ulica, puteva i auto puteva upravlja upravni odbor, koji broji 9 ( devet ) članova, koga bira Narodna skupština RS, tajnim glasanjem, između više kandidata, na osnovu programa rada kojeg prilažu kandidati za članove upravnog odbora.

Sastav upravnog odbora, mora da odračava proporcionalni sastav Narodne skupštine RS, u smislu partijske i regionalne pripadnosti.

Fondom  Fond za finansiranje, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje, ulica, puteva i auto puteva na lokalnom nivou, upravlja upravni odbor koji broji 5 ( pet )članova, koga biraju odbornici skupštine lokalne samouprave, odnosno grada Beograda, tajnim glasanjem, između više kandidata, na osnovu programa rada kojeg prilažu kandidati.

Sastav upravnog odbora, mora da odražava proporcionalni sastav lokalne skupštine, odnosno grada Beograda, u smislu partijske i regionalne pripadnosti.

Da će fond, raditi po zakonu i usvojenom programu, članovi upravnog odbora fonda garantuju ličnom imovinom.

član 229/10

Upravni odbori, koje bira Narodna skupština RS, skupštine lokalne samouprave i grada Beograda, biraju direktora fonda, na osnovu javnog konkursa i programa rada, koga sam kandidat piše.

Da će fond raditi, po zakonu i usvojenom programu, direktor fonda garantuju ličnom imovinom.

Raspodela srestava između fondova

član 229/11

Raspodela sredstava, između fonda na republičkom nivou i fondova na nivou lokalne samouprave, grada i grada Beograda, vrši se po klju?u, odnosa površina puteva i ulica, u ukupnoj površini puteva u RS, iskazano u procentima.

Fond, koji deluje na republičkom nivou, obavezan je da u roku od 10 dana, kad sredstva pristignu na njegov račun, da prenese pripadaju?a sredstva, lokalnim fondovima i fondu grada Beograda.

U slučaju, ako na lokalnom nivou, ili gradu Beogradu, nije izabrano rukovodstvo fonda, u skladu sa ovom zakonom, zabranjeno je prebacivati sredstva, sve dok se rukovodstvo ne izabere u skladu sa ovim zakonom, a pripadajuća sredstva se čuvaju na izdvojenom ra?unu.

Delatnost fonda

član 229/12

Fond, na republičkom i lokalnom nivou, bavi se isključivo samo finansiranjem izgradnje, rekonstrukcije i puteva, a nadležna direkcije za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje puteva, konkuriše za sredstva kod ovog fonda.

Fond, koji deluje na republičkom nivou, ima obavezu da uspostavi mehanizam raspodele sredstava između lokalnih i republičkog fonda, kontrolu ulaznih podataka koji utiču na raspodelu sredstava između fondova i kontrole trošenja sredstva.

Fond, koji deluje na republičkom nivou, ima obavezu da kontroliše fondove koji deluju na lokalnom nivou, i na nivou grada Beograda, i ukoliko ustanovi da se sredstva ne troše po zakonu i usvojenom planu i programu, obavezan je da stopira dalju uplatu sredstava, dok se ne otklone uočeni nedostaci.

Sredstva fonda, se mogu koristiti isključivo samo za izgradnju, rekonstrukciju i održavanje puteva i ulica.

član 229/13

Fondovi na, republičkom, opštinskom, gradskom nivou, mogu za potrebe svog poslovanja ( za rad i materijalne troškove ), da potroše maksimalno 2% od realizovanih prihoda fonda.

član 230/1

Op�tina, grad, odnosno grad Beograd, obavezni su, da u roku od �est meseci, od dana stupanja na snagu ovog zakona, urade Plan detaljne regulacije, za sva nelegalno izgra?ena naselja ili delove naselja, stavi ga na javnu raspravu i predlo�i nadle�nim organima na usvajanje.

Ukoliko predstavnici lokalne samouprave, grada, odnosno grada Beograda, ne izvr�e svoju obavezu iz prethodna stava ovog ?lana zakona. Predsednik Skup�tine lokalne samouprave, grada, odnosno grada Beograda, ili Ministar za lokalnu samoupravu, obavezni su, da raspi�e izbore za odbornike lokalne samouprave, grada, odnosno grada Beograda, i za predsednika op�tine odnosno gradona?elnika.

Funkcioneri, lokalne samouprave, grada, odnosno grada Beograda, zbog ?ijeg nerad su raspisani izbori, po ovom ?lanu zakona, stav dva, ne mogu biti na odborni?kim listam, u naredne ?etiri godine.

Nelegalno objekt

?lan 230/2

Vlasnici nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavr�enih gra?evinskih objekata, i vlasnici neizgra?enog gra?evinskog zemlji�ta, koje se nalazi u nelegalno izgra?enim naseljima, ili delovima naselja, obavezni su da ustupe zemlji�te bez nadoknade, za potrebe saobra?ajnice i druge infrastrukture, prema planu detaljne regulacije.

?lan 230/3

Vlasnik nelegalno izgra?enog, rekonstruisanog gra?evinskog objekta, obavezan je da u roku od 60 dana, od dana prijema obave�tenja da njegov objekat mo�e biti legalizovan, uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole prila�i: dokaz o pravu svojine na zemlji�tu, dokaz o ure?ivanju me?usobnih odnosa sa organom koja ure?uje gra?evinsko zemlji�te, arhitektonske skice objekta, propisane fotografije, i zapisnik komisije koji potvr?uje da objekat mo�e biti legalizovan.

U ovom slu?aju, iz stava jedan ovog ?lana, komisija za legalizaciju objekta, ima zadatak da:

 • proveri da li je objekat izgra?en na predmetnoj parceli,
 • proveri da li ima arhitektonsku skicu izvedenog stanja,
 • vizuelno pregleda, da li objekat ima tehni?kih nedostataka, koji mogu uticati na stati?ku stabilnost objekta,
 • uradi propisani broj fotografija, i
 • da izmeri otpor uzemljenja

U slu?aju, kad je objekat zapo?et a nije zavr�en, ( zavisi od stepena zavr�enosti �to procenjuje gra?evinski inspektor ) vlasnik zapo?etog a nezavr�enog gra?evinskog objekta, obavezan je da u roku od 60 dana od dana prijema obave�tenja da se gradnja njegovog objekta mo�e nastaviti, uz zahtev za izdavanje odobrenja za gradnju prila�e: glavni projekti, dokaz o pravu svojine na zemlji�tu, dokaz o ure?ivanju me?usobnih odnosa sa organom koja ure?uje gra?evinsko zemlji�te.

Kad op�tinska, odnosno gradska uprava, utvrdi da objekat koji se koristi, odnosno objekat ?ija je izgradnja zavr�ena bez gra?evinske dozvole, ispunjava propisane uslove za gra?enje i kori�?enje, izdaje upotrebnu dozvolu.

Kad op�tinska, odnosno gradska uprava, utvrdi da objekat koji je zapo?et a nije zavr�en, odnosno objekat ?ija je izgradnja zapo?eta bez gra?evinske dozvole odnosno odobrenja za gradnju, ispunjava propisane uslove za gra?enje izdaje odobrenje za izgradnju.

?lan 230/4

Vlasnik nelegalno izgra?enog, rekonstruisanog, zapo?etog a nezavr�enog gra?evinskog objekta, i vlasnik neizgra?enog gra?evinskog zemlji�ta, obavezni su da u roko od 6 meseci, od dana stupanja na snagu ovog zakona, da uklone svoje objekte, delove objekata, ograde, gra?evinske prepreke, i sli?no, sa javnog gra?evinskog zemlji�ta.

Ukoliko vlasnik, nelegalno izgra?enog, rekonstruisanog, zapo?etog a nezavr�enog gra?evinskog objekta, i vlasnik neizgra?enog gra?evinskog zemlji�ta, ne izvr�i obavezu iz stava jedan ovog ?lana zakona, nadle�ni op�tinski, odnosno gradski organ, je obavezan da u roku od naredna 3 meseca, o tro�ku vlasnika objekata, anga�uje preduze?e ili preduzetni?ku radnju, koja ?e uraditi objekte, delove objekata i gra?evinske prepreke, uz obavezu da o svojoj nameri obavesti, vlasnika objekta odnosno neizgra?enog gra?evinskog zemlji�ta.

Ukoliko nadle�ni, op�tinski, odnosno gradski organ, ne izvr�i obavezu iz stava dva ovog ?lana, predsednik op�tine, odnosno gradona?elnik, je obavezan da suspenduje odgovorno lice.

?lan 230/5

Vlasnici nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavr�enih gra?evinskog objekata, koji se moraju ukloniti, delimi?no ili u celosti, imaju pravo na finansijsku nadoknadu.

Finansiranje obe�te?enja vlasnika nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavr�enih gra?evinskog objekata, vr�i se iz fonda koji se formira na nivou op�tine, grada, odnosno grada Beograda.

Sredstva za ” Fond za finansiranje obe�te?enja vlasnika nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih i zapo?etih a ne zavr�enih gra?evinskih objekata ” ubiraju se iz naknade za ure?enje gra?evinskog zemlji�ta, koju su obavezni da plate vlasnici, nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih i zapo?etih a nezavr�enih objekata.

Visina sredstava, koja se moraju izdvojiti za potrebe fonda , iz predhodnog stava ovog ?lana zakona, iznosi 10 % od obra?unatog iznosa, koji pla?aju vlasnici nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavr�enih gra?evinskih objekata, mo�e se koristiti samo za finansiranje obe�te?enja vlasnika ?iji se objekti ili delovi objekta moraju ukloniti.

?lan 230/6

Vlasniknelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavr�enih gra?evinskog objekata, koji se mogu legalizovati, obavezni su da plate naknadu za kori�?enje gra?evinskog zemlji�ta.

Visinu nadoknade, iz stava jedan ovog ?lana, izra?unava nadle�ni organ op�tine, grada, odnosno grada Beograda, i ona mo�e iznositi maksimalno 5% od prose?ne tr�i�ne cene m2, za naselje odnosno zonu u kojoj se nalazi objekat.

?lan 230/7

Nadoknada za kori�?enje gra?evinskog zemlji�ta, izra?unava se za svako naselje, deo naselja, posebno i raspore?uje se po slede?em principu:

 • naknadu za kori�?enje gra?evinskog zemlji�ta, i za kori�tenje komunalnih dobara, koja su izgra?ena, ili ih treba izgraditi, a nalaze se van naselja u kome se nalaz objekat, i za ovu namenu odvaja se 30% od obra?unatog ukupnog iznosa;
 • naknada za finansiranje naknade vlasnicima, nelegalno izgra?enim gra?evinskih objekata, koji se nalaze u nelegalnim naseljima, �delovima naselja, a moraju se ru�iti, za to se odvaja 10 % od obra?unatog iznosa, i
 • nadoknadu za finansiranje komunalnih objekata, u naselju, ili delu naselja, gde se objekat nalazi, za te potrebe odvaja se 60 % od obra?unatog iznosa.

?lan 230/8

Naknada iz ta?ke 3, predhodnog ?lana, vlasnici nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavr�enih gra?evinskog objekata, pla?aju naknadu kada se po?nu graditi komunalni objekti, u njihovom naselju.

Vlasnicima nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavr�enih gra?evinskog objekata, koji su sopstvenim sredstvima izgradili komunalne objekte, umanjuje se obaveza za naknadu za kori�?enje gra?evinskog zemlji�ta, za iznos njihovog u?e�?a u izgradnji komunalnih objekata.

?lan 230/9

Vlasnicima nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih i zapo?etih, nezavr�enih gra?evinskog objekata, u seoskom podru?ju, nisu obavezni da pla?aju naknadu za kori�?enje gra?evinskog zemlji�ta.

?lan 230/10

Svi objekti, koji su naknadno legalizovani, po ovom zakonu, prilikom uknji�avanja u zemlji�ne knjige-katastar, nose oznaku naknadni legalizovan objekat.

?lan 230/11

Zabranjen je svaki promet, nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavr�enih gra?evinskog objekata, koji nisu pravosna�no legalizovani, i neizgra?enog zemlji�ta, ?ija je povr�ina manja od 1000 m2.

Ukoliko pravno ili fizi?ko lice, koje se bavi prometom nekretnine, bude posredovalo u prometu nelegalno izgra?enih, rekonstruisanih, zapo?etih a nezavr�enih gra?evinskog objekata, bit ?e ka�njeno zabranom obavljanja delatnosti u prometu nekretnina, u trajanju od dve godine, i obavezno je da nadoknadi celokupnu �tetu koja je nastala.

?lan 239/1

Gra?evinski inspektor obavezan je da prekontroli�e:

 • da proveri prijave investitor, ko izvodi radove na : izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i odr�avanju objekta i da li su svi podaci upisani,
 • da proveri prijave izvo?a?a radova, ko izvodi radove na : izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i odr�avanju objekta i da li su svi podaci upisani,
 • da prilikom kontrole na gradili�tu, obavezno uzme slede?e podatke: koje preduze?e odnosno preduzetnik stvarno izvodi radov, ako radove izvodi kooperant, uzeti njegove podatke, u zapisnik uneti ta?an naziv, adresu i PIB,
 • da prilikom kontrole na gradili�tu, obavezno uzme podatke, ko je odgovorni izvo?a? radova, ukoliko radove izvodi kooperant, uzima podatke ko je odgovorni izvo?a? radova za koperantske radove, ko je projektant, ko je nadzorni organ,
 • gra?evinski inspektor obavezan je da iza?e na lice mesta, po prijavi zainteresovane strane, da sa?ini zapisnik o ?injeni?nom stanju ( Inspektor u zapisnik obavezno unosi: ime investitora, ime izvo?a?a radova, ime odgovornog projektanta, ime odgovornog izvo?a?a radova, ime nadzornog organa i imena radnika koji su zate?eni na gradili�tu, i da te informacije prosledi nadle�nim organima. ). Ukoliko inspektor ne iza?e na lice mesta-gradili�te, po prijavi zainteresovane strane, u roku od 24 ?asa, pretpostavljeni gra?evinskom inspektoru ( njegov �ef ), mora inspektora opomenuti opomenom pred dobijanje otkaza, a ukoliko napravi dva propusta, pretpostavljeni je obavezan da mu uru?i otkaz,
 • gra?evinski inspektor, kontroli�e i primenu zakona o za�titi na radu iz oblasti gra?evinarstva. Ministarstvo gra?evine, uz pomo? In�enjerske komore Srbije, organizuje stru?ne seminare iz oblasti za�tite na radu, za gra?evinske inspektore. ( Ako odgovorni izvo?a?i radova, poznaju zakon o za�titi na radu i primenjuju ga, onda ga poznaju i gra?evinski inspektori ),
 • da o svojim nalazima informi�e: svog pretpostavljenog, a e-mejlom obave�tava In�enjersku komoru Srbije ( ko je odgovorni: izvo?a? radova, projektant i nadzor ), nadle�ne dr�avne inspekcije ( poresku policiju, inspekciju rada, inspekciju za�tite od po�ara itd, )

Ukoliko inspektor utvrdi, kr�enje ovog zakona od strane investitora, izvo?a?a radova ili drugog subjekta, obavezan je da podnese prekr�ajnu prijavu, kod nadle�nog suda, protiv u?inioca.

Gra?evinski inspektor ima pravo, da svako lice legitimi�e, koje se na?e na gradili�tu, u trenutku njegove inspekcije.

?lan 239/2

Gra?evinska inspekcija, obavezana je da evidenciju o izvo?enju radova, stavi na sajt sa svim podacima o investitoru, izvo?a?u radova, projektantu i nadzornom organu. ( Uvo?enjem ovakvog re�enja, ukinula bi se potrebu da gra?evinska preduze?a prijavljuju gradili�te inspekciji rada i inspekciji za�tite na radu. )

?lan 239/3

Investitor-vlasnik objekta, bit ?e ka�njen sa, minimum 50.000 dinara pa do 30% od predra?unske vrednosti radova ( koji se izvode ), ako poveri izvo?enje radova preduze?u-preduzetni?koj radnji, koja nije registrovana za obavljanje predmetnih radova i ako ne prijavi gra?evinskoj inspekciji ko izvodi radove.

Ukoliko preduze?e odnosno preduzetni?ka radnja, ne prijavi gra?evinskoj inspekciji, kod kog investitora izvodi radove, kazniti ?e se sa minimum 50.000 dinara, pa do 30% od predra?unske vrednosti radova koje izvodi.

Pojedina?na lica ili organizovane grupe maistora-radnika, koji izvodi radove, a nema registrovano preduze?e-radnju za obavljanje tih poslova, kazniti ?e se sa minimum 50.000 dinara, pa do 30% od predra?unske vrednosti radova koji se izvode.

?lan 239/4

Ako gra?evinski inspektor, u vr�enju svog posla, zloupotrebi svoj slu�beni polo�aj, neopravdano optu�i preduze?e, preduzetni?ku radnju, prikrije ?injeni?no stanje i sli?no, a to potvrdi sudija za prekr�aje svojom presudom, pretpostavljeni je obavezan da mu da otkaz, i da mu zabrani rad u dr�avnim organima R. Srbije u trajanju od 5 godina.

?lan 239/5

Investitor, odnosno vlasnik objekta, obavezan je da prijavi, gra?evinskoj inspekciji, ko mu izvodi radove na: izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i odr�avanju, pismenim putem ili elektronskom po�tom. ( U prijavi obavezno uneti slede?e podatke: ime firme, adresa, PIB i ime odgovorne osobe za radove i kontakt telefon ),

?lan 239/6

Ministar gra?evina propisuje obrazce, organizaciju dokumentacije, i obave�tavanja.

ARHITEKTA GRADA

Da bi na�i gradovi i naseljena mesta bili humaniji i lep�i za �ivot, potrebno je zakonom o izgradnji uvesti instituciju ?Arhitekta grada?.

Predla�emo da se uvedu novi ?lanovi zakona.

?lan A/1

Arhitekta grada, je stru?no lice, koje je zadu�eno za unapre?enje kvaliteta �ivota gra?ana, u gradovima i naseljenim mestima.

Arhitektu grada, biraju odbornici na mandat od 5 godina, tajnim glasanjem, sa mogu?no�?u ponovnog izbora, na osnovu programa rada koga pi�e sam kandidat.

Lokalna samouprava, obavezna je da omogu?i svim kandidatima, koji konkuri�u za funkciju Arhitekta grada, da sebe i svo program prestavi odbornicima i javnosti, u sredstvima informisanja.

Na funkciju ?Arhitekta grada?, mo�e biti izabrano lice, koje je zavr�ilo Arhitektonski fakultet, ima 5 godina radnog iskustva u struci, ima va�e?u licencu In�enjerske komore Srbije, i stanovnik je op�tine, grada, gde konkuri�e na funkciju.

Li?ni dohodak funkcionera ?Arhitekta grada?, mo�e biti minimum 90% od li?nog dohotka, koji ima Predsednik op�tine

?lan A/2

Zadaci arhitekte grada su:

 • da predlo�i detaljan projekat, kako treba urediti grad i naseljena mesta, na usvajanje.
 • da odre?uje izgled fasada u gradu i naseljenim mestima,
 • da odre?uje izgled i mesto postavljanja privremenih objekata, kao �to su: kiosci, letnje ba�te, reklame i sli?no,
 • da rukovodi fondom, koji proizilazi iz ovog zakona, a koji je namenjen za obnovu fasada.
 • da predla�e predsedniku op�tine, kako re�iti odre?eni problem u delu planske regulative,

?lan 262/1

U skup�tini i rukovodstvu In�enjerske komore Srbije, moraju biti zastupljeni sve: struke, stepeni obrazovanja i regioni, po proporcionalnom sistemu.

Kontrolu rada, In�enjerske komore Srbije, vr�i nadle�no ministarstvo. Ukoliko komora radi, suprotno ovom zakonu, nadle�ni minister raspu�ta organe komore, uvodi prinudnu upravu u komoru i raspisuje nove izbore za organe skup�tine.

?lan 263/1

Zadaci komore su:

 • da sprovede odredbe ovog zakon o licencama,
 • da formira slu�bu za izdavanje licenci, i stru?ne komisije, pred kojima se pola�e ispit za dobijanje licenci,
 • vodi evidenciju licenci, i uspostavi jedinstvenu metodologiju za pra?enje rada lica sa licencom,
 • izdaje priru?nike-knjige, koji ?e se koristiti prilikom polaganja ispita za dobijanje licence. Ovi priru?nike, knjige, moraju biti gotovi godinu dana, pre polaganja prvog ispita.
 • da formira komisiju koja je nadle�na da oduzima licencu, sa ta?nom specifikacijom kad se licenca mo�e izgubiti, da to preto?i u priru?nik, i da ga dostavi strukovnim udru�enjima, odnosno ?lanovima komore, i
 • da organizuje prikupljanje iskustvenog znanja, i da to znanje preto?i u knjige.

Kako se sti?e licenc

?lan 263/2

Pravo na licencu imaju diplomirani in�enjeri, in�enjeri za one poslove koje im dopu�ta ovaj zakon.

Pravila kako se sti?e licenca, i obaveze nosioca licence, strukovnih udru�enja, i in�enjerske komore su:

 • licenca mora da sadr�i, precizan spisak radova koje nosioci licence ima pravo da radi,
 • licenca se mo�e ostvariti, samo kroz strukovno udru�enje,
 • licenca ima va�nost 5 ( pet ) godina, svakih 5 godina vr�i se provera znanja nosioca licence. Proveru znanja organizuje In�enjerska komora Srbije u saradnji sa strukovnim udru�enjima,
 • do�ivotnu licencu dobijaju, profesori, asistenti, predava?i na fakultetima i vi�im �kolama i ?lanovi koji imaju vi�e od 25 godina radnog iskustva.
 • mladi stru?njaci, sti?u pravo da podnesu zahtev za polaganje ispita za licencu, posle polo�enog stru?nog ispita, a to pravo ostvaruju preko svog strukovnog udru�enja. Njegovo udru�enje prati njegov rad i poma�e mu da pred komisijom, koju formira In�enjerska komora Srbije, odbrani rad na osnovu koga dobija licencu,
 • nosioci licence, i oni koji planiraju da dobiju licencu, obavezni su da svako radno anga�ovanje na projektovanju i izgradnji elektronskim putem prijave svom strukovnom udru�enju,
 • strukovno udru�enje, obavezno je da omogu?i da sve pohvale i primedbe investitora, na rad nosioca licence sortiraju i priklju?e uz ime nosioca licence,
 • In�enjerska komora, mo�e oduzeti licencu u slu?aju kad je nosioci licence napravio nedopustiv propust u svojim radu
 • In�enjerska komora obavezna je da propi�e precizna pravila za koja se mo�e izgubiti licenca.

Na re�enje, o oduzimanju licence, lice ima pravo da podnese �albu ministarstvu gra?evine, a on je obavezno da formira nezavisnu stru?nu komisiju, koja ?e ispitati slu?aj i doneti kona?no re�enje.

Lice koje je izgubilo licencu, ima pravo da pola�e poseban ispit, pred posebnom komisijom, u komisiji ne mogu biti lica koja su oduzela licencu, posle isteka od 5 godina od oduzimanja licence.

?lan 263/3

?lanovi in�enjerske komore ( nosioci licenci ) obavezni su, da u elektronskom obliku, blagovremeno ( u roku od 5 dana od nastanka promene ) obaveste komoru: gde su stalno zaposleni, na kom objektu su odgovorni izvo?a?i radova, odgovorni projektanti, nadzorni organi, ?lanovi komisije za tehni?ki pregled i gde rade specijalisti?ki pregled objekta.

Oni ?lanovi komore, koji ne po�tuju ovaj ?lan zakona, stav jedan, i blagovremeno ne prijavljuju gde i �ta rade, disciplinska komisija, obavezna je da ih kazni nov?anom kaznom u iznosu od 5 ?lanarina i opomenom.

In�enjerska komora Srbije, obavezna je, da na web sajtu komore, stavi podatke iz stava jedan ovog ?lana zakona.

Podaci na web sajtu, moraju biti a�urirani u roku od 5 dana.

Napomena:

Ukoliko �elite, da vi�e saznate, o problemima in�enjera i preduzetnika, pro?itajte slede?e projekte :

Rad na crno, ubija male privrednike u gra?evinarstvu,koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi:http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/173-rad-na-crno-ubija-male-privrednike-u-graevinarstvu.html

Utaju PDV poreza, koju omogu?ava zakon o planiranju i izgradnji, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/171-utaja-pdv-poreza-koju-omoguava-zakon-o-planiranju-i-izgradnji.html

Fasade se ru�e a vlast ?uti ,koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/170-fasade-se-ruse-a-vlast-uti.html

Siroma�ni, a rasipamo toplotnu energiju, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/169-siromani-a-rasipamo-toplotnu-energiju.html

Divlji zakon, divlja gradnja ! koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/pitamo-predsednika/69-pitamo-predsednika.html

Kako spre?iti nesre?e izazvane po�arom, koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/243-kako-spreciti-nesrece-izazvane-pozarom.html

Predlog izmene zakona o planiranju i izgradnji ( Prvi deo ), koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/247-predlog-izmene-zakona-zakon-o-planiranju-i-izgradnji-.html

Predlog izmene zakona o planiranju i izgradnji ( Drugi deo ), koji se nalazi na sajtu Privrednici Srbije, na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/248-predlog-izmene-zakona-zakon-o-planiranju-i-izgradnji-2-deo.html

Napomena !

Pozivamo Vas da dignete glas protiv ovog nerazumnog predloga zakona, da pomognete na�u borbu, za dono�enje logi?nog zakona o planiranju i izgradnji.

alt

Sa po�tovanjem !

Predsednik UGIS i

Predsednik udru�enja Privrednici Srbije

Ing Vujanovi? �ivojin

069-155-41-22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top