Elementor Header
Privrednici su:

Projekat: KAKO SPREČITI PARTISKO ZAPOŠLJAVANJE ?

Projekat: KAKO SPREČITI PARTISKO ZAPOŠLJAVANJE ?

( Kako su političari pojeli 300.000 radnih mesta ! )

Ovaj projekat pokazuje, koliku ekonomsku štetu Srbiji prave politički lideri koji zapošljavaju svoje članove na izmišljena radna mesta, u javnim preduzećima i državnu administraciju, i nudi rešenje kako ovaj politički kriminal i korupciju zaustaviti.

Zapošljavaju?i svoje članove partije, na izmišljena radna mesta u javnim preduzećima i državnoj administraciji, politički lideri za 10 godina pojeli su 293.352 ( trista hiljada ) radnih mesta, ili 12.223 kilometra asfaltnog puta širine 6m, ili 14.667 kilometara kanalizacije, ili 2.933.526 m2 novog poslovnog prostora škola, bolnica, obdaništa itd.

Da bih bolje razumeli ovaj projekat ?Kako su političari pojeli 300.000 radnih mesta ?, postavljamo dva pitanja, odnosno navodim dva primera stranačkog kriminala i korupcije !

Privrednici Srbije pitaju ?

Kakva je razlika, između političara koji namesti posao svom prijatelju u vrednosti od 10 miliona dinara i političara koji zaposli samo jednog člana svoje partije, na izmišljeno radno mesto, u JP ili u državnoj administraciji?

U prvom slučaju, političar je uzeo proviziju od 1 milion dinara za nameštanje tendera pri dobijanju određenog posla i tako je oštetio državu za jedan milion dinara, a u drugom slučaju, kad političar zaposli samo jednog svog člana partije na izmišljeno radno mesto, u JP ili državnu administraciju, on napravi štetu državi u iznosu od 12 miliona dinara. ( 100.000 bruto plata x 12 meseci x 10 godina = 12.000.000 dinara )

Iz prikazanog primera vidi se da političari koji zapođljavaju svoje stranačke kolege, na izmišljena radna mesta, prave državi – narodu daleko veću štetu od onih političara koji uzimaju samo mito. Zapošljavanje partiski drugova na izmišljena radna mesta, u JP i državnu administraciju, mi nazivamo, stranački kriminal i korupcija.

Da su naše tvrdnje i računica tačna o tome, koliko su političari pojeli radnih mesta, primajući stranačke drugove na izmišljena radna mesta, pokazujemo kroz primere iz Beleja.

Primer 1. sportski centar Mladost u Bečeju !

U Sportskom centru Mladost u Be?eju zaposleno je 22 radnika, a ne treba da bude zaposleno više od 5 radnika, što znači da u Sportskom centru Mladost u Bečeju ima 17 radnika više zaposleno, a to znači da su lokalni političari napravili štetu građanima Be?eja u iznosu od 213.900.000 dinara ili 1.927.027 eura za 10 godinaAko ovu štetu pretvorimo u radna mesta, kilometre puta, kanalizacije ili m2 novih objekata, onda su lokalni političari pojeli: 200 radnih mesta lil 10 km kanalizacije, ili 8,3 km puta širine 6m, ili 2.000 m2 novih škola ili bolnica, samo u ovoj ustanovi.

Primer 2. Turistička agencija Bečej !

Turistička agencija Bečej ima 5 zaposlenih, nikakvih radnih rezultata nema, za ovaj posao koji obavljau, dovoljno pola radnika, što znači da u turističlpj agenciji ima 4,5 radnika više zaposleno.

Primer 3. Centar za socijalni rad Bečej !

Centar za socijalni rad opštine Bečej ima 14 zaposlenih radnika i za njihove plate i materijalne troškove, poreski obveznici izdvajaju 15.238.000 dinara, a za socijalnu pomoć ugroženim licima izdavaja 7.000.000 dinara. ( Ovi podatci su skinuti sa zvani?nog sajta opštine Bečej. )

?injenica da se za plate radnika i njihove troškove izdvaja 2.18 puta više nego za pomoć ugroženim građanami, govori o političarima i njihovom neznanju, neodgovornosti, političkom kriminalu – korupciji i potvrđuje našu tvrdnju da su u JP i državnim institucijama više od 50% radnih mesta izmišljeno.

Vidi službeni sajt : http://www.becej.rs/rsLAT/cent_za_soc_rad.jsp

Argumenti naše računice!

Da su politički lideri na nivou Srbije pojeli 300.000 radnih mesta, a politički lideri Opštine Bečej na nivou Beečja pojeli su 1.466 radna mesta, dokazujemo dole prikazanim primerom.

Primeri iz Be?eja !

alt

Tabelarni prikaz štete, koju su napravili Bečejski političari !

alt

Ako pogledamo tabelu možemo videti da je u :

 • JP Stankom Bečej, zaposleno je 18 radnika, a potreban broj radnika je 10.5, višak je 7,5 radnika,
 • JP Toplana Bečej, zaposleno je 20 radnika, a potreban broj radnika je 9, višak je 11 radnika,
 • JP Vodokanal Bečej, zaposleno je 68 radnika, a potreban broj radnika je 39, višak je 29 radnika,
 • JP Komunalac Bečej, zaposleno je 67 radnika, a potreban broj radnika je 39, višak je 28 radnika,
 • Opštinskoj upravi Bečej, zaposleno je 132 radnika, a potreban broj radnika je 42, višak je 90 radnika itd.

Ako ovu štetu prevedemo u kilometre asvaltnog puta, ili kilometre kanalizacije, ili broj radnih mesta onda su Bečejski politički lideri za 10 godina pojeli:

 • 61 km novog asvaltnog puta širine 6m, ili
 • 73 km gradske kanalizacije, ili
 • 14.667 m2 škola, bolnica, obdaništa, ili
 • 1.466 radna mest.

Ako ovu štetu posmatramo na nivou Srbije i to prevedemo u kilometre asvaltnog puta, ili kilometre kanalizacije, ili broj radnih mesta onda su Srpski politički lideri za 10 godina pojeli:

 • 12.223 km novog asvaltnog puta širine 6m, ili
 • 14.667 km gradske kanalizacije, ili
 • 2.933.526 m2 novog poslovnog prostora škola, bolnica, obdaništa, ili
 • 293.352 radna mesta. ( trista hiljada radnih mesta ).

Napomena:

U ovu računicu nije uračunat višak radnika koji je zaposlen u Bečejskom: Sportskom centru Mladost, Turističkoj agenciji, Gradskom pozorištu, muzeju, biblioteci itd, jer je slika sa prikazanim primerima, u gore prikatzanoj tabeli, dovoljno crna.

REŠENJE PROBLEMA

Udruženje Privrednici Srbije, ne može da se pomiri sa ovakvim neznanjem, amaterizmom, neodgovornošću, bahatođžu ili lošim namerama političara, koji dovode do sve vešeg propadanja Srbije, pa smo rešili da ponudimo rešenje i napisali smo ovaj projekat, koji će zaustaviti dalje propadanje Srbije,uozbiljiti pojedine političare a neke političare će izbaciti iz igre.

Predlažemo Vladi R. Srbije :

alt

Predlažemo Vladi R. Srbije, javnim preduzećima, državnim ustanovama, lokalnim upravama i ostalim budžetskim korisnicima, posebnim zakonom propiše:

 • maksimalni broj radnika,
 • način izbora direktora i njegovu stručnu spremu,
 • organizaciju i
 • sistematizaciju radnih mesta.

Svaka lokalna samouprava bila bi obavezna da do kraja 2013 godine, dovede broj zaposlenih radnika u lokalnoj upravi, državnim ustanovama, javnim preduzećima i drugim budžetskim korisnicima, na broj koji propisuje ovaj zakon.

Srestva koja bi se uštedela ovim zakonom izdvajaju se na poseban račun, a koristila bi se za sledeće namene:

 • 50% srestava bi se izdvajalo za posticanje domaće proizvodnje po principu ortakčog udruživanje države i privrednika u odnosu 50% : 50%, 
 • 50% srestava bi se ulagalo u izgradnju i održavanje infrastrukture, kao što su: putevi, vodovod, kanalizacija, škole, bolnice i druge javne ustanive.

Zakonom obavezati, lokalnu samouprevu, državne ustanove, javna prediueća i ostale budžezske korisnike da su obavezni na sajtu da objave sledeće podatke:

 • broj zaposlenih radnika,
 • ukupan prihod u prošloj fiskalnoj godini,
 • koliko je finansiski srestava, javno preduzeće ili državna ustanova, dobilo iz budžeta,
 • koliki je sopstveni prihod javnog preduzeća ili državne ustanove
 • koliko su iznosili bruti lični dohodci,
 • koliki su troškovi za grejanje, struju kancelariski materijal, održavanje voznog parka, reprezentacije itd,
 • kolika su ulaganja za održavanje sistema ( Na primer: Koliko je Direkcije za izgradnju i održavanje infrastrukture uložila u izgradnju i idržavanje puteva. )

Napomena !

Jednostavno rečeno, mora se odpustiti 30.000 radnika koji dolaze na posao a ne rade, da bi se zaposlilo 300.000 radnika u proizvodnji u narednih 10 godina.

Naš predlog :

Pošto sadašnji političari ne znaju, kako napraviti organizaciju i sistematizaciju nekog javnog preduzeća, mi im besplatno poklanjamo projekat, kako organizovati javno preduzeće ?JP Direkcija za izgradnju i održavanje objekata i infrastrukture? u optišnama do 50.000 stanovnika.

 

Organizacija i sistematizacija

JP ?Direkcija za izgradnju i održavanje objekata i infrastrukture?

alt

Ove fotografije pokazuju, da direktor direkcije za izgradnju mora biti gra?evinske struke !

Potrebna radna mesta, potrebna stru?na sprema kandidata i opis poslova.

alt

Radno mesto : Direktor……… 1 izvr�ioc.

 • Direktora bira, izvr�no ve?e op�tine na predlog upravnog odbora JP a na osnovu javnog konkursa.
 • Kandidat koji konkuri�e za radno mesto direktora ? Direkcije za izgradnju i odr�avanje objekata i infrastrukture? mora biti gra?evinske ili arhitektonske struke, sa minimum 5 godina radnog sta�a i 3 godine rada na rukovode?em mestu.
 • Za direktora JP, ne mo�e biti izabrano lice koje je: osu?ivano za privredni prestup, rukovodilo firmom ili bio vlasnik firme koja je oti�lo pod ste?aj ili je firma blokirana du�e od 6 meseci.
 • Za JP ili dr�avnu ustanovu ne mo�e raditi firma ili preduzetni?ka radnja, gde je vlasnik, suvlasnik direktor ili neko od njegovih ?lanova porodice.

Obrazlo�enje predloga!

 • Logi?no je da direktor JP ?Direkcija za izgradnju i odr�avanje infrastruktue?, koje se bavi izgradnjom i odr�avanjem gra?evinskih objekata, bude gra?evinske struke i da za to javno preduze?e, ne mo�e raditi preduze?e ili preduzetni?ka radnja gde je vlasnik, suvlasnik direktor ili neko od njegovih ?lanova porodice.

alt

Radno mest : Tehni?ki direktor ………..1 izvr�ioc.

 • Tehni?kog direktora bira upravnog odbora JP-a, na osnovu javnog konkursa, na mandat od 4 godine uz mogu?nost da bude ponovo biran.
 • Lice koje je bilo tehni?ki direktor prestaje radni odnos posle isteka mandata ili mu mandat prestane po bilo kom drugom osnovu, ne mo�e se rasporediti ni na kakve poslove u JP ? Direkcije za izgradnju i odr�avanje objekata i infrastrukture?.
 • Kandidat koji konkuri�e za radno mesto tehni?kog direktora ?Direkcije za izgradnju i odr�avanje objekata i infrastrukture? mora biti: in�enjer, diplomirani in�enjer ili master gra?evinske ili arhitektonske struke sa minimum 5 godina radnog sta�a i 3 godine rada na rukovode?em mestu.

Obrazlo�enje predloga!

Direktora JP ?Direkcija za izgradnju i odr�avanje infrastruktue? bira vladaju?a ve?ina u op�tini, koja se ina?e ?esto menja, pa je logi?na potreba da se u JP uvede radno mesto ?Tehni?ki direktor? , da bi JP moglo neometano da funkcioni�e i prilikom promene valasti u op�tini.

alt

Radno mesto : Nadzorni organ za izgradnju i odr�avanje gra?evinskih objekata niskogradnje …………1 izvr�ioc.

Potrebna stru?na sprema:

Poslove ?Nadzorni organ za izgradnju i odr�avanje gra?evinskih objekata niskogradnje? mo�e obavljati lice koje je: in�enjer, diplomirani in�enjer ili master, gra?evinske struke, smer saobra?ajni-niskogradnja, ima licencu In�enjerske komore Srbije, poznaje rad na ra?unaru ( programe: Word, Excel, Internet ) i poseduje voza?ku dozvolu.

Opis poslova:

Poslovi Nadzornog organa ( in�enjera niskogradnje ) su:

 • obavljanje poslova nadzornog organa na izgradnji i odr�avanju gra?evinskih objekata niskogradnje,
 • izdavanje saglasnosti za postavljanje objekata u blizini saobra?ajnica u gra?evinskom smislu, i kontrola da li se po�tuje saglasnost ,
 • izdavanje predprojektnih uslova i kontrola da li se postupa po izdatim predprojektnim uslovima,
 • izdavanje ra?una za uslugu izdavanja saglasnosti i predprojektnih uslova i
 • obavljanje drugih poslova koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenos?u.

alt

Radno mesto : Nadzorni organ za izgradnju i odr�avanje saobra?ajnih objekata …………0,5 izvr�ioc

Potrebna stru?na sprema:

Poslove ?Nadzorni organ za izgradnju i odr�avanje saobra?ajnih objekata? mo�e obavljati lice koje je: in�enjer, diplomirani in�enjer ili master, saobra?ajne struke, smer putni?ki saobra?aj, i ima licencu In�enjerske komore Srbije, poznaje rad na ra?unaru ( programe: Word, Excel, Internet ) i poseduje voza?ku dozvolu.

Poslovi Nadzornog organa ( saobra?ajnog in�enjera ) su:

 • obavljanje poslova nadzornog organa na izgradnji i odr�avanju saobra?ajnih objekata ( horizontalne i vertikalne signalizacije ),
 • izdavanje saglasnosti za postavljanje objekata u blizini saobra?ajnica u saobra?ajnom smislu ( da li budu?i objekti smetaju odvijannju saobra?aja ) i kontrola da li se po�tuje saglasnost ,
 • izdavanje predprojektnih uslova u saobra?ajnom smislu i kontrola da li se postupa po izdatim predprojektnim uslovima,
 • izdavanje dozvola za vanredne prevoze i zatvaranje saobra?ajnica,
 • izdavanje ra?una za uslugu izdavanja saglasnosti i predprojektnih uslova i
 • obavljanje drugih poslova koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenos?u

alt

Radno mesto : Glavni planer……………. 1 izvr�ioc.

Potrebna stru?na sprema:

Poslove glavnog planera mo�e obavljati lice koje je:, diplomirani in�enjer ili master, gra?evinskoe struke, smer prostorno planiranje, i ima licencu In�enjerske komore Srbije, 3 godine radnog iskustva kao planer i poznaje rad na ra?unaru ( programe: Word, Excel, Internet i potrebne stru?ne programa ) i poseduje voza?ku dozvolu.

Poslovi Glavnog planera su:

 • obavljanje poslova planera,
 • kontrola da li se radi po izdatim urbanisti?kim uslovima i planovima,
 • vr�enje nadzora na izgradnji i odr�avanju objekata visokogradnje,
 • izdavanje ra?una za uslugu izdavanja saglasnosti i predprojektnih uslova i
 • obavljanje drugih poslova koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenos?u.

Radno mesto : Planer……………. 1 izvr�ioc.

Potrebna stru?na sprema:

Poslove planera mo�e obavljati lice koje je:, diplomirani in�enjer ili master, gra?evinskoe struke, smer prostorno planiranje, i ima licencu In�enjerske komore Srbije i poznaje rad na ra?unaru ( programe: Word, Excel, Internet i potrebne stru?ne programa ) i poseduje voza?ku dozvolu.

Poslovi planera su:

 • obavljanje poslova planera,
 • kontrola da li se radi po izdatim urbanisti?kim uslovima i planovima,
 • vr�enje nadzora na izgradnji i odr�avanju objekata visokogradnje,
 • izdavanje ra?una za uslugu izdavanja saglasnosti i predprojektnih uslova i
 • obavljanje drugih poslova koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenos?u.

Obrazlo�enje predlog !

Da su dovoljna 2 izvr�ioca na poslovima planiranja u op�tinama veli?ine do 50.000 stanovnika mo�e se ustanoviti na slede?i na?in.

Izra?una se vrednost dve bruto plate planera na godi�njem nivou i tom iznosu dodaju se materijalni tro�kovi planera i tako dobijena vrednost uporedi se sa vredno�?u: izdatih ra?una za pru�anje usluga u izradi urbanisti?kih uslova i vredns?u planova na tr�i�tu, koje rade planeri direkcije. ( Tr�i�na vrednost planova koje rade planeri direkcije, dobija se tako �to se pribave 3 ponude za izradu planova od ovla�tenih projektnih ku?a i uzme srednja vrednost.)

Vrednost bruo plata planera i materijalnih tro�kova mora biti manja od vrednosti planova i izdatih ra?una.

Radno mesto : Referent na kontroli zanatskih radova na odr�avanju objekata ………..1 izvr�ioc.

Potrebna stru?na sprema za obavljanje posla referent na kontoli zanatskih radova na odr�avanju objekata:

Poslove referent na kontroli zanatskih radova na odr�avanju objekata,mo�e obavljati lice koje je: gra?evinski tehni?ar, gra?evinskoe struke, ima 3 godine radnog iskustva u struci, polo�en stru?ni ispit i poznaje rad na ra?unaru ( programe: Word, Excel, Internet ) i poseduje voza?ku dozvolu.

Poslovi referenta na odr�avanju objekata su:

 • kontrola izvednih radova na odr�avanju gra?evinskih objekata u delu zanatskih radova,
 • kontrola ra?una i
 • obavljanje drugih poslova koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenos?u.

alt

Radno mesto : Pravnik ………..1 izvr�ioc

Potrebna stru?na sprema pravnika:

Poslove pravnika mo�e obavljati lice koje je:, pravnik, diplomirani pravnik ili master i poznaje rad na ra?unaru ( programe: Word, Excel, Internet ) i poseduje voza?ku dozvolu.

Poslovi pravnika su:

 • da obavlja pravne poslove,
 • da obavlja pravne poslove kod javnih nabavki i
 • da obavlja drugih poslova koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenos?u.

alt

Radno mesto : Glavni ekonomista ………..1 izvr�ioc

Potrebna stru?na sprema glavnog ekonomiste:

Poslove glavnog ekonomiste mo�e obavljati lice koje je:, ekonomista, diplomirani ekonomista ili master i poznaje rad na ra?unaru ( programe: Word, Excel, Internet i potrebne stru?ne programa ) i poseduje voza?ku dozvolu.

Poslovi glavnog ekonomiste su:

 • da u saradnji sa tehni?kim licima pravi potrebne planove,
 • da vodi knjigovostvene poslove,
 • da radi i potpisuje zavr�ni ra?un,
 • da po potrebi knji�i,
 • da obavlja drugih poslova koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenos?u.

Radno mesto : Knjigovo?a ………..1 izvr�ioc

Potrebna stru?na sprema knjigovo?e:

Poslove knjigovo?e,mo�e obavljati lice koje je:, ekonomski tehni?ar, ima 3 godine radnog iskustva u struci i poznaje rad na ra?unaru ( programe: Word, Excel, Internet i stru?ni program ).

Poslovi knjigovo?e su:

 • da vodi knjigovostvene poslove,
 • da obavlja drugih poslova koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenos?u.

Obrazlo�enje predlog !

Da su dovoljna 2 izvr�ioca na poslovima ekonomskog planiranja i knjigovostva u op�tinama veli?ine do 50.000 stanovnika mo�e se ustanoviti na slede?i na?in.

Izra?una se vrednost bruto plate glavnog ekonomiste i knjigovo?e na godi�njem nivou i uporedi se sa vredno�?u ponude knjigovostvene agencije za obavljanje poslova knjigovosa. ( Posao knjigovostva mo�e se izdati knjigovostvenoj agenciji. )

Radno mesto : Sekretarica ………..1 izvr�ioc

Potrebna stru?na sprema sekretarice:

Poslove sekretarice,mo�e obavljati lice koje je zavr�ilo gimnaziju, ekonomsku �kolu ili neku drugu srednu �kolu i poznaje rad na ra?unaru ( programe: Word, Excel, Internet ).

Poslovi sekretarice su:

 • da obavlja poslove sekretarice,
 • da obavlja administrativne poslove i
 • da obavlja druge poslove koje naredi neposredni rukovodioc, ako su poslovi u skladu sa stukom ili internom osposobljenos?u.

Svi ostali poslovi kao �to su: nadzor na ma�inskim i elektro instalacijama, usluge advokata za vo?enje sudskog spora, ?i�?enje objekta ili neki drugi poslovi rade se tako da �to se anga�uju specijalizovane firme za obavljanje tih poslove.

alt

Upravni odbor

Upravni odbor JP ?Direkcija za izgradnju i odr�avanje objekata i infrastrukture?

 • Upravni odbor JP ?Direkcija za izgradnju i odr�avanje objekata i infrastrukture? ima 5 ?lanova.
 • ?lanove upravnog odbora bira Skup�tina op�tine.
 • Sastav upravnog odbora, odgovara sastavu skup�tine op�tine a to zna?i da je u upravnom odboru u?estvuje i opozicija.
 • Tri ?lana upravnog odbora, moraju biti gra?evinske struke.
 • Svi ?lanovi upravnog odbora, moraju se stru?no usavr�iti u delu : poznavanja javnih nabavki, poznavanju poreza PDV, kretanje dokumentacije itd.

Delatnost JP

Delatnost JP?Direkcija za izgradnju i odr�avanje objekata i infrastrukture?

JP?Direkcija za izgradnju i odr�avanje objekata i infrastrukture? za potrebe Skup�tine op�tine vodi slede?e poslove:

 • izgradnju novih i odr�avanje postoje?ih saobra?ajnica,
 • izgradnju novih i odr�avanje postoje?ih objekata od javnog zna?aja, a to zna?i da: na primer JP?Direkcija za izgradnju i odr�avanje objekata i infrastrukture? vodi izgradnju novih �kola ili naru?uje radove i vr�i kontrolu istih na odr�avanju sanitarnih ?vorova u nekoj �koli. Nije logi?na dosada�nja praksa, da direktor de?ijeg vrti?a vodi izgradnju novog de?ijeg vrti?a, za to vreme radnici direkcije igraju igrice na kompjuteru a mali privrednici putem poreza sve to pla?aju.
 • upravljanje javnim povr�inama,
 • izra?uje ili naru?uje potrebne planove,
 • itd.

Zaklju?ak:

alt

Udru�enje privrednika Srbije ? Privrednici Srbije? znaju da ovaj projekat: smanjuje broj nepotrebnih radnika u administraci, smanjuje strana?ku korupciju i kriminal, pove?ava efikasnost JP, pospe�uje investiranje, otvara nova radna mesta, posti?e odgovornost i pom�e br�em izlasku iz krize.

Privrednici Srbije sumnjaju da ?e Vlada R. Srbije usvojiti i realizuje ovaj projekat, jer su strana?ki kadrovi ti koji dolaze na posao a ni�ta ne rade i primaju plate. Ima i takvih slu?ajeva koji i ne dolaze na posao a primaju platu.

Privrednici Srbije su ovaj projekat objavili na sajtu sa ciljem da:

 • podstaknu ?itaoce na razmi�ljanje,
 • pokrenu kritiku ovog projekta sa ciljem da neko napi�e bolji projekat od ovog,
 • podsete strana?ke lidere na odgovornost prema gra?anima,
 • podstakne male privrednike da dignu glas protiv ovakvog na?ina rada, jer ovakvim na?inom rada vlast baca novac, ovaj novac se mogao ulo�iti u investicije a to zna?i vi�e posao malim privrednicima, novo zapo�ljavanje i vi�e poreza koji poni bud�et,

NAPOMENA!!!

POMOZITE SEBI I SRBIJI! PROSLEDITE OVAJ PROJEKAT PRIJATELJU I POZNANIKU!!!

Toliko od nas! Sad ste Vi na redu!

Privrednici Srbije
Ing Vujanovi? �ivojin
Kon. Tel� 069-155-41-22
Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top