Elementor Header
Privrednici su:

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?
Ovaj projekat pokazuje: Kako kvalitetno: okrpiti staru hidroizolaciju ravnog krova, kja je urađena sa PVC MEMBRANOM i kako rekonstruisati gromobransku instalaciju.

Projekat će mo pokazati kroz primer! Pokazati će mo, kako je okrpljena hidroizolacija ravnog krova i kako je rekonstruisana gromobranska instalacija, na objektu, Dečiji vrtič u Bačkom Gradištu. Pokazali smo, kako preko hidroizolacije ravnog krova, od PVC membrane, postaviti gromobransku traku, a da se ne ošteti izolacija.

PRIMER!!!

Na ovom objektu, 2002 godine, urađena je hidroizolacija ravnog krova sa PVC membranom, preko koje je postavljena gromobranska instalacija od pocinkovane trake.

2016 godine, krov procuruje na više mesta, a gromobranska instalacija leži na PVC membrani, pa je bilo potrebno okrpiti hidroizolaciju i rekonstruisati gromobransku instalaciju.

Investitor je odlu?io, da rekonstruiše gromobransku instalaciju i da okrpi hidroizolaciju. Odlučio je da okrpi hidroizolacuiju, jer je imao samo toliko para !!!

Slika 1

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?

Slika 1. Dečiji vrtić Labud Pejović Bačo Gradište, opština Bečej.

RAZRADA PROJEKTA!!! DA BI KVALITETNO OKRPILI PVC MEMBRANU NA RAVNOM KROVU, I KVALITETNO REKONSTRUISALI GROMOBRANSKU INSTALACIJU, POTREBNO JE:

 • URADITI KVALITETNU DIJAGNOZU POSTOJE?EG STANJA! POTREBNO JE USTANOVITI: ZAŠTO JE PVC MEMBRANA PROPALA, ZAŠTO PROKIŠNJAVA KROV I ZAŠTO JE GROMOBRANSKA INSTALACIJA PALA SA PVC NOSA?A.
 • KVALITETNO URADITI, TEHNIČKO I TEHNOLOŠKO REŠENJE KRPLJENJA PVC MEMBRANE I REKONSTRUKCIJE GROMOBRANSKE INSTALACIJE!
 • ODABRATI KVALITETAN MATERIJAL! ( Bez kvalitetnog materijala, nema kvalitetne gradnje! )
 • ODABRATI DOBROG IZVOĐAČA RADOVE, DOBROG MAJSTORA! ( Bez kvalitetnog izvođača radova, bez kvalitetnog majstora, nema kvalitetne gradnje. )
 • USPOSTAVITI, KVALITETNU I BLAGOVREMENU KONTROLU RADOVA!Potreban je, stručan i odgovoran nadzorni organ! ( Bez dobre kontrole, odgovornog nadzornog organa, nema kvalitetne gradnje. Pre početka radova, Nadzorni organ, treba da saopšti izvođaču radova, kako će kontrolisati kvalitet radova. i kako će kontrolisati kvalitet materijala. Svaki materijal, koji se ugrađuje, mora imati odgovarajući atest. Nadzorni organ kontroliše ateste, pre ugradnje materijala. )

NAPOMENA!!

Posao nadzornog organa, trebalo bi da bude, da izvođača radova kontroliše, da li se radovi izvode po projektu. Međutim, u praksu nije moguće sprovesti pomenuto načelo nadzora, jer su projekti toliko skromno urađeni, da je nadzorni organ prinuđen da on daje tehnička rešenja i upustva, da bi obezbedio kvalitetnu gradnju.

Zbog gore pomenute činjenice i želje da se kvalitetno uradi posao, Nadzorni organ Vujanović Živojin građ inč, preuzeo je odgovornost i uradio sledeće:

 • URADIO DIJAGNOZU POSTOJEĆEG STANJA,
 • URADIO TEST, PROBNO VARENJE PVC MEMBRANE,
 • URADIO TEHNIČKO I TEHNOLOŠKO REŠENJE,
 • ODABRAO MATERIJAL I
 • SVE TO PREKONTROLISAO.

POZIVAM NADZORNE ORGANE, DA DAJU PUNI DOPRINOS KVALITETNOJ GRADNJI U SRBIJI, DA PREUZMU ODGOVORNOST I DA ONI ODRE?UJU, KOJI ?E SE MATERIJAL KORISTITI I OD KOGA ?E SE ISTI KUPITI. ( Za�to to da radi nadzorni organ? Nadzorni organ ima veliku odgovornost za kvalitet gradnje, pa je logi?no da se koristi materijal onog proizvo?a?a u koga nadzor organ ima poverenje. Za�to da nadzor organ odre?uje, od koga ?e se kupiti odabrani materijal? Odre?eni materijali imaju rok upotrebe i imaju klasu kvaliteta ( nisu svi materijali prve klase ), pa je logi?no da se materijal kupi od onoga trgovca, kome veruje nadzorni organ. )

DIJAGNOZA – ANALIZA POSTOJE?EG STANJA!!!

1.   Na ovaj ravan krov, PVC membrana postavljena je 2002 godine, pre 14 godina.

   2.   Na svim uglovima i ivicama krova, PVC membrana se digla i zgu�vala.

   3.   Gromobranska instalacija je pala sa plasti?nih nosa?a.

4.   Na delovima krova, PVC membrana je ispucala i niklo je rastinje i trava.

5.   PVC membrana je izbu�ena na X mesta.

Slika 2

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?

Slika 2 pokazuje! Kako se postojeća PVC membrane na uglovima i na ivicama podigla, zbog čega voda sa krova nije ni mogla da otiče.

Slika 3

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?

Slika 3 pokazuje! Kako je plastični nosač gromobranske trake pričvršćen za PVC membranu.

Slika 4

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?

Slika 4 pokazuje:

Leva slika pokazuje! Kako se pričvršćuje, plastični nosač gromobranske trake, za ravan krov, za postoje?u PVC membranu. Rešenje je loše, ono zahteva da se probušiti PVC membrana, kod svakog PVC nosača. Na ovom krovu ima 100 PVC nosača pocinkovane trake, što znači da je na 100 mesta probušena PVC membrana.

Desna slika pokazuje, da plastični nosači nisu stabilni i da sa njih spada gromobranska traka.

Slika 5

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?

Slika 5 pokazuje! Leva slika pokazuje, stanje slivnika i PVC membrane! Desna slika pokazuje, da je PVC membrana ispucala i da je na njoj nikao korov.

PITAM !! ZAŠTO JE PVC MEMBRANA, NA UGLOVIMA I NA IVICI OBJEKTA PODIGNUTA I ZGUŽVANA?

Razlog ovog dizanja i gužvanja PVC membrane je izvođačka greška, koja je napravljena pre 14 godina, prilikom postavljanja postojeće PVC membrane.

Ispod limenog opšava, na ivici krova, nije postavljena zaptivna masa, koja bi sprečila da se vetar podvlači ispod opšava i PVC membrane i da je diše.

Na ivici krova, na najnižoj tačci, nije postavljen dovoljan broj anke, koji veću PVC membranu za ploču.

Slika 6

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?

Slika 6 pokazuje mesto, gde je vetru omogućeno da se podvlači ispod PVC membrane.

Slika 7

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?

Slika 7 pokazuje! Leva slika pokazuje, da nam je dragi gost, roda, došla u goste, a desna slika pokazuje, da taj gost pravi nered na krovu.

Posle urađene dijagnoze postojećeg stanja, bilo je potrebno uradili TESTIRANJE postojeće PVC membrane, na mogućnost zavarivanja.

 

TESTIRANJE POSTOJEĆE MEMBRANE NA MOGU?NOST ZAVARIVANJA ISTE!

Nadzornom organu, organizovao je testiranje zavarivanja PVC membrane, sa ciljem da se ustanovi da li je moguće kvalitetno zavariti staru i novu PVC membranu.

Slika 8

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?

Slika 8 pokazuje:

Leva slika pokazuje, postupak zavarivanja nove PVC membrane za postojeću.

Desna slika pokazuje, sa kojom se lakoćom odlepljuje nova PVC membrana od postojeće.

Slika 9

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?

Slika 9 pokazuje, mesto plastičnog nosača gromobranske trake, gde je PVC membrana probušena i gde treba staviti fleku, a takvih mesta ima 100, i da se fleka ne može zavariti, odnosno, pokazuje da se fleka lako odlepljuje od postojeće PVC membrane.

Zaključak !!! TEST JE POKAZAO, DA SE NE MOŽE ZAVARITI NOVA PVC MEMBRANA ZA LICE STARE PVC MEMBRANE !!!

Napomena !!!

Posle ovakvih rezultata testiranja, logično bi bilo, da je nadzorni organ doneo oluku da se odustaje od krpljenja PVC membrane, što su neki i predlagali.

Mi nismo bili zadovoljni sa rezultatima testiranja, pa smo probali i druga rešenja, kako da zavarimo novu za staru PVC membranu!

Probali smo da NOVU PVC membranu zavarimo za NALIČJE STARE PVC membrane.

Slika 10

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?

——————————————————————-

NE PREPORUČUJEMO !!!

NE PREPORUČUJEMO PROIZVOD !!!

Slika 11

 

NAPOMENA !!!

Poštovani inženjeri, u ovom delu projekta NE PREPORUČUJEMO, naveo sam ime firme, čiju PVC membranu ne preporučujem prilikom krpljenja izolacije, i u daljem tekstu objasnio zašto ne preporučujem.

Dana 29.07.2016 godine službenik kompanije ??? ( Ne smem da spomenem ime kompanije, jer prete tužbom, i u daljem tekstu njihovo ime će biti ??? ) došao je kod mene i tražio da tekst NE PREPORU?UJEM skinem sa sajta, jer se njima, kompaniji ???, taj tekst ne sviđa.

Ja sam tvrdio, da objavljeni tekst nikoga ne vređa niti ugrožava, pa ni ??? kompaniju. Tvrdio sam tada, a i sad tvrdim, ja kao slobodan građanin imam pravo na slobodno javno izražavanje, to mi valjda ustav R. Srbije obezbeđuje, i da mogu da kažem: NE PREPORU?UJEM ??? PROIZVOD zbog toga i toga.

Za ovakvo javno izneto mišljenje, ne smem snositi nikakve posledice, pa ni pretnje. Ja mislim da osobi, koja je javno iskazala stav, NE PREPORU?UJEM, niko ne sme pretiti, ni na koji način, i da onaj koji preti, krši ustav i zakone ove zemlje.

Razgovor je završen sa zaključkom da će mo se čuti.

Pola sata posle završenog razgovora, dobio sam informaciju da kompanija ??? sprema tužbu protiv mene, zbog objavljenog teksta i da će mi preko suda uzeti sve što sam do sada stekao.

Zbog ovog teksta kompanija ??? hoće da mene tuži.

Citat!

ZAŠTO NE PREPORUČUJEM ??? PROIZVOD?

U rešavanju ovog problema, krpljenja PVC membrane na ravnom krovu, nameravao sam da testiram i ??? PVC membranu. Pozvao sam službenike ???, objasnio im moju nameru i pokušao da dobijem određene informacije. ??? službenici mi nisu dali tražene informacije, već su me uputili na njihove distributere.

Pozvao sam ??? distributere i tražio određene informacije, a oni su mi odgovorili! Ne možemo ti dati tražene informacije, jer te informacije ??? daje samo svojim ovlašćenim majstorima.

Ponovo sam pozvao službenike ??? i saopštio im, da ja ovakvo njihovo ponašanje doživljavam kao potcenjivanje i ponižavanje građevinskih inženjera, i da ću ja napisati priču ? KAKO ??? PONIŽAVA GRAĐEVINSKE INŽENJERE? i da ću tu priču objaviti na sajtu Privrednici Srbije.

Ponovo sam zamolio ??? službenike, da njihovo tehničko lice ???? instruktor izađe na gradilište i da probam da zavarimo ??? PVC membranu za staru PVC membranu.

Dana 15.04.2016 godine tehničko lice ??? i ??? instruktor su izašli na gradilište, ALI NISU HTELI DA PROBAJU ZAVARITI ??? PVC membranu za STARU PVC membranu. Zašto neće to da urade, objasnili su da ne mogu to da urade, jer im to ne dozvoljava rukovodstvo kompanije.

Predložili su, da ne krpimo postojeću PVC membranu, već da istu skinemo i da postavimo novu.

ZBOG GORE IZNETOG, MI NE PREPORU?UJEMO ??? PROIZVOD!!!

 

 

Zavr�en citat!

Pitam vas, vas koji ?itate ovaj tekst! Da li sam ja ovim tekstom nekoga uvredio? Ja mislim da nikog nisam uvredio!

Gospodo iz kompanije ???, molim Vas, navedite �ta nije ta?no u ovom tekstu.

Na sastanku VI STE PITALI!  ZA�TO VAS NISAM POHVALIO U OVOM PROJEKTU?

Kako da vas pohvalim, tra�io sam od vas, da probate da zavariti va�u PVC membranu za staru membranu. Ta informacija, bila mi je potrebna i va�na. Vi niste hteli to da uradite, ja tu ?injenicu naveo u ovom projektu, a Vi se ljutite i pretite. ZA�TO???

Pitaju me! Odkud meni pravo, kao nadzornom organu, da tra�im da se izvr�i probno zavarivanje membrane, i ako ja treba da donesem odluku, da li ?e mo nastaviti sa krpljenjem izolacije ili ?e mo odustati od krpljenja. Odustajanje od krpljenja hidroizolacije ravnog krova zna?ilo bi: da ?e krov i dalje procurivati, da obdani�te ne?e mo?i da radi, i da ?e objekat jo� br�e propadati.

Pitam!! �ta sam trebao da uradim? Da ka�em, ja ne znam da re�im ovaj problem, ili da ka�em! Odustajem od krpljenja, jer kompanija ??? nije htela da izvr�i probno zavarivanje membrane, i ako bi takvo moje pona�anje investitoru napravio �tetu od 1.000.000 dinara.

Da li je moj greh, �to smo probali varenje membrane i pokazali da se mo�e okrpiti PVC membrana i da joj se mo�e produ�iti vek trajanja za X godina, pa mi se preti tu�bom.

PITAM KOMPANIJU ??? Po�tovana gospodo iz kompanije ???, za�to pretite tu�bom, meni malom privredniku i in�enjeru koji se trudi da odgovorno radi svoj posao.

Po�tovana gospodo iz kompanije ???, JA SE PLA�IM VA�E PRETNJE, DA ?E TE ME TU�ITI, I ZATO SAM OBRISAO IME VA�E KOMPANIJE IZ OVOG TEKSTA, VI STE MENE OZBILJNO UPLA�ILI, JA SE VAS BOJIM I OSE?AM SE UGRO�ENO.

Po�tovana gospodo iz kompanije ???, MI VAM NUDIMO ISTI PROSTOR, ( mislim na veli?inu teksta i slike) NA OVOM SAJTU, NA OVOJ STRANICI. POD USLOVOM DA SE JAVNO IZVINITE ZA PRETNJE KOJE STE UPUTILI, A U TOM PROSTORU MO�ETE OBJAVITI �TA GOD �ELITE.

PITAM IN�ENJERSKU KOMORU SRBIJE!

Molim rukovodstvo In�enjerske komore Srbije da odgovori! Da li in�enjer sme javno da ka�u: koji proizvod PREPORU?UJE, a koji proizvod NE PREPORU?UJE. Da li zbog ovakvog zastra�ivanja, velikih i mo?nih i imamo autocenzuru.  Da li je: autocenzura i ?utanje kriva za probleme koje imamo u gra?evinarstvu, na primer: problem zvani ?SMRDLJIVE ZGRADE? ( Me?usobno pri?amo: ?uti, �ta ?e ti to, oni su mo?ni, ne sme� protiv �efa, u mom slu?aju, �ef je kompanija??? )

PITAM ZA�TITNIKA GRA?ANA, SA�U JANKOVI?A?

Molim Za�titnika gra?ana Sa�u Jankovi?a da odgovori! Da li ja, kao gra?anin R. Srbije, smem javno da ka�em: ja ovaj proizvod PREPORU?UJEM, i ja ovaj proizvod NE PREPORU?UJEM, a da ne strahujem da ?e me ta kompanija tu�iti i preko suda uzeti sve �to sam stekao u �ivotu. Ja se ose?am ugro�eno. Ose?am da mi je kompanija ??? oduzela pravo na slobodno mi�ljenje i izra�avanje.

Napomena kompaniji ???

Kad sam napisao ovaj tekst, ja sam Vas informisao o njemu, sa ciljem da budete informisani o projektu ?KAKO OKRPITI STARU HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU? sa namerom, da ne do?e do nekog nesporazuma.

Ponovo vas informi�em, sad o ispravljenom tekstu ?KAKO OKRPITI STARU HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU? sa ciljem da ne do?e do novog nesporazuma i novih pretnji, jer se ja Vas pla�im!!!!

 

————————————————————————

Po�to smo uradili dijagnozu postoje?e PVC membrane i izvr�ili uspe�no probno zavarivanje PVC membrane, na red je do�lo da odaberemo materijal.

ODABRAO SAM FLAG PVC MEMBRANU ( FLG Flagon SR 1,5mm ) JER SE ONA POKAZALA KAO NAJBOLJA, OD SVIH UZORAKA KOJE SMO TESTIRALI !!

PREPORU?UJEMO !!!

PREPORU?UJEMO PVC MEMBRANU FLAG !!!

Slika 12

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?

Po�to smo odabrali i materijal, na red je do�lo da odredimo tehniku i tehnologiju krpljenja PVC membrane!!!

KAKO KVALITETNO OKRPITI PVC MEMBRANU ???

Prvo �ta treba uraditi je pranje postoje?e PVC membrane sa vodom pod pritiskom, PUROMATOM. Ovakvo pranje potrebno je, da bi otkrili, gde je postoje?a PVC membrane o�te?ena, gde je probu�ena.

Slika 14 i 15

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?

Slike 14 i 15 pokazuju:

 • koliko je prljava postoje?a PVC membrane i
 • pranje postoje?e PVC membrane, sa vodom pod pritiskom, sa PUROMATOM.

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?

Slika 16 pokazuje!

Leva slika pokazuje, kako je obra?eno i pripremljeno za krpljenje mesto plasti?nog nosa?a gromobranske trake.

Desna slika pokazuje, kako je okrpljeno mesto gde je bio plasti?ni gromobranski nosa?.

Slika 17

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?

Slika 17 pokazuje, krpljenje, zamenu PVC membrane pored ivice krova.

Slika 18

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?

Slika 18 pokazuje, kako treba pri?vrstiti PVC membranu za krovnu konstrukciju.

Slika 19

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?

Slika 19 pokazuje postupak varenja PVC membrane.

PREPORU?UJEMO MAJSTORA !!!

PREPORU?UJEMO MAJSTORA: Aleksandara Stoji?a iz Novog Sada, vlasnika firme HIDRO AS, Tel: 064-32-80-444

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?

 

Slika 20

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?

Slika 20 pokazuje!

Leva slika pokazuje SAMOSTOJE?I NOSA? GROMOBRANA.

Desna slika pokazuje, postavljanje podmeta?a ispod SAMOSTOJE?EG NOSA?A GROMOBRANA, koji je od PVC membrane.

 

PREPORU?UJEMO MAJSTORA !!!

PREPORU?UJEMO IZVO?A?A GROMOBRANSKE INSTALACIJE ?ELEKTROTIM? IZ NOVOG SADA Tele: 021-6750-488 ; 6311-555

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?

Slika 21

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?

Slika 21 pokazuje zavr�en posao na: KRPLJENJU PVC MEMBRANE I REKONSTRUKCIJI GROMOBRANA !!!

 

ZAKLJU?AK !

Primoran sam, da dam jo� neka obja�njenja!

Pitaju! Koliko ?e krpljena membrana trajati?

Ako investitor poslu�a nadzornog organa i izvr�i zaptivanje spojnica izme? okapnice i AB konstrukcije ( Vidi slika 5 i 6 ) procenjujem da ?e PVC membrana trajati:

 

1. Stara PVC membrana, koja je postavljena 2002 godine, procenjujem da ?e trajati jo� 6 godina, uz sitna krpljenja, koja ?e mo�da biti potrebna.

2. Nova PVC membrana, koja je postavljena 2016 godine trajati ?e narednih 16 godina i vi�e.

 

Pitaju! Da li je krpljenje membrane bilo ekonomski opravdano, ako se jednog dana stara membrana mora promeniti, pa ?e se tada baciti i membrana koju smo stavili 2016 godine?

Odgovor! Jeste bilo ekonomski opravdano krpljenje! Prilikom izrade ovog projekta, razmi�ljao sam i o slede?em krpljenju! Ako se pa�ljivo pogleda projekat, videti ?e te da je krpljenje ura?eno tako, da novu membranu, koja je postavljena 2016 godine, ne?e trebati menjati ( Vidi sliku 17 ), zameniti ?e se samo stara membrana iz 2002 godine.

Da li je trebalo jo� ne�to uraditi? Da trebalo je na kraju radova uraditi testiranje krova na procurivanje! Planirao sam da zatvorim slivnike i da ceo krov potopim sa vodom, i da vodu ostavim 24 ?asa na krovu. To nisam mogao da uradim jer projektant nije predvideo tu poziciju, nisu predvi?ena sredstva. Predla�em projektantima da predvide poziciju testiranje ravnog krova na procurivanje, da predvide sredstva.

 

 

 

 

PREPORU?UJEMO !!!

PREPORU?UJEMO ?SAMOSTOJE?E NOSA?E GROMOBRANA ? SNG? PROIZVO?A?A �AD-ING, Tel: 069-155-41-22

Za�to SNG?

 • NE TREBA BU�ITI IZOLACIJU!
 • BRZA I JEFTINA UGRADNJA!
 • STABILAN NA KROVU!
 • MOGU?E POSTAVITI I ZAVARITI PVC PODMETA?!

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?

ZNANJE POKLANJA: IZVO?A? I NADZORNI ORGAN,
Vujanovi? �ivojin gra?. ing, sa 37 godina iskustva,

 

PREPORU?UJEMO !!!

Posetite sajt Privrednici Srbije : www.privrednicisrbije.rs i pro?itajte:

KAKO KVALITETNO: OKRPITI HIDROIZOLACIJU NA RAVNOM KROVU I REKONSTRUISATI GROMOBRANSKU INSTALACIJU?KAKO, GRA?EVINSKOJ PRIVREDI,OBEZBEDITI VI�E POSLA?
( Kako spasiti svoju firmu od propasti?)
Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top