Elementor Header
Privrednici su:

ZAŠTO SE SRUŠILA FASADA?

ZAŠTO SE SRUŠILA FASADA?

Projekat pokazuje srušene stiroporne fasade, odnosno pokazuje ne znanje i ne odgovornost: rukovodioca gradnje, nadzornih organa, investitora i majstora, koji su učestvovali u izradi ovih fasada i nudi rešenje! Kako kvalitetno uraditi stiropornu termoizolaciju?

Da bi bolje razumeli ovaj projekat, pokazujemo fasade koje su pale!

Slika 1

alt

Zgrada studenskog doma u Nišu, sa koje je otpala stiroporna termoizolacija.

šta Slika 1. pokazuje?

Da se stiroporna termo izolacija odlepila od stare fasade.

Da su tiple za stiropor počupane, odnosno da tiple nisu bile odgovarajuće.

Da odgovorni izvođač radova i odgovorni nadzorni organ ne znaju da rade ovaj posao.

( Fotografija pozajmljena sa sajta: http://www.blic.rs/vesti/srbija/obrusila-se-fasada-na-studentskom-domu-u-nisu/cv1xyxs )

Slika 2.

alt

Zgrada SO Bor, sa koje je otpala stiroporna termoizolacija.

Slika 3.

altZgrada SO Bor, deo srušene fasade u krupnom planu.

šta Slika 2 i Slika 3. pokazuje?

Da se stiroporna termo izolacija odlepila od stare fasade.

Da je stiroporni lepak skinuo staru fasadnu boju i fasadnu prašinu. ( Ova fotografija dokazuje da je pre lepljenja stiropora trebalo ukloniti staru fasadnu boju i truli malter. )

Da nisu korištene tiple za stiropor.

Da odgovorni izvođač radova i odgovorni nadzorni organ ne znaju da rade ovaj posao.

( Fotografija pozajmljena sa sajta:http://www.mc.kcbor.net/2012/07/31/srusila-se-fasada-sa-opstinske-zgrade/ )

ZAKLJUČAK!

Gore pokazane slike pokazuju da pojedini: odgovorni rukovodioci radova, nadzorni organi i investitori ne znaju, da kvalitetno urade termoizolaciju stare fasade. Zato, Vujanoviž Živojin grđ. inženjer, poklanja projekat ?KAKO TERMOIZOLOVATI STARU FASADU? sa namerom da podstakne odgovornu i kvalitetnu gradnju.

ZNANJE NA POKLON!!!!

KAKO TERMOIZOLOVATI STARU FASADU?

alt

Uvod!

DA BIH DOBILI KVALITETNU FASADU, POTREBNO JE:

URADITI SPECIJALISTI?KI PREGLED FASADE!

URADITI KVALITETNO TEHNI?KO I TEHNOLOŠKO REŠENJE!

ODABIRATI KVALITETAN MATERIJAL! ( Bez kvalitetnog materijala, nema kvalitetne gradnje! )

ODABRATI DOBROG IZVOĐAČA RADOVE, DOBROG MAJSTORA! ( Bez kvalitetnog izvođača radova, bez kvalitetnog majstora, nema kvalitetne gradnje. )

USPOSTAVITI, KVALITETNU I BLAGOVREMENU KONTROLU RADOVA! ( Bez dobre kontrole, odgovornog nadzora, nema kvalitetne gradnje. Pre početka radova, Nadzorni organ, treba da saopšti izvođaču radova, kako će kontrolisati kvalitet radova. i kako će kontrolisati kvalitet materijala. Svaki materijal mora imati odgovarajući atest, Nadzorni organ kontroliše ateste, pre ugradnje materijala. )

TEHNOLOGIJA TERMOIZOLACIJE STARE FASADE:

KORAK 1. – URADITI SPECIJALISTIČKI PREGLED FASADE!!

Specijalistički pregled fasade treba uraditi, da bi došli do kvalitetnog tehničkog rešenja i tačnog predmera i predračuna radova.

KORAK 2. ? UKLANJANJE TRULIH DELOVA FASADE!!

Podklobučene, trule delove fasade mehančki ukloniti sa čekićem, špahlom ili nekim drugim prikladnim alatom.

KORAK 3. ? PRANJE FASADE !!

Fasadu detaljno oprati vodom pod velikim pritiskom – PUROMATOM. Voda pod pritiskom od 100 bari, skinut će trule delove fasade, ošteećne delove stare boje i finu prainšu.

Da bi se ova pozicija kvalitetno uradile, potrebno je de Nadzorni organ, posle pranja fasade proveriti, da li su svi truli delovi fasade odstranjeni. ( Potrebno je da Nadzorni organ uzme čekić u ruke, da se popne na skelu, i udaranjem po fasadi proveri, da li su svi truli delovi fasade odstranjeni. )

Slika 4

alt

Slika 6: Pranje fasade.

Slika 6 pokazuje, zašto treba oprati fasadu! Tamni deo fasade je fina prašina, koja bi ostala ispod lepka kojim su zalepljene stiroporne ploče.

Ovakvim pranjem fasade, voda će skinuti trule delove maltera, a to nam je i cilj.

Ukoliko ne operemo fasadu sa vodom pod visokim pritiskom ? PUROMATOM, odpast će nam fasada kao što su pokazale Slika 1, 2, i 3.

KORAK 4. – DUBOKO PENETRIRAJU?A PODLOGA!

Na ovako očišćenu fasadu naneti dubinsku podlogu. ( Podloga treba da duboko penetrira u stari malter i da ga tako poveže.)

Nadzorni organ mora da proveri, da li će majstori na zid naneti predviđenu količinu dubinske podloge, jer to uti?e na kvalitet radova. ( Praksa pokazuje da majstori ne nanose predviđenu koli?inu podloge, zato ih treba kontrolisati.)

PREPORUČUJEMO!!!

alt

PREPORU?UJEMO DA OSNOVNI PREMAZ ? PODLOGU URADITE SA SPEKTRA DUBINSKOM IMPREGNACIJOM!!!

KORAK 5. – POPRAVKA OTPALOG STAROG MALTERA!!��

Delove fasade, gde je malter otpao, popraviti sa armiranim malterom ( Malter za popravku armirati staklenim vlaknima. )

KORAK 6. – LEPLJENJE STIROPORNIH PLO?A NA STARU FASADU!!

Na ovako pripremljenu staru fasadu nalepiti stiroporne plo?e. Stiroporne plo?e dodatno pri?vrstiti sa odgovaraju?im tiplama, bez obzira koliko je visoka fasada.

Predla�em da debljina stiropora bude minimum 12 cm.

Slika 6

alt

Slika 6 pokazuje kako treba uraditi termoizolaciju!

alt

Slika 7 pokazuje, kako treba lepiti stiroporne plo?e!

alt

Slika 8 pokazuje, kako poravnati i obrusiti stiroporne plo?a!

Slike 6, 7 i 8 pokazuju faze rada!

�ta nadzorni organ treba da kontroli�e:

Da li se koristi kvalitetan lepak za lepljenje stiropora i da li lepak imati atest.

Da li se koristi kvalitetan stiropor i da li stiropor ima odgovaraju?i atest.

Da li su uglovi oja?ani sa za�titnikom ivica sa mre�icom.

Da li su oko otvora ( prozora vrata ) postavljena oja?anja sa mre�icom, pod uglom od 45 stepeni.

Da li su postavljeni po?etni profili.

Da li su ravni zidovi, to proveriti ravnja?om. Eventualne neravnine, bregove, skinuti struga?em za stiropor.

PREPORU?UJEMO!!!

alt

PREPORU?UJEMO STIROPORNE PLO?E ISOMASTER, 17 GRAMSKI.

PREPORU?UJEMO!!!

alt

PREPORU?UJEMO 145 GRAMSKU STAKLENU MRE�ICU MASTERPLAST.

KORAK 7. ? NANO�ENJE ARMIRANI FASADNI LEPAK . ( LEPAK + MRE�ICA + LEPAK )!!

Na pripremljenu stiropornu povr�inu naneti armirani lepak ( lepak + mre�ica + lepak ).

U ovoj fazi rada, obavezno mora biti fleksibilni lepak, lepak koji je namenjen za fasade i ima atest.

Mre�ica mora odgovaraju?eg kvaliteta i mora imati atest.

Nadzorni organ, pre ugradnje lepka i mre�ice, mora proveriti da li su lepak i mre�ica odgovaraju?eg kvaliteta i da li imaju atest.

Debljina armiranog lepka ( lepak + mre�ica + lepak ) treba da bude debeo oko 5 mm. Ovo obavezno kontrolisati, jer je praksa majstora da prave tanak sloj armiranog lepka debljine 2 do 3 mm. Ovakav na?in rada opravdavaju da gazdi �tede lepak, odnosno novac i ako to negativno uti?e na kvalitet radova.

PREPORU?UJEMO!!!

alt

PREPORU?UJEMO DA NA RAVNE POVR�INE FASADE NANESETE ARMIRANI SPEKTRA LEPAK!!!

ZAVR�NI SLOJ!!

Zavr�ni sloj mo�e biti:

FASADNA BOJA ili

AKRILNI ili SILIKONSKI MALTER.

FASADNA BOJA!!!

Varijanta 1. KAD INVESTITOR �ELI DA SE FASADA GLETUJE!!!

Ukoliko se �eli dobiti staklasto ravna povr�ina, onda morate gletovati sa spolja�njim gletom.

Na armirani lepak nanesete spolja�nji glet, u dva sloja. Prvi sloj spolja�njeg gleta je armiran staklenim vlaknima!

Spolja�nji glet, obavezno mora imati atest. Nadzorni organ mora proveriti atest za glet pre po?etka nano�enja spolja�njeg gleta.

Ukoliko spoljni glet nema atest, onda se ne nanosi spoljni glet, ve? se ravna povr�ina dobija sa kvalitetnim fleksibilnim lepkom, koji mora imati atest.

PREPORU?UJEMO!!!

alt

UKOLIKO INVESTITOR INSISTIRA DA MU FASADA BUDE STAKLENO RAVNA, ONDA TU FASADU IZGLETUJTE SA VITEX ?VISTO AKRILNI KITOM.

KORAK 8. NANO�ENJE PODLOGE!!

Kad smo o�mirglali gletovanu povr�inu do �eljene fino?e, onda istu treba odpra�iti sa kompresorom.

Na ovakvo pripremljenu povr�inu nanosimo odgovaraju?u podlogu.

PREPORU?UJEMO!!!

alt

PREKO O�MIRGLANE FASADE NANETI VITEX ? ACRYLAN UNCO PODLOGU.

Varijanta 2. KAD JE FASADNA POVR�INA OBRA?ENA SA FINIM FASADNIM LEPKOM!!!

U ovom slu?aju fasada je obra?ena sa finim fasadnim lepkom!

Nadzorni organ treba da obrati pa�nju na kvalitet zavr�nog sloja. Povr�ina mora biti ravna, �to proveravate sa ravnja?om, i bez riseva od hoble.

KORAK 9. ZAVR�NA FASADNA BOJA .

Na ovako ura?enu fasadu, kad se zavr�i hemijski proces ( posle 15 dana ) u dva sloja naneti SILIKATNU ILI SILIKONSKU FASADNU BOJU.

Nadzorni organ mora da proveriti, da li majstori fasadnu boju nanose u potrebnoj debljini i da li fasadna boja ima atest. Praksa majistora je, da u boju dodaju vi�e vode nego �to trba.

PREPORU?UJEMO!!!

alt

PREPORU?UJEMO DA FASADU OFARBATE SA SPEKTRA SILOKSANKOM FASADNOM BOJOM ILI SA SPEKTRA SILIKONSKOM FASADNOM BOJOM!!!

KORAK 10. AKRILNI ili SILIKONSKI MALTEROM!!

U ovom slu?aju zavr�ni sloj je: AKRILNI ili SILIKONSKI MALTEROM!! ,

Na Armirani fasadni lepak nanosimo grund ? podlogu u boji Akrilnog ? Silikonskog maltera.

Onaj ko kontroli�e radove, nadzorni organ, mora da obrati pa�nju na spojeve i na uribavanje. Ovi radovi se moraju raditi brzo i sa dovoljno kvalifikovanih majstora.

PREPORU?UJEMO!!!

alt

ZNANJE NA POKLON !!!!

ZNANJE POKLANJA: IZVO?A? I NADZORNI ORGAN,

Vujanovi? �ivojin gra?. ing, sa 37 godina iskustva,

zading@mts.rs , sad-ing@stcable.net

alt

PREPORU?UJEMO !!!

Posetite sajt Privrednici Srbije : www.privrednicisrbije.rs i pro?itajte: ���

alt

KAKO, GRA?EVINSKOJ PRIVREDI,

OBEZBEDITI VI�E POSLA?

( Kako spasiti svoju firmu od propasti?)

Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top