Elementor Header
Privrednici su:

Projekat: Kako sprečiti nesreće izazvane požarom

Projekat: Kako sprečiti nesreće izazvane požarom

Ovaj projekat nudi rešenje kako u budućnosti sprečiti tragedije kao što se desila u N. Sadu kad su u požaru, u diskoteci Kontrast, nastredalo šest mladih osoba.

Deo odgovornosti za ovu nesreću, koja se dogodila u N. Sadu, snosi i zakon odnosno Vlada R. Srbije, nadležni minister koji predlažu zakone i narodni poslanici R. Srbije koji te zakone usvajaju.

Kao uvod u ovaj projekat poslužit će mo se novinskim člancima iz dnevnih novena Blic koji opisuju ovu tragediju.

 

šestoro mladih poginulo u požaru u diskoteci, privedeni vlasnik i zakupci lokala

Novi Sad je zavijen u crno ovog prvog aprila. šestoro mladih života nestalo je u požaru koji je dva sata iza ponoći izbio u diskoteci “Kontrast”, a četiri osobe su lakše povređene.

Citat iz dnevnih novina Blic http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/315046/Sestoro-mladih-poginulo-u-pozaru-u-diskoteci-privedeni-vlasnik-i-zakupci-lokala

alt

Načelnik Sektora MUP-a za vanredne situacije Predrag Marić izjavio je da će, kako bi se izbegla situacija koja je dovele do požara u novosadskoj diskoteci “Kontrast” u kome je nastradalo šestoro mladih ljudi, po nalogu ministra policije Ivice Dačića, sutra početi vanredna inspekcijska kontrola svih lokala u Srbiji.

Citat iz dnevnih novina Blic http://www.blic.rs/Vesti/Hronika/315104/Maric-Jasno-da-postoji-odgovornost-vlasnika

alt

Predlažemo Vladi R. Srbije, MUP R. Srbije, sektoru MUP-a za vanredne situacije da ovaj projekat ugradi u zakon o zaštiti od požara, podzakonske akte i naredbe.

Odnosno da se precizno i jasno odredi:

 • ko može biti odgovorni izvođač radova i nadzorni organ na poslovima zaštite konstrukcija od požara ( Predlog broj 1 ),
 • da obaveže organizatore zabava i skupova da za vreme trajanja zabave-skupova angažuju dežurstvo preventivnog vatrogasca iz redova dobrovoljni vatrogasac ( Predlog broj 2. ) i
 • da vlasnike objekata-kuća i lokalnu samoupravu obavežu da su obavezni da obezbede saobraćajnucu-put dovoljno irk da nesmetano može proći vatrogasno vozilo do objekta koje je ugrozio požar( Predlog broj 3 ). ( Primer iz Bečeja, a takvih primera ima jako mnogo u Srbiji, pokazuje da vatrogasno vozilo ne može ući u ulicu zbog prepreka električnih bandera. Vidi projekat ?Divlji zakon divlja gradnja koji se nalazi na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/pitamo-predsednika/69-pitamo-predsednika.html

Naš predlog:

Predlog broj 1

Predlažemo da se precizno i jasno odredi ko može biti odgovorni izvođač radova na poslovima zaštite od požara.

Ko može biti

odgovorni izvođač radova i nadzorni organ na zaštiti konstrukcija od požara?

Odgovorni izvođač radova na poslovima zaštite drvenih, metalnih i drugih konstrukcija može biti šlice koje poseduje licencu odgovornog izvođača radova broj: 401, 411, 800 izdatu od Inženjerske komore Srbije i certifikat o položenom seminaru izdat od strane MUP R. Srbije, sektora zaštite od požara.

Odgovorni nadzorni organ na poslovima zaštite drvenih, metalnih i drugih konstrukcija može biti lice koje poseduje licencu odgovornog izvođača radova broj: 401, 411, 800 izdatu od Inženjerske komore Srbije i certifikat o položenom seminaru izdat od strane MUP R. Srbije, sektora zaštite od požara.

alt

Izdavanje certifikata i procedura?

Certifikat o osposobljenosti lica za obavljanje poslova odgovornog izvođača radova i nadzornog organa o zaštiti konstrukcija od požara izdaje MUP R. Srbije, sektor zaštite od požara na sledeći način:

Inženjerska komora Srbije u saradnji sa MUP R. Srbije i proizvođačima materijala za zaštitu konstrukcija od požara organizuje stručne seminara tako što Inženjerska komora Srbije obezbeđuje prostor i slušaoce, MUP R. Srbije obezbeđuje predavača a proizvođač materijala za zaštitu konstrukcija od požara materijal i demostratora za pokazivanje.

Certifikat o osposobljenosti odgovornih izvođaća radova i nadzornnog organa za vrešenja poslova zaštite konstrukcija od požara vaše 2 godine. Certifikat se produžava tako što je lice obavezno minimum 1 puta u toku od 2 godine da poseti seminar o zaštiti od požara koji organizuje MUP R. Srbije i Inženjerska komora Srbije.

MUP R. Srbije, sektor zaštite od požara, vodi evidenciju lica koja poseduju certifikat odgovornog izvođača radova i nadzornog organa za vršenje poslove zaštite konstrukcija od požara i to objavljuju na web sajtu.

Inženjerska komora Srbije vodi evidenciju lica koja poseduju certifikat odgovornog izvođača radova i nadzornog organa za vršenje poslove zaštite konstrukcija od požara i to objavljuju na web sajtu.

Troškove seminara i voeđnja evidencije snose nosioci certifikata odgovornog izvođača radova i nadzornog organa zaštite konstrukcija od požara.

Odgovorni izvođač radova i nadzorni organ obavezni su da svaki posao prijave Inženjerskoj komori Srbija a ona je obavezna da to objavi na svom sajtu u posebno pripremljenoj rubrici

Odgovorni izvođač radova zaštite konstrukcije od požara, kad završi radove, obavezan je da obezbedi dokumentaciju u dva primerka koja sadrži: izveštaj o završenim radovima, fotokopiju certifikata, fotokopiju licence, ateste i da dokumentaciu preda investitoru-naručiocu radova a investitor jedan primerak dokumentacije dostavlja nadležnom MUP sektoru zaštita od požara koji dokumentaciju pregleda i arhivira.

Nadležna građevinska inspekcija obavezna je na svom sajtu objavi sve podatke o: investitoru-vlasniku objekta, odgovornom izvođaču radova koji izvodi radove, nadzornom organu koji je kontrolisao izvođenje radova i objektu na kome je predviđena zaštita od požara ( Formu sajta za zaštitu objekata od požara propisuje MUP R. Srbije sektor zaštite od požara.) .

Nadležni građevinski inspektor obavezan je da kontroliše ko je odgovorni izvođač radova zaštite konstrukcija od požara i nadzorni organ koji kontroliše izvođenje radova i da nadležnog protivpožarnog inspektora, elektronskim putem, obavesti o svom nalazu.

Obrazloženje predloga

Pojedini investitori odnosno vlasnici objekata doživljavaju da su propisi o protivpožarnoj zaštiti konstrukcija nepotrebni i da je to nepotrebni trošak koga su nametnuli neki inspektori, pa sami organizuju u dogovoru sa izvođačima radova nestručno nanošenje premaza i tako nesvesno ugrožavaju konstrukciju objekta, buduće posetioce i radnike.

Na terenu zaštitu konstrukcija protivpožarnim premazima izvode nestručna lica bez ikakve odgovornosti. Dešava se da mešaju protivpožarne premaze sa akrilnim bojama da bi uštedeli u materijalu a dobili na traženoj debljini premaza.

Koliki je javašluk, zbog nepostojanja preciznih zakonskih propisa, u zaštiti konstrukcija protivpožarnim premazom najbolje govori sledeći primer.

Pre nedelju dana u moju firmu pojavljuje se maistor parketa ( maistor se bavi brušenjem i lakiranjem starog parketa ) sa zahtevom da mu nabavim neku boju protiv požara jer treba da obrusi binu na nekom domu kulture u površini od 360 m2 i da je premaže premazom protiv požara. Na moje pitanje ko mu je odredio tehnologiju protivpožarnog premaza i da binu treba premazati odozgo a ne ispod bine gde su elektro instalacije i gde se vatra u početku ne vidi on je odgovorio da je to odredio direktor doma kulture.

Na moje pitanje da mi kaže koji je to dom kulture u pitanju i da ću ja tom direktoru objasniti kako treba zaštititi binu od požara i ko taj posao može da radi on je odbijo da kaže koji je to dom kulture jer je to poslovna tajna i jer je njemu taj direktor dao posao.

Zbog profesionalnog stava ja sam maistora posavetovo da ne radi protivpožarnu zaštitu drvene bine jer nije stručno osposobljen za tu vrstu posla i objasnio mu da je potrebnije izvršiti zaštitu konstrukcije ispod bine jer su elektroinstalacije ispod bine a vatra u početnoj fazi se ne vidi.

Predlog broj 2.

Predlažemo MUP R. Srbije da u zakon o protivpožarnoj zaštiti, podzakonske akte i naredbe ugradi obavezu organizatora zabava-skupova da angažuje vatrogasca dobrovoljca za preventivnu zaštitu gostiju, osoblja i objekata od požara.

alt

Organizator skupova i zabava u zatvorenom prostoru kad ima vi�e od 100 posetilaca obavezni su da anga�uju preventivnog de�urnog vatrogasca, iz redova dobrovoljnih vatrogasaca, da de�ura dok traje zabava-skup.( MUP R. Srbije, Sektor MUP-a za vanredne situacije odre?uje koliki je maximalni broj posetilaca na skupu-zabavi u zatvorenom prostoru kad nije potrebno anga�ovati preventivnog vatrogasca. ) �

De�urni vatrogasac se anga�uje iz redova dobrovoljaca vatrogasaca iz nadle�ne vatrogasne jedinice.

Nadle�na vatrogasna jedinica sa?injava spisak zainteresovanih vatrogasaca za vr�enje ovih poslova i tu informaciju stavlja na sajt a organizatori skupova-zabava imaju slobodu da biraju kog ?e vatrogasca anga�ovati.

De�urni vatrogasac koji radi na preventivnoj za�titi skupa-zabave od po�ara mora da ima upe?atljivu uniformu i mora da je nosi dok je anga�ovan a kako uniforma izgleda odre?uje Na?elnik sektora MUP-a za vanredne situacije R. Srbije.

Na?elnik sektora MUP-a za vanredne situacije R. Srbije propisuje oblik i sadr�inu zapisnika koji popunjava de�urni vatrogasac i kretanje tih dokumenta.

Nadle�ni stare�ina vatrogasne jedinice obavezan je da de�urnog vatrogasca koji pru�aju uslugu preventivne za�tite od po�ara skine sa liste pru�aoca usluga i zabrani mu rad 5 godina na teritoriji R. Srbije, ukoliko ustanovi da vatrogasac : nije do�ao na posao a dogovorio se sa organizatorom skupa, da je do�ao na posao u alkoholisanom stnju, da je na radnom mestu pio alkohol, da nije koristio propisanu proceduru i da o svojoj odluci obavesti nadle�nog stare�inu.

Tro�kove anga�ovanja de�urnog vatrogasca snosi organizator skupa-zabave a cenu usluge odre?uje

vatrogasac koji pru�a uslugu.

Obaveze de�urnog vatrogasca:

Vatrogasac koji pru�a uslugu preventivne za�zite zabava i skupova od po�ara obavezan je:

 • da na vreme do?e na posao,
 • da ima ispravan mobilni telefon i brojeve de�urne vatrogasne jedinice i broj telefona nadle�nog stare�ine,
 • da dok je na slu�bi nosi propisanu uniformu,
 • da pregleda protivpo�arne aparate da li su ispravni i da li se nalaze na propisanom mest,
 • da proveri da li na putevima evakuacije postoje neke prepreke koje bi u slu?aju nezgode mogle da smetaju,
 • da za vreme zabave obilazi ceo objekat i da tra�i od organizatora da se otklone nedostatci ili gosti koji mogu prouzrokovati po�ar,
 • da na posao ne dolaze u alkoholisanom stanju i za vreme du�nosti da ne piju alkohol,
 • da u slu?aju kad organizator ne?e da otkloniradnje ili goste koji mogu da izazovu po�ar,obavezan je da pozove nadle�nog stare�inu i informi�e ga o problemu a nadle�ni stare�ina obavezan je da iza?e na licu mesta i ustanovi ?injeni?no stanje.Ako organizator skupa ne postupi po nare?enju nadle�nog protivpo�arnog stare�ine onda je stare�ina obavezan da obavesti nadle�nu protivpo�arnu inspekciju i u saradnji sa njom anga�uje policiju,prekida zabavu-skup i zatvaraju objekat.U ovom slu?aju tro�kove izlaska protivpo�arnog stare�ine,rada protivpo�arnog inspektora i izlazak snosi organizator skupa-zabave.

Obaveza policije

Policajci koji kontroli�u-obilaze kafi?e restorane obavezni su da prekontroli�u da li objekat ima de�urnog vatrogasca i ukoliko ga nema obavezni su da pozovu nadle�nog protivpo�arnog stare�inu i informi�u ga o problemu. Nadle�ni protivpo�arni stare�ina izlazi na lice mesta, proverava ?injeni?no stanje, informi�e nadle�nu protipo�arnu inspekciju i u saradnji sa njom anga�uje policiju, prekida zabavu-skup i zatvaraju objekat. U ovom slu?aju tro�kove izlaska protivpo�arnog stare�ine, rada protivpo�arnog inspektora i izlazak policije snosi oraganizator skupa-zabave.�

Obrazlo�enje predloga.

Da je ovakvo re�enje postojalo pre godinu dana sigurni smo da ne bi do�lo do nesre?e u kafi?i Kontrast u N. Sadu, kada je stradalo 6 mladih osoba.

Ovo re�enje afirmi�e zanimanje dobrovoljni vatrogasac i omogu?ava im da zarade neke pare kad su slobodni.

Podi�e bezbednost gostiju, osoblja i objekata i smanjuje tro�kove organizatorima zabava-skupova.

Predlog broj 3.

Uvod:

U Srbiji ima naseja i ulica gd ne mo�e pro?i vatrogasno vozilo od raznih prepreka pa vatrogasci ne mogu �tititi ljude i imovinu od po�ara. O ovom problemu svi ?ute, niko ni�ta ne preduzima, a oglasit ?e se kad se desi neka nesre?a i kad neko nastrada.

Kakav i koliki je ovaj problem najbolje pokazuje primer iz Be?eja u Batinskoj ulici, gde su elektri?ne bandere postavljene u osu puta i onemogu?ile bilo kakav saobra?aj.

Dole prikazane fotografije pokazuju da vatrogasna vozila ne mogu u?i u Batinskoj ulicu u Be?eju i ne mogu gasiti po�ar u slu?aju da se neka ku?a u ovoj ulici zapali.

Ovu pri?u mo�ete pro?itati na sajtu Privrednici Srbije pod naslovom ,,Divlji zakon divlja gradnja,, a nalazi se na web adresi: http://www.privrednicisrbije.rs/pitamo-predsednika/69-pitamo-predsednika.html

alt

alt

Predla�emo Vladi R. Srbije, MUP i sektoru za vanredne situacije MUP-a R. Srbije da u zakon o protivpo�arnoj za�titi ugradi ovaj predlog.

Na� predlog:

Predla�emo da MUP R. Srbije, Sektor za vanredne situacije MUP-a R. Srbije svojim zakonom o za�titi od po�ara iz razloga bezbednosti ljudi i imovine �propi�e minimalne �irine puteva i ulica, propi�e rokove za otklanjanje postoje?ih nedostataka na postoje?im putevima i ulicama, i uvede logi?nu li?nu odgovornost svih pojedinaca koji treba da re�e ove probleme. ( Predlaga? ovog zakona ne treba da razmi�lja ko je vlasnik: zemlji�ta, ograde, prepeke, da li ojekti imaju dozvolu za izgradnju, da li su objekti u postupku legalizacije i da li ?e se objekti mo?i legalizovati. Predlaga?a ovog zakona treba da razmi�lja o bezbednosti ljudi i imovine i da li u odre?enom momentu mogu pru�iti potrebnu pomo?.)

Predla�emo da propi�ete da minimalna �irina ulica za jednosmernim saobra?ajem bude 6 m a za dvosmerni saobra?aj bud 9 m i da u toj �irini ne smeju biti nikakve prepreke.

Ulice i putevi ?ija je �irina manja od gore propisane i gde postoje prepreke lokalna samouprava je obavezna da u roku od 1 godinu ulice i puteve dovede u stanje propisano ovim zakonom.

Obaveze gra?evinske inspekcije

Gra?evinska inspekcija lokalne samouprave obavezna je da u roku od 6 meseci da sa re�enjem, svakog vlasnika objekta, obave�e da je du�an da svoje objekte ograde i prepreke ukloni sa protivpo�arnog putao svom tro�ku i da o tome elektronskim putem obavesti nadle�nog protivpo�arnog inspektora.

Ukoliko vlasnici objekata iz bilo kojih razloga ne uklone svoje objekte, ograde i prepreke sa protivpo�arnog puta u propisanom roku obavezna je lokalna samouprava da to uradi o tro�ku vlasnika objekta i da o tome obavesti nadle�nog protivpo�arnog inspektora.

Ukoliko gra?evinski inspektor ne izda re�enje u propisanom roku njegov predpostavljeni je du�an da uru?i odkaz gra?evinskom inspektoru a ukoliko rukovodioc gra?evinske inspekcije ne uru?i odkaz gra?evinskom inspektoru ( zato �to nije izdo re�enje o uklanjanju prepreka sa protivpo�arnog puta ) obavezan je predsednik op�tine da da odkaz rukovodiocu gra?evinske inspekcije.

Ukoliko postoji re�enje za uklanjanje objekata, ograda i prepreka sa protivpo�arnog puta od strane gra?evinske inspekcije a vlasnici objekata i lokalna samouprava nisu uklonili objekte, ograde i prepreke obavezan je Ministar unutra�njih poslova R. Srbije da smeni predsednika op�tine i pokrene sudski spor protiv predsednika op�tine za ugro�avanje bezbednosti ljudi i imovine.

Ukoliko postoji re�enje za uklanjanje objekata, ograda i prepreka sa protivpo�arnog puta od strane gra?evinske inspekcije a vlasnici objekata i lokalna samouprava nisu uklonili objekte, ograde i prepreke a Ministar unutra�njih poslova R. Srbije nije smeno predsednika op�tine i nije pokreno sudski spor protiv predsednika op�tine za ugro�avanje bezbednosti ljudi i imovine a desila se nesre?a javni tu�ioc R. Srbije obavezan je da pokrene sudski postupak protiva Ministra unutra�njih poslova R. Srbije za ugro�avanje bezbednosti ljudi i imovine.

Obaveze inspektora i direktora javnih preduze?e

Nadle�ni protivpo�arni inspektor sara?uje sa lokalnim gra?evinskim inspektorom, prati sprovo?enje izdatih re�enja i elektronskim putem obave�tava svog predpostavljnog, a u onim predmetima gde se ne sprovodi ovaj zakon elektronskim putem obave�tava slu�bu Na?elnika za vanredne situacije R. Srbije i kabinet Ministra unutra�njih poslova R. Srbije.

Nadle�ni protivpo�arni inspektor posle isteka roka od godinu dana, u kom su roku lokalna samouprava i vlasnici objekata bili du�ni da uklone objekte, ograde i prepreke sa protivpo�arnog puta a iste nisu uklonjene obavezan je da izda re�enje nadle�nim javnim preduze?ima da isklju?i spornim objektima napajanje elektri?nom energijom i gasom.

Direktori javnih preduze?a koji vr�e distribuciju elektri?ne energije i gasa obavezni su da u roku 24 sata po prijemu re�enja da isklju?e potro�a?e iz re�enja i mogu ih ponovo uklju?iti kad nadle�ni inspektor da pisani nalog da se potro�a?i mogu uklju?iti jer su otklonjeni razlozi zbog ?ega je done�eno re�enje.

Ukoliko direktor javnog preduze?e ne postupi po re�enju protivpo�arnog inspektora, iz bilo kojih razloga, obavezan je Na?elnik za vanredne situacije R. Srbije da smeni dirktora i da protiv njega pokrene sudski postupak zbog ugro�avanja ljudi i imovine.

Ukoliko postoji re�enje protivpo�arnog inspektora, direktor javnog preduze?a nije isklju?io struju i gas spornim potro�a?ima a Na?elnik za vanredne situacije MUP-a R. Srbije nije smenuo direktora i nije protiv njega pokrenuo sudski postupak za ugro�avanje ljudi i imovine obavezan je Ministar unutra�njih poslova R. Srbije da smeni na?elnika i da protiv njega pokrene sudski postupak za ugro�avanje ljudi i imovine.

Obrazlo�enje predloga.

Ukoliko ne prihvatite ovj na� predlog ovakvi problemi, kao �to su na slic, nikad ne?e biti re�eni. Jednog dana ?e zatrebati da vatrogasno vozilo treba da u?e u ovakve ulice da bi spasili imovinu i ljude a ne?e mo?i da u?u.

Napomena:

Molimo ?eitaoce da svoje primedbe i predloge po�alju na e-mejl adresu office@privrednicisrbije.rs jer ?e mo ovaj projekat poslati Vladi R. Srbije.

Hvala ns saradnji.

 • KAKO MO�ETE POMO?I ?
 • Mo�ete pomo?i na slede?i na?in:
Donacijom ” Udru�enje gra?evinskih in�enjera Srbije -UGIS “:
 • Udru�enje gra?evinskih in�enjera Srbije -UGIS
 • Broj ra?una : 205-68848-57 Komercijalna banka

 

Reklamiranjem na sajtu ” Privrednici Srbije”:
 • Reklamiranjem Va�e firme na sajtu, Privrednici Srbije !
  Kontakt osobaVujanovi? �ivoji,tel: alt069-155-41-22

 

Donacijom na ra?un :
 • 160-5800100184731-95 Banka Inteza
 • Vujanovi? �ivojin

 

Autor projekta

Ing Vujanovi? �ivojin�

Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top