Elementor Header
Privrednici su:

PREDLOG IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

PREDLOG IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

PREDLOG IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI !

U poslednjih 25 godina, svaki ministar građevine donosio je svoj zakon o planiranju i izgradnji i on je po pravilu gori od prethodnih. Njihovo neznanje, nestručnost, neodgovornost, bez idejnost je tolika da i: danas cveta divlja gradnja; kod većine objekata koji se grade u Srbiji ne postoji kontrola izgradnje, nema nadzornog organa, zbog čega je kvalitet gradnje problematičan i to ćemo jednog dana skupo platiti, kad dođe jači zemljotres; stari objekti se raspadaju, nema održavanja; objekti troše nenormalne količine energije za grejanje i hlađenje, nema termo izolacije; investitori vrše utaje PDV poreza, utaje i do 300 miliona eura godišnje; sve velike objekte u Srbiji grade stranci, itd.   ( Problemi nadzora nad izgradnjom građevinskih objekata! Pravilnikom je predviđeno da privatne kuće do 400 m2 i poljoprivredni objekti do 2.000 m2 ne moraju imati nadzornog organa i odgovornog izvođača radova. Ako nadzorni organ, na objektima koji moraju imati nadzornog organa, poštuje struku i počne da kontroliše kvalitet gradnje, na zahtev izvođača radova investitor smenjuje nadzornog organa, jer ni izvođač ni investitor ne vole kvalitetnu kontrolu izvođenja radova. )

Sve gore navedene probleme, morao bi da reši zakon o planiranju i izgradnji, ali taj zakon nema ko da napiše, dosadašnji ministri građevina su dokazali da su nestručni i nesposobni da donesu logičan, ispravan, pravičan i produktivni zakon.

Zbog gore navedenog, Udruženje građevinskih inženjera Srbije-UGIS, diže glas protiv ovog ne znanja, neodgovornosti i bez idejnost, i zbog toga, napisalo je svoj predlog zakona o planiranju i izgradnji i dostavilo ga nadležnim organima ( vladi R. Srbije, Ministru građevina ), i ako smo sigurni da oni to neće prihvatiti, jer oni ovo ne razumeju, jer su nestručni i neodgovorni.

Kad znamo da vlast neće prihvatiti ovaj naš predlog, logično je pitanje, zašto smo onda napisali ovaj predlog zakona. Napisali smo, da podstaknemo građevinske inženjere i privrednike na razmišljanje, da im kažemo da postoji rešenje ovih naših problema.

Šta predlažemo, koje probleme rešavamo?

 • Naš predlog zakona sprečava utaju PDV poreza, a vladin zakon omogućava utaju poreza PDV. ( Vidi predlog zakona, deo Tehnički pregled objekta i inspekcijski nadzor. )
 • Naš predlog zakona podstiče zdrav razvoj: malih, srednjih i velikih građevinskih preduzeća, a vladin zakon podstiče rad na crno i onemogućava zdrav razvoj građevinskih preduzeća. ( Vidi predlog zakona, deo Izvođač radova, inspekcijski nadzor i  Građevinska komora. )
 • Naš predlog zakona otvara nove poslove za građevinska preduzeća i novo zapošljavanje, a vladin zakon smanjuje investicije i zatvara i postojeća radnja mesta. ( Vidi deo predloga zakona  Održavanje objekata . )
 • Naš predlog zakona sprečava pojavu korupcije, a vladin zakon podstiče razvoj korupcije i kriminala. ( Vidi predloga zakona  Inženjerska komora, ,,Odgovorni izvođač radova , Izvođač radova, inspekcijski nadzor itd).
 • Naš predlog zakona rešava problem divlje gradnje, a vladin zakon podstiče divlju gradnju i pretvara građane Srbije u divljake. Kako će vlast R. Srbije objasniti predstavnicima Evropskoj uniji, da je moguće postaviti električne bandere po sredini ulice, kao što je slučaj u Batinskoj ulici u Bečeju, a da za to niko nije kriv i niko ne odgovara . ( Vidi predlog zakona, deo Nelegalna gradnja i projekat Divlji zakon, divlja gradnja koji se nalazi na sajtu Privrednici )
 • Zakon je napravio takav haos da nas, pojedini funkcioneri Evropske unije smatraju divljacima, odnosno doveo je do takve situacije, da je u Srbiji moguće graditi objekte samo na divlje.

Teme koje smo obradili:

 • Naknada za uređenje građevinskog zemljišta
 • DOZVOLE I SAGLASNOSTI
 • ODGOVORNI PROJEKT
 • IZVOĐAČ RADOVA
 • GRAĐEVINSKA KOMORA
 • ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA
 • STRUČNI NADZOR
 • TEHNIČKI PREGLED OBJEKATA
 • ODRŽAVANJE OBJEKATA
 • INŽENJERSKA KOMORA
 • INSPEKCISKI NADZOR
 • NELEGALNA NASELJA I OBJEKTI
 • Finansiranje održavanja, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih,
 • ARHITEKTA GRADA
 • Argumenti, koji pokazuju, zašto Predsednik vlade i ministar građevine, treba da prihvate, ovaj naš predlog !

NAŠ PREDLOG :

Naknada za uređenje građevinskog zemljišta

Predlažemo da se iza člana 92, doda novi član.

član 92/1

Pod uređenjem građevinskog zemljišta, podrazumeva se da se do katastarske parcele, na kojoj se gradi objekat, dovede put, vodovod, kanalizacija elektroenergetska, telefonska i kablovska instalacija.

Ukoliko opština, grad odnosno grad Beograd, ne završi uređenje građevinskog zemljišta, iz prethodnog stava, a investitor završi objekat i ne može objekat da stavi u funkciju, zato što nije završeno uređenje građevinsko zemljište, u tom slučaju investitor ima pravo da od opštine, grada, odnosno grada Beograda traži nadoknadu štete.

DOZVOLE I SAGLASNOSTI

Predlažemo da se iza člana 133, doda novi član

član 133/1

Dozvole-saglasnosti, koje izdaju državni organi, lokalna samouprava i javna preduzeća, obavezna su da u roku od 30 dana odgovore na postavljeni zahtev investitora za izdavanje saglasnosti.

Ukoliko nadležna služba, koja izdaje saglasnost, ne odgovori investitoru na traženu saglasnost nadležni rukovodioc je obavezan da službenika koji obrađuje predmet suspenduje sa radnog mesta.

Ukoliko nadležni rukovodioc, iz stava 2 ovog člana zakona, ne suspenduje radnika sa radnog mesta, nadležno ministarstvo za poslove građevinarstva, obavezno je da rukovodioca suspenduje i da mu zabrani rad na ovim poslovima, u trajanju od 4 godine.

Investitor, kome je napravljena šteta, zbog ne ažurnosti administracije, ima pravo da od strane koja je napravila štetu, traži nadoknadu iste.

ODGOVORNI PROJEKTANT

PREDLOG IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Pitamo, Predsednika Vlade R. Srbije i Ministra građevina !

Da li je firmi-preduzetniku koji projektuju gore prikazane objekte, potrebno isto znanje i iskustvo u projektovanju ?

Vaš zakon kaže da su ovi objekti isti a mi kažemo da nisu i zato predlažemo sledeće:

Naš predlog

Predlažemo da se projektovanje podeli  prema složenosti objekata na :

 • A kategorija: SLOŽENI objekti za projektovanje,
 • B kategorija: SPECIFČNI objekti za projektovanje i
 • C kategorija: SPECIJALNI objekti za projektovanje

Predlažemo da se iza člana 126, dodaju novi članovi.

član 126/1

Projektovanje građevinskih objekata dele se prema složenosti na:

 • A kategorija: SLOŽENI objekti za projektovanje,
 • B kategorija. SPECIFI?NI objekti za projektovanje i
 • C kategorija. SPECIJALNI objekti za projektovanje.

A kategorija

SLOŽENI objekti za projektovanje

član 126/2

Složeni objekti za projektovanje su:

 • stambeni i poslovni objekti spratnosti PO+P+4+Podkrovlje, visine do 21m;
 • industrijski , poljoprivredni objekti , hale i mostovi raspona do 20m;
 • lokalni putevi, ulice, cevovod vodovoda i kanalizacija.

Odgovorni projektant složenih objekata, može biti inženjer, određene struke, odgovarajućeg smera sa 5 godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili diplomirani inženjer, određene struke, odgovarajućeg smera, sa 3 godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom.

B kategorija

SPECIFIČNI objekti za projektovanje

član 126/3

Specifični objekti za projektovanje su:

 • stambeni i poslovni objekti spratnosti od P+4 do P+20, visine 18m do 60m; industrijski , poljoprivredni objekti , hale i mostovi raspona 20m do 50m; silosi za žitarice 500 do 1500 vagona, silosi za cement 200 vagona 400 vagona, regionalni i auto putevi, železničke pruge;
 • hidroelektrane, termoelektrane, toplane, tuneli, podzemni objekti, više namenski hidro sistemi, visoke i niske brane sa akumulacijama, sistemi za odbranu od poplava, vodoprivredno uređenje slivnog područja vodotoka, sistemi za regionalno snabdevanje područja vodom, sistem za navodnjavanje i odvodnjavanje veći od 300 ha, ribnjaci veći od 200 ha regionalni i gradski vodovodi( osim razvodne mreže), ustave propusne moći veće od 0.5m3/s, crpne stanice kapaciteta većeg od 0,5m3/s, vodozahvati kapaciteta većeg od 0,5m3/s i brodske prevodnice ; instalirani, razvodni dovodni gasovodi, industrijski razvodi, gradske gasne mreže, merno regulacione stanice, kompresorske stanice, punionice za tečni naftni gas, magistralni naftovodi i produkt vodovi, razvodni naftovodi i produktovodi van i unutar postrojenja iz oblasti nafte, gasa, petrohemije i bazne hemije, skladište nafte i naftnih derivata, gasa i hemikalija, rafinerijska postrojenja za preradu nafte i derivata nafte, petrohemijska postrojenja i postrojenja za baznu hemiju.

Odgovorni projektant specifičnih objekata, može biti diplomirani inženjer, određene struke, određenog smera, sa 5 godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom.

C kategorija

SPECIJALNI objekti za projektovanje

član 126/4

Specijalni objekti za projektovanje su:

 • stambeni i poslovni objekti spratnosti preko P+20 visine preko 60m; industrijski , poljoprivredni objekti , hale i mostovi raspona preko 50m; silosi za žitarice preko 1500 vagona, silosi za cement preko 400 vagona;
 • nuklearne elektrane, atomska skloništa, aerodromske piste;
 • objekti koji se grade van važećih propisa u pogledu nosivosti, posebnih uslova eksploatacije, zaštite od požara i zemljotresa.

Odgovorni projektant specijalnih objekata, može biti diplomirani inženjer, određene struke, odgovarajućeg smera sa 10 godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom, potvrdom da je kao saradnik radio na projektovanju objekata ove kategorije ili ako angažuje lice za saradnika, koje ima pravo projektovanja ovih objekata.

član 126/5

Odgovorni projektant konstrukcije, može biti isključivo diplomirani građevinski inženjer konstruktivnog smera,

kad je: pokretno i stalno opterećenje iznad vrednosti predviđanih propisima, kad je prisutno dinamičko opterećenje, kad se objekat gradi na terenu gde je moguća pojava klizišta, gde je jak uticaj vetra, gde je moguća pojava jakog zemljotresa i kada su na objektu veće vrednosti od: raspon veći od 7,5m, visina objekta veća od 10m i dubina fundiranja veća od 2m.

IZVOĐAČ RADOVA

PREDLOG IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Pitamo, Predsednika Vlade R. Srbije i Ministra građevina !

Da li je firmi-preduzetniku koji grade prikazane objekte, za njihovu izgradnju potrebna: ista kadrovska osposobljenost, ista tehnička opremljenost, da li su objekti iste složenosti i da li su iste vrednosti ?

Vaš zakon kaže da su ovi objekti isti a mi kažemo da nisu i zato predlažemo sledeće:

Naš predlog

Predlažemo da se objekti-poslovi podele po složenosti, potrebnoj tehničkoj opremljenosti i vrednosti na:

 • A- Mali poslovi vrednosti do 500.000 EURA a po složenosti su JEDNOSTAVNI POSLOVI.
 • B- Srednji poslovi od 500.000 do 5.000.000 EURA a po složenosti su SREDNJE SLOŽENI POSLOVI.
 • C- Veliki poslovi preko 5.000.000 EURA a po složenosti su SLOŽENI POSLOVI

Predlažemo da se iza člana 150, dodaju novi članovi.

član 150/1

Građenje objekata, odnosno izvođenje radova na izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji, održavanju, može da vrši preduzeće, odnosno drugo pravno lice ili preduzetnička radnja, koji su upisani u odgovarajući registar za građenje objekata, odnosno za izvođenje radova (u daljem tekstu: izvođač radova), ima stalno zaposleno stručno lice sa odgovarajućom licencom za izvođenje radova, i poseduje važeći certifikat za obavljanje: velikih, srednjih ili malih poslova , izdat od Građevinske komore Srbije, na predlog registrovanog i ovlaštenog strukovnog udruženja.

Inostrane firme, kompanije, koje konkurišu za izvođenje radova u R. Srbiji, moraju ispunjavati uslove iz ovog zakona.

Javne nabavke za izvođenje građevinskih radova, moraju biti u skladu sa ovim zakonom.

Zabranjeno je grupisanje objekata ( koji se nalaze na različitim adresama ), da bi se dobila velika nabavka, ili deljenje objekta ( koji se nalaze na jednoj adresi ) da bi se dobila mala nabavka.

Investitor, kao uslov za dobijanje posla, može da odredi i visinu ukupnog prihoda u protekloj godini, koje je ostvarilo preduzeće odnosno radnja koje konkuriše, ali taj iznos može iznositi maximum  3 puta veći od predračunske vrednosti objekta-posla.

Svaki objekat koji se gradi, mora imati glavnog-generalnog izvođača radova, koji se prijavljuje organu koji je izdao odobrenje za gradnju.

Registrovana preduzeća, odnosno radnje ,koje poseduju važeći certifikat za izvođenje radova, mogu se udruživati kako bi ispunili propisane uslove ovim zakonom.

član 150/2

Građevinski objekti-poslovi dele se po njihovoj složenosti i vrednosti i to na:

 • Mali poslovi vrednosti do 500.000 EURA, a po složenosti su JEDNOSTAVNI POSLOVI.
 • Srednji poslovi od 500.000 do 5.000.000 EURA, a po složenosti su SREDNJE SLOŽENI POSLOVI.
 • Veliki poslovi preko 5.000.000 EURA, a po složenosti su SLOŽENI POSLOVI

A- Mali-jednostavni poslovi vrednosti do 500.000 EURA

član 150/3

Mali poslovi, su oni poslovi čija projektantska predračunska vrednost iznosi do 500.000 EURA, nisu u tehničkom smislu složeni, imaju minimum jedno lice, stalno zaposleno, sa odgovarajućom licencom za izvoženje radova, odnosno da je lice sa licencom vlasnik ili suvlasnik preduzeća odnosno radnje.

Na ove poslove mogu konkurisati, registrovana preduzeća i samostalne radnje bez dokazivanja o tehničkoj opremljenosti.

Preduzeće ili samostalna radnja, koji konkurišu na male poslove, iz prethodnih stavova, obavezni su uz ponudu priložiti certifikat izdat od registrovanog ovlaštenog udruženja, da takve poslove mogu kvalitetno uraditi.

B-Srednji-srednje složeni poslovi, od 500.000 do 5.000.000 EURA

član 150/4

Srednje složeni poslovi, su oni poslovi čija projektantska predračunska vrednost iznosi od 500.000 do 5.000.000 EURA, na te poslove mogu konkurisati, registrovana preduzeća koja imaju minimum tri zaposlena lica sa odgovarajućom licencom, i raspolažu sopstvenim kapacitetom radne snage i mehanizaciji u iznosu od 30% projektantskog proračuna za predmetni objekat, i poseduju važeći certifikat. ( Projekat mora da sadrži potreban broj N i potreban broj M uobičajene mehanizacije.)

Preduzeća koja konkurišu na srednje složene poslove, iz prethodnog stava, obavezni su uz ponudu priložiti, važeći certifikat izdat od registrovanog i ovlaštenog strukovnog udruženja da takve poslove mogu kvalitetno uraditi .

C- Veliki-složeni poslovi, preko 5.000.000 EURA

član 150/5

Veliki poslovi su preko 5000.000 EURA projektantske predračunske vrednosti, na te poslove mogu konkurisati registrovana preduzeća koja imaju minimum 5 stalno zaposlenih lica sa odgovarajućom licencom, i raspolažu sopstvenim kapacitetom radne snage i mehanizaciji u iznosu od 30% projektantskog proračuna, za predmetni objekat, i opremom koju traži konkretni posao. ( Projekat mora da sadrži potreban broj N? ,potreban broj M? uobičajene mehanizacije i karakterističnu mehanizaciju, bez koje se objekat ne može kvalitetno i bezbedno izvesti.)

Preduzeća, koja konkurišu na velike poslove, iz prethodnog stava, obavezni su uz ponudu priložiti važeći certifikat, izdat od registrovanog i ovlaštenog strukovnog udruženja, da takve poslove mogu kvalitetno uraditi .

član 150/6

Izvođač radova, koji je konkurisao za izvođenje radova ( na malim, srednji ili veliki posao ) a nije dobio posao, nego je investitor poverio posao preduzeću ili samostalnoj radni, koje ne ispunjavaju uslove po ovom zakona, ima pravo da od investitora traži nastalu štetu.

Inspektor, koji kontroliše da li se objekti izvodi u skladu sa ovim zakonom, ako utvrdi da je investitor dodelio posao preduzeću-samostalnoj radnji, koja ne ispunjava uslove po ovom zakonu, obavezan je da pismenim putem obavesti sve učesnike koji su učestvovali na konkurišu da su njihova prava povređena.

Na pismeni zahtev, preduzeća-samostalne radnje, koje je konkurisalo za dobijanje posla, nadležni organu je obavezan da prekontroliše, da li je posao dodeljen u skladu sa ovim zakonom, i da o svom nalazu pismeno obavesti zainteresovanu stranku.

Obaveze investitora i izvođača radova

član 150/7

Investitor i izvođač radova, nezavisno jedan od drugog, obavezni su da kod nadležnog organa, za izdavanje odobrenja za gradnju, pismenim ili elektronskim putem prijave radove na : izvođenju, adaptaciji, dogradnji, rekonstrukciji ili održavanju objekata, u roku od 7 dana, pre početka radova.

Investitor prijavljuje ko izvodi radova, a izvođač kod koga izvodi radove.

Ko izdaje certifikat ?

GRAĐEVINSKA KOMORA

član 150/8

Certifikat, da je preduzeće ili preduzetnička radnja, sposobna da izvede određene radove, izdaje Građevinska komora Srbije, koja je u sastavu reformisane Privredna komora Srbije, na predlog registrovanog i ovlaštenog strukovnog udruženja.

Nadležno ministarstvo i Građevinske komora Srbije, napraviti će pravilnik koji će propisivati uslove, koje moraju ispunjavati strukovna udruženja, koja se kandiduju za izdavanje preporuke za izdavanje certifikata.

Ministarstvo građevina, kontroliše strukovna udruženja koja izdaju preporuke za izdavanje certifikate.

Preporuku za dobijanje Certifikat, da je preduzeće ili samostalna radnja sposobno da uradi određene poslove, može izdavati samo strukovno udruženje i to samo svojim članovima ,

Certifikat mora da sadrži precizan opis poslova, za šta je preduzeće-samostalna radnja osposobljena da radi, i važi godinu dana.

član 150/9

Građevinska komora Srbije, pravi jedinstveni registar na nivou R. Srbije, preduzeća odnosno radnji koji su dobili certifikat za izvođenje radova, i ti podaci moraju biti objavljeni na web sajtu.

Minimum podataka koji moraju biti objavljeni su:

 • pun naziv preduzeće odnosno radnje,
 • puna adresa,
 • PIB,
 • kopiju Certifikata, njen broj i opis za šta je dobijen certifikat
 • Imena odgovornih izvođača radova i brojevi licenci,

Uslovi za izdavanje Preporuke za izdavanje certifikata

član 150/10

Minimum uslova, koji su potreban da bi strukovno udruženje steklo pravo da izdaje preporuke za izdavanje certifikat preduzećima odnosno radnjama za izvođenje radova su:

 • da uspostavi i uredno vodi evidenciju svojih članova;
 • da formira tročlanu komisiju, koja izdaje i kontroliše preporuka za izdavanje certifikata. Dva člana komisije, imenuje rukovodstvo udruženja a trećeg imenuje Građevinska komora;
 • da obezbedi svojim članovima, da naš web sajtu udruženja, javnosti prestavi preduzeće-radnju sa svim bitnim podacima. Minimum podataka koji moraju biti objavljeni na web sajtu su : puni naziv firme, puna adresa, kontakt telefon, broj certifikat, i ono što odredi Građevinska komora;
 • da omogući da investitor, poslovni partner, inspekcija i RUJP da se na sajtu objave pismene primedbe, na rad preduzeća-preduzetničke radnje. Sve ove podatke udruženje evidentira, i objavljuje po uputstvu Građevinske komore;
 • da ukoliko preduzeće ili preduzetnička radnja, duguje svojim poveriocima više od : mali poslovi 50.000 , srednji poslovi 500.000 i veliki poslovi 1.500.000 EURA ( a to su udruženju prijavili poverioci ), u tom slučaju komisija koja izdaje certifikat, obavezna je da u certifikat unese da je to preduzeće-preduzetnička radnja, ima dug prema svojim poveriocima u iznosu…( navesti tačan iznos );
 • da u slučaju, kad preduzeće ili preduzetnička radnja, pristupi drugom strukovnom udruženju, to udruženje obavezno je da sve podatke preuzme od prethodnog udruženja, proveri ih, i da ih priključi svojim podacima;
 • da za članovi komisije, koji izdaju i kontrolišu certifikate, predvidi obavezu da oni snose moralnu i materijalnu odgovornost za navode u certifikatu.

član 150/11

Ministarstvo građevina, formira svoju nezavisnu komisiju, koja kontroliše izdavanje certifikata, a u slučaju zloupotrebe, preduzima odgovarajuće mere, a one su:

 • oduzima certifikat preduzeću ili preduzetničkoj radnji;
 • zabranjuje rad članovima komisije, koji su izdali sporni certifikat, u trajanju od 4 godine,
 • pismeno obaveštava oštećenu stranu, da može pokrenuti postupak kod nadležnog suda, protiv članova komisije i preduzeća-preduzetničke radnje, zbog izdavanja certifikata, suprotno ovom zakonu i
 • pokreće disciplinski postupka, protiv rukovodstva udruženja, pred nadležnom komisijom u Građevinskoj komori Srbije.

Organi Graditeljske komore

član 150/12

Građevinska komora Srbije je pravno lice sa sedištem u Beogradu, osnovana Zakonom o planiranju i izgradnji u cilju stvaranja jednakih uslova za razvoj preduzeća i preduzetništva, koji se bave izgradnjom, rekonstrukcijom, adaptacijom i održavanjem građevinskih objekata.

Članovi Građevinske komore su, preduzeća i preduzetničke radnje koje se bave izvođenjem: građevinskih, mašinskih, elektro radovima, projektanti i zanatlije.

Građevinska komora je organizovana po sekcijama a one su:

 • Sekcija velikih preduzeća,
 • Sekcija srednjih preduzeća,
 • Sekcija malih preduzeća odnosno preduzetnika, koji imaju minimum jedno lice stalno zaposleno, sa važećom licencom i
 • Sekcija zanatlija

Sekcije su sastavljene od strukovnih udruženja-pod sekcija, koje rade po pravilima strukovnih sekcija, odnosno po pravilima Građevinske komore.

član 150/13

Organi Građevinske komore su:

 • Skupština,
 • Upravni odbor koji broji 9 članova ( predsednik, potpredsednik, predsednici matičnih sekcija i 3 predstavnika Ministarstva građevina )
 • Nadzorni odbor i
 • Predsednik.

Svaka sekcija bira svoje predstavnike u skupštinu, s tim da ni jedna sekcija ne može imati manje od 15%, ni više od 35% svojih predstavnika u skupštini, i mora zadovoljiti teritorijalni kriterijum, odnosno da predstavnici budu sa cele teritorije R. Srbije.

član 150/14

Građevinska komora obavlja sledeće poslove:

 • Utvrđuje pravila za dobijanje određenog certifikata,
 • Formira stočne komisije, za izdavanje certifikata ( Komisija ima 3 člana i to: 1 člana daje Graditeljska komora, 1 člana daje matična sekcija i 1člana daje strukovno udruženje )
 • Izdaje certifikate preduzećima, preduzetničkim radnjama i zanatlijama za izvođenje određenih radova,
 • Utvrđuje pravila za formiranje strukovnih udruženja-pod sekcija,
 • Kontroliše izdavanje certifikata,
 • Vodi evidenciju članova i izdatih certifikata,
 • Vrši medijaciju, u slučaju sporova između svojih članova,
 • Organizuje stručno usavršavanje, vlasnika preduzeća i preduzetnika,
 • Organizuje stručne seminar, okrugle stolove, o problematici u građevinarstvu, i predlaže rešenja, kako te probleme rešiti,
 • Prestavlja preduzeća i preduzetničke radnje, na web sajtu Graditeljske komore itd.

ODGOVORNI IZVOĐAČ RADOVA

PREDLOG IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Pitamo, Predsednika Vlade R. Srbije i Ministra građevina !

Da li je odgovornom izvođaču radova, koji vodi izgradnju gore prikazanih objekata potrebo isto znanje i iskustvo ?

Vaš zakon kaže, za izgradnju ovih objekata potrebno je isto znanje i iskustvo a mi kažemo da nisu i zato predlažemo sledeće:

Naš predlog

Predlažemo da se objekti podele po složenosti-kategorijama i prema tome da se odredi ko može biti odgovorni izvođač radova a te kategorije su:

 • A kategorija:  JEDNOSTAVNI objekti za izvođenje,
 • B kategorija:  SLOŽENI objekti za izvođenje,
 • C kategorija:  SPECIFIČNI objekti za izvođenje i
 • D kategorija: SPECIJALNI objekti za izvođenje.

Predlažemo da se iza člana 151, dodaju novi članovi.

član 151/1

Građevinskih objekata kategorisani su po složenosti i to na:

 • A kategorija JEDNOSTAVNI objekti za izvođenje,
 • B kategorija SLOŽENI objekti za izvođenje,
 • C kategorija SPECIFI?NI objekti za izvođenje i
 • D kategorija SPECIJALNI objekti za izvođenje.

A kategorija

Jednostavni objekti za izvođenje

član 151/2

Jednostavni objekti za izvođenje i jednostavni poslovi su:

 • stambeni i pomoćni objekti spratnosti P+1, statičkog raspona l = 4m, statičke visine h = 3,2m i dubine fundiranja h = 1,5m;
 • unutrašnji molersko farbarski radovi, fasaderski radovi do visine skele od 6m, stolarski i bravarski radovi do površine otvora od 6m2, podopolagački radovi, izolatorski radovi.

Odgovorni rukovodilac radova, za jednostavne objekte i jednostavne poslove može biti lice sa završenom: srednjom tehničkom školom, odgovarajuće struke odnosno smera, minimum pet godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećim certifikatom; višom stručnom spremom-zvanjem inženjer, odgovarajuće struke odnosno smera, minimum tri godine radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom; visokom stručnom spremom zvanja diplomirani inženjer odgovarajuće struke odnosno smera, minimum dve godine radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom.

Certifikat, za odgovornog izvođača radova za jednostavne poslove, za lica sa završenom srednjom stručnom spremom, izdaju strukovna udruženja, koja su dobila pravo od nadležnog ministarstva da taj posao mog obavljati.

Nadležno ministarstvo, propisuje minimalne uslove koje moraju ispuniti udruženja, koja se kandiduju za izdavanje certifikata za jednostavne poslove.

B kategorija

Složeni objekti za izvoženje

član 151/3

Složeni objekti za izvođenje su: stambeni i poslovni objekti spratnosti PO + P+8 visine do 27m površine do 8000 m2 ( osam hiljada m2 ); industrijski , poljoprivredni objekti , hale i mostovi raspona do 25m; silosi za žitarice do 750 vagona, silosi za cement do 300 vagona, lokalni putevi i ulice, cevovod vodovoda i kanalizacija u naseljima.

Odgovorni rukovodioc radova, na složenim objektima, može biti lice sa završenom ; višom stručnom spremom, zvanjem inženjer, odgovarajuće struke odnosno smera, minimum pet godine radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom ili visokom stručnom spremom, zvanja diplomirani inženjer, odgovarajuće struke odnosno smera, minimum tri godine radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom.

C kategorija

Specifični objekti za izvođenje

član 151/4

Specifični objekti za izvođenje se:

 • stambeni i poslovni objekti spratnosti P+8 do P+20, visine od 27m do 60m; industrijski , poljoprivredni objekti , hale i mostovi raspona od 25m do 50m, aerodromske piste, silosi za žitarice 750 do 1500 vagona, silosi za cement 300 vagona do 400 vagona, železničke pruge;
 • hidroelektrane na velikim rekama, termoelektrane, toplane velikog kapaciteta, tuneli, podzemni objekti, više namenski hidro sistemi sa visokim akumulacijama, sistem za navodnjavanje i odvodnjavanje veći od 300 ha, ribnjaci veći od 200 ha, ustave propusne moći veće od 0.5m3/s, crpne stanice kapaciteta većeg od 0,5m3/s, vodozahvati kapaciteta većeg od 0,5m3/s i brodske prevodnice ;
 • magistralni, razvodni dovodni gasovodi, industrijski razvodi, gradske gasne mreže, merno regulacione stanice, kompresorske stanice, punionice za tečni naftni gas, magistralni naftovodi i produktovodi, razvodni naftovodi i produktovodi van i unutar postrojenja iz oblasti nafte, gasa, petrohemije i bazne hemije, skladište nafte i naftnih derivata, gasa i hemikalija, rafinerijska postrojenja za preradu nafte i derivata nafte, petrohemijska postrojenja i postrojenja za baznu hemiju.

Odgovorni rukovodioc radova na specifičnim objektima, može biti lice sa završenom visokom stručnom spremom, zvanja diplomirani inženjer, odgovarajuće struke odnosno smera, minimum pet godine radnog iskustva, položenim stručnim ispitom, odgovarajućom i važećom licencom.

D kategorija

Specijalni objekti za izvođenje

član 151/5

Specijalni objekti za izvođenje su:

 • stambeni i poslovni objekti spratnosti preko P+20, visine preko 60m; industrijski , poljoprivredni objekti , hale i mostovi raspona preko 50m; silosi za žitarice preko 1500 vagona, silosi za cement preko 400 vagona;
 • nuklearne elektrane, atomska skloništa;
 • objekti koji se grade van važećih propisa, u pogledu nosivosti, posebnih uslova eksploatacije, zaštite od požara, eksplozivnih projektila i zemljotresa.

Odgovorni izvođač radova specijalnih objekata, moče biti diplomirani inženjer, određene struke, odgovarajućeg smera sa 10 godina radnog iskustva, položenim stručnim ispitom i važećom licencom, potvrdom da je kao saradnik radio na izgradnji objekata ove kategorije ili ako angažuje lice za saradnika koje ima pravo rukovođenja izgradnjom ovakvih objekata.

član 151/6

Kod gradnje velikih objekata, gde radovima zbog obima posla ne može rukovoditi jedna osoba, uvodi se termin glavni odgovorni rukovodilac radova.

Glavni odgovorni rukovodilac radova, deli objekat na sekcije ili delove, i za rukovođenje izgradnjom imenuje odgovornog rukovodioca radova sekcije ili dela. I u ovom slučaju odgovorni rukovodilac radova, za sekcije ili delove, može se postaviti lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom za odgovornog izvođača radova.

odgovornog izvođača radova na zaštiti konstrukcija od požara        

 član 151/7

Odgovorni izvođač radova, na poslovima zaštite drvenih, metalnih i drugih konstrukcija od požara, može biti lice koje poseduje licencu odgovornog izvođača radova broj: 401, 411, 800, izdatu od Inženjerske komore Srbije i certifikat o položenom seminaru zaštite od požara, izdat od strane MUP R. Srbije, sektora zaštite od požara.

Izdavanje certifikata za obavljanje poslova

odgovornog izvođača radova na zaštiti konstrukcija od požara

član 151/8

Certifikat, o osposobljenosti lica za obavljanje poslova odgovornog izvođača radova na zaštiti konstrukcija od požara, izdaje MUP R. Srbije, sektor zaštite od požara na sledeći način:

 • Inženjerska komora Srbije, u saradnji sa MUP R. Srbije, i proizvođačima materijala za zaštitu konstrukcija od požara, organizuje stručne seminara, tako što Inženjerska komora Srbije obezbeđuje prostor i slušaoce, MUP R. Srbije obezbeđuje predavača, a proizvođač materijala za zaštitu konstrukcija od požara materijal i demonstratora za pokazivanje.
 • Certifikat, o osposobljenosti odgovornih izvođača radova i nadzornog organa za vršenja poslova zaštite konstrukcija od požara, važe 2 godine. Certifikat se produžava, tako što je lice obavezno minimum 1 puta u toku od 2 godine da poseti seminar o zaštiti od požara, koji organizuje MUP R. Srbije i Inženjerska komora Srbije.
 • MUP R. Srbije, sektor zaštite od požara, vodi evidenciju lica koja poseduju certifikat odgovornog izvođača radova i nadzornog organa za vršenje poslove zaštite konstrukcija od požara, i to objavljuju na web sajtu.
 • Inženjerska komora Srbije, vodi evidenciju lica koja poseduju certifikat odgovornog izvođača radova i nadzornog organa za vršenje poslove zaštite konstrukcija od požara, i to objavljuju na web sajtu.
 • Troškove seminara, i vođenja evidencije, snose nosioci certifikata odgovornog izvođača radova i nadzornog organa zaštite konstrukcija od požara.
 • Odgovorni izvođač radova i nadzorni organ, obavezni su da svaki posao prijave Inženjerskoj komori Srbija, a ona je obavezna da to objavi na svom sajtu, u posebno pripremljenoj rubrici
 • Odgovorni izvođač radova zaštite konstrukcije od požara, kad završi radove, obavezan je da obezbedi dokumentaciju u dva primerka, koja sadrži: izveštaj o završenim radovima, fotokopiju certifikata, fotokopiju licence, ateste i da dokumentaciju preda investitoru-naručiocu radova, a investitor jedan primerak dokumentacije dostavlja nadležnom MUP sektoru zaštita od požara, koji dokumentaciju pregleda i arhivira.
 • Nadležna građevinska inspekcija, obavezna je na svom sajtu, objavi sve podatke o: investitoru-vlasniku objekta, odgovornom izvođaču radova koji izvodi radove, nadzornom organu koji je kontrolisao izvođenje radova i objektu na kome je predviđena zaštita od požara ( Formu sajta za zaštitu objekata od požara propisuje MUP R. Srbije sektor zaštite od požara.) .
 • Nadležni građevinski inspektor ,obavezan je da kontroliše ko je odgovorni izvođač radova zaštite konstrukcija od požara i nadzorni organ koji kontroliše izvođenje radova, i da nadležnog protivpožarnog inspektora elektronskim putem, obavesti o svom nalazu.

STRUČNI NADZOR

PREDLOG IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Pitamo, Predsednika Vlade R. Srbije i Ministra građevina !

Da li bi došlo do ovih nesreća: obrušavanje zemlje na sanaciji klizišta u Zemunu, rušenje stambene zgrade na Zlatiboru, rušenje stambene zgrade u Dukljanskoj ulici u Beogradu itd , da su prethodni ministri građevine i predsednici vlada R. Srbije prihvatili na predlog zakona?

Mi smatramo da ne bi došlo do ovih nesreća, i zato ponovo predlažemo!

Naš predlog

Predlažemo da se stručni nadzor podeli na:

 • stručni nadzor za statičku, dinamičku stabilnost objekata i zaštitu čovekove okoline koji organizuje nadležni državni organ o trošku investitora i
 • stručni investitorski i izvođački nadzor koga angažuje investitor.

Stručni nadzor

Predlažemo da se iza člana 153 briše, a umesto njega dodaju novi članovi.

član 153

Stručni nadzor nad izgradnjom objekata delimo na:

 • stručni nadzor za statičku, dinamičku stabilnost objekata i zaštitu čovekove okoline i
 • stručni investitorski i izvođački nadzor.

Stručni nadzor za statičku, dinamičku stabilnost objekata i

zaštite čovekove okoline

član 153/1

Stručni nadzor, za statičku-dinamičku stabilnost objekata, i zaštitu čovekove okoline, organizuje državni organ, koji izdaje odobrenje za gradnju, o trošku investitora. Ovaj nadzorni organ kontroliše samo pozicije koje utiču na statičku i dinamičku stabilnost objekata i zaštite čovekove okoline, da li se gradi u skladu sa projektom, važećim propisima, sačinjava zvaničnu belešku i o nalazu i obaveštava: investitora, izvođača, državni organ koji je izdao odobrenje za gradnju, a inženjersku komoru obaveštava, ukoliko konstatuje propuste u radu odgovornog projektanta i odgovornog izvođača radova.

Kad se završe pozicije, koje utiču na statičku-dinamičku stabilnost objekata, i zaštite čovekove okoline, prestaje nadležnost ovog nadzornog organa.

Državni organ, koji izdaje odobrenje za gradnju, od strukovnih udruženja koja su u sklopu Inženjerske komore Srbije, traži spisak lica koja su osposobljena da vrše ovaj nadzor.

Državni organ, koji izdaje odobrenje za gradnju, određuje da li je potreban i nadzorni organ za zaštitu čovekove okoline.

Stručni nadzor za, statičke-dinamičke stabilnosti objekata i zaštite čovekove okoline, može vršiti lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom, za odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova.

U vršenju poslova nadzora za, statičku-dinamičku stabilnost objekata i zaštite čovekove okoline, ne mogu da učestvuju lica koja su zaposlena: kod investitora, u preduzeću ili preduzetničkoj radnji koji koja je izvođač radova, koje je projektant, lica koja su zaposlena u opštini, čiji je organ izdao odobrenje za gradnju, i lica koja su zaposlena u javnim preduzećima, koja su izdavala saglasnosti za ovaj objekat.

Investitorski i izvođački nadzor

član 153/2

Investitor obezbeđuje, stručni lice koje obavlja poslove nadzora, i obaveštava nadležni državni organ, koje je to lice.

Stručni nadzor obuhvata: kontrolu da li se građenje vrši prema odobrenju za izgradnju, odnosno prema glavnom projektu; kontrolu izvođenja svih vrsta radova i primenu propisa, standarda i tehničkih normativa; proverava da li postoje dokazi o kvalitetu materijala, opreme i instalacija koje se ugrađuju; davanje upuštav izvođaču radova; saradnju sa nadzornim organima za statičku-dinamičku stabilnost objekata i zaštite čovekove okoline; saradnja sa projektantom radi obezbeđenja detalja tehnoloških i organizacionih rešenja za izvođenje radova i rešavanje drugih pitanja koja se jave prilikom izvođenja radova.

Svaki proizvođač montažnih elemenata, koji utiču na statičku-dinamičku stabilnost objekta, obavezan je da angažuje ovlašćeno lice za stručni nadzor,( osim ako se montažni elementi proizvode na gradilištu ) da kontroliše, prati proizvodnju i isporuku do gradilišta.

Odgovorno stručno lice, koje vrši nadzor na izradi montažnih elemenata, potpisuje i svojim pečatom overava dokument, koji je sastavni deo tehničke dokumentacije objekta, i šalje ga uz montažni elemenat na gradilište.

Odgovorno stručno lice, koje vrši nadzor na izradi montažnih elemenata, može biti zaposleno u preduzeću ili samostalnoj radnji koje proizvodi montažne elemente.

Stručni nadzor, može vršiti lice koje ispunjava uslove propisane ovim zakonom, za odgovornog projektanta ili odgovornog izvođača radova.

U vršenju poslova investitorskog nadzora, ne mogu da učestvuju lica koja su zaposlena u opštini, čiji je organ izdao odobrenje za gradnju, i lica koja su zaposlena u javnim preduzećima, koja su izdavala saglasnosti za ovaj objekat.

član 153/3

Inženjerska komora RS, bliže propisuje način i postupak vršenja stručnog nadzora, propisuje standarde, obrasce itd.

Odgovorni nadzorni organ na zaštiti konstrukcija od požara

član 153/4

Odgovorni nadzorni organ, na poslovima zaštite drvenih, metalnih i drugih konstrukcija od požara, može biti lice koje poseduje licencu i certifikat, odgovornog izvođača radova zaštite konstrukcija od požara.

TEHNIČKI PREGLED OBJEKATA

PREDLOG IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Pitamo, Predsednika Vlade R. Srbije i Ministra građevina  !

Kako je moguće, da Predsednika Vlade R. Srbije i Ministra građevine, ne interesuje, da li je plaćen PDV porez, prilikom izgradnje, rekonstrukcije ili adaptacije objekata.

Investitori, na gore prikazanim fotografijama, prilikom rekonstrukcije objekata nisu platili pripadajući PDV porez, u iznosu od 53.000 EURA, jer to zakon omogućava. U Srbiji, investitori UTAJE PDV POREZ u visini od 300 MILIONA EURA na godišnjem nivou.

Predlažemo da se iza člana 156, dodaju novi članovi.

član 156/1

Zadatak komisije za tehnički pregled je, da pregleda dokumentaciju, da li je objekat izveden u skladu sa ovim zakonom, tehničkim propisima i po projektu.

Komisija za tehnički pregled, nadležnom organu koje izdaje upotrebnu dozvolu, dostavlja:

 • Projekat izvedenog stanja, ukoliko nije bilo izmena glavnog projekta u toku gradnje, tada prilaže izjavu nadzornog organa.,
 • Tačan naziv glavnog izvođača radova, središe, PIB fotokopiju Certifikata izvođača radova i fotokopiju licence odgovornog izvođača radova,
 • Spisak svih kooperanata ( tačan naziv firme, sedište i PIB Certifikat izvođača radova ), rešenja i fotokopije licenci odgovornih izvođača radova,
 • Izjavu glavnog izvođača radova i kooperanata da je plaćen PDV porez, za svaku fazu rada i
 • Zapisnik o izvršenom tehničkom pregledu.

Komisije za tehnički pregled, ne može dati pozitivno mišljenje, ukoliko nisu priložene izjave da je plaćen PDV porez, fotokopije certifikata izvođača radova, a nadležni organ ne može izdati upotrebnu dozvolu.

Nadležni organu, koje izdaje upotrebnu dozvolu, obavezan je da: izjave o plaćenom PDV porezu, certifikate, rešenja, fotokopije licenci, skenira i odlazi u posebnu banku podataka, a ove podatke mogu koristiti samo državni organi za naknadnu kontrolu.

ODRŽAVANJE OBJEKATA

PREDLOG IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Pitamo, Predsednika Vlade R. Srbije i Ministra građevina !

Da li Vi mislite, da će vlasnici objekata ove fasade same popraviti, ako nema zakonske prinude ?

Predlažemo da se iza člana 159, dodaju novi članovi.

član 159/1.

Vlasnici objekata i vlasnici u kolektivnim zgradama, obavezni su da redovno vrše tekuće i investiciono održavanje objekata, i da redovno vrše specijalistički pregled objekta.

Ukoliko vlasnici objekata, ne vrše tekuće i investiciono održavanje objekata, ili ga ne vrše kvalitetno, ne vrše specijalističke preglede objekta, nadležni organ koji izdaje odobrenje za gradnju, obavezan je da o trošku vlasnika objekata, angažuje preduzeće ili preduzetničku radnju, koja će uraditi posao, uz obavezu da o svojoj nameri obavesti vlasnike objekata.

Ukoliko vlasnik objekta, ne plati radove iz prethodnog stava, lokalna samouprava, gra, odnosno grad Beograd, mogu staviti teret na nekretninu, u visini radova koji su urađeni po principu prioriteta. Teret za neplaćene radove, može se staviti i na objekat koji već ima teret, jer je obaveza i budućeg vlasnika da održava objekat.

Arhitekta grada, svojim rešenjem nalaže vlasnicima objekata da sprovedu tekuće i investicioni održavanje objekata, određuje u kojim naseljima, koje fasade, krovovi se moraju uraditi, i rukovodi budžetom koji je predviđen ovim članom zakona.

Lokalna samouprava, grad, odnosno grad Beograd, obavezni su da obezbede sredstva za privremeno finansiranje radova iz stava dva ovo člane, u visini od 3% budžeta.

član 159/2

Pod tekućim održavanjem zajedničkih delova objekta, podrazumeva se održavanje: zajedničkih prostorija, instalacija, liftova, interfona, čišćenje prostora oko zgrade i ono što propiše Arhitekta grada.

Vlasnici stanova, poslovnih prostora, u kolektivnim zgradama, obavezni su da se organizuju i da vrše tekuće održavanje objekata. Ukoliko to ne urade, u roku od 6 meseci od stupanja ovog zakona na snagu, lokalna samouprava, grad, odnosno grad Beograd, obavezni su da to urade, o trošku vlasnika stanova i poslovnih prostora.

Investiciono održavanje

član 159/3

Vlasnici stambenih i poslovnih objekata, obavezni su da vrše investiciono održavanje na svojih objekata, kao što su krov, oluci, fasada i slično, a vlasnici stambenih ili poslovnih jedinica, koji se nalaze u kolektivnim zgradama, obavezni su da se organizuju i da vrše investiciono održavanje objekta kao što su krov, oluci, fasade, zajedničke instalacije i slično.

Ukoliko vlasnici objekata, iz prethodnog stava, ne vrše investiciono održavanje, ili ga ne vrše kvalitetno, nadležni organ koji izdaje odobrenje za gradnju, obavezan je da o trošku vlasnika objekata angažuje preduzeće ili preduzetničku radnju, da uradi posao, uz obavezu da o svojoj nameri obavesti vlasnike objekata.

Lokalna samouprava, grad. odnosno grad Beograd, obavezni su da obezbede sredstva za privremeno finansiranje radova iz stava dva ovo člana zakona, u visini od 3% budžeta.

Vanredni i specijalistički pregled

član 159/4

Organ koji izdaje odobrenje za gradnju, može da naredi specijalistički pregled objekta kad proceni da je to neophodno, o trošku vlasnika objekte.

Vlasnik objekta, kad samoinicijativno vrši specijalistički pregled objekta, obavezan je da pismeno izvesti nadležni organ za izdavanje odobrenja za gradnju o svojoj nameri.

Komisija koja vrši specijalistički pregled objekta, obavezna je da svoj nalaz dostavi nadležnom organu koji izdaje odobrenje za gradnju.

Obavezno osiguranje objekata

član 159/5

Svi vlasnici, stambenih, poslovnih i industrijskih objekata, obavezni su da svoje objekte osiguraju od štete koju mogu naneti susednim objektima ( trećem licu ), za slučaj kad iz njihovog objekta, susednom objektu dođe, požar, poplava ili ruševina.

Od obaveznog osiguranja, iz stava 1 ovog člana zakona, oslobođeni su oni vlasnici objekata ako su 100% vlasnici na objektu kao celini i ako je njihov objekat dovoljno daleko da ne može ugroziti susedne objekte.

Potvrdu, da je neko oslobođen plaćanja obaveznog osiguranja, izdaje nadležni organ za izdavanje odobrenja za gradnju i nadležni protivpožarni inspektor.

član 159/6

U slučaju ako neki vlasnik objekta, nije dostupan, ili odbije da sklopi ugovor o obaveznom osiguranju svog objekta, sa ovlaštenim osiguravajućim društvom, tada je nadležni organ za izdavanje odobrenja za gradnju, obavezan da u ime vlasnika objekta i o njegovom trošku sklopi ugovor sa ovlaštenim osiguravajućim društvom, uzimajući u obzir kod koga osiguravajućeg društva su osigurani susedni objekti.

član 159/7

Osiguravajuća društva, koja se bave obaveznim osiguranjem objekata, imaju pravo da za materijalne troškove i troškove svog rada, zaračunavaju maximalno 15% od vrednosti polise, dok drugih 85 % polise moraju da izdvoje na izdvojeni račun iz koga se vrši nadoknada štete.

Kontrolu, da li osiguravajuća društva postupaju po prethodnom stavu ovog člana zakona, vrši Narodna banka Srbije i propisuje pravila, evidencije i daje uputstva.

INŽENJERSKA KOMORA

PREDLOG IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Pitamo: Predsednika Vlade R. Srbije, Ministra građevina i rukovodstvo Inženjerske komore Srbije !

Pitam: Ivicu Dačića i Velimira Ilića !

Zašto dozvoljavate, da rukovodstvo Inženjerske komore Srbije, vrši diskriminaciju inženjera. Rukovodstvo Inženjerske komore Srbije, ne dozvoljava inženjerima da imaju svoje predstavnike u organima komore jer je uspostavilo takav izborni sistem, za organe komore, da u njima nema mesta za inženjere, i ako ih ima 15%. ( U sekciji izvođača radova ima: 6.780 diplomiranih građevinskih inženjera a 1.117 građevinskih inženjera. ). UGIS misli, da inženjeri komori služe samo da plaćaju članarinu i da je potrebno je da ćute?

Pitanje za rukovodstvo Inženjerske komore Srbije !

Zašto u organima komore nema ni jednog inženjera, da li vam ne odgovara da inženjeri budu u vašem društvu, ili se bojite da bi u organe komore ušli i predstavnici Udruženja građevinskih inženjera Srbije-UGIS koji mnogo pričaju i pišu, a to Vama ne odgovara ?

Udruženje građevinskih inženjera Srbije-UGIS, misli da rukovodstvo Inženjerske komore, ne štiti dovoljno dobro interese svojih članova i to dokazujemo sledećim argumentima:

 • Vi ste odgovorni, što mladi inženjeri nemaju posla, srećni su ako nađu posao za 30.000 dinara, Vi gospodo ćutite, a trebali bi da glasno govorite i predlažete rešenja da se ovo stanje promeni.
 • Vi ste odgovorni, što Mašinski fakultet studenti zovu uzaludnim fakultetom, kad mlada i pametna glava završi Mašinski fakultet, ne može naći posao kao mašinski inženjer. Vi gospodo ćutite, a trebali bi da glasno govorite, da vićete, da ponudite rešenja kako da se ovo stanje promeni.
 • Vi ste odgovorni, što je malim privrednicima ( iz oblasti građevinarstva ) oduzeta šansa da uspeju u svom biznisu, Vi ste gospodo kreirali ovaj zakon o planiranju i izgradnji, koji oduzima šansu malim privrednicima da uspeju, koji je dao mogućnost da pekari, konobari, profesori medicinskog fakulteta da se bave građevinom više nego građevinski inženjeri, Vi se slažete sa ovim haosom koji proizvodi ovaj zakon..
 • Vi ste odgovorni, što su naše velike građevinske firme u podređenom položaju u odnosu na strane firme. Ko treba da digne glas, protiv ovakvog nerazumnog zakona, ako nećete Vi.

Zbog gore iznetog, UGIS predlaže!

Predlažemo da se iza člana 163, dodaju novi članovi.

Član 163/1

U skupštini i rukovodstvu Inženjerske komore Srbije, moraju biti zastupljeni sve: struke, stepeni obrazovanja i regioni po proporcionalnom sistemu.

Kontrolu rada, Inženjerske komore Srbije, vrši nadležno ministarstvo, ukoliko komora radi suprotno ovom zakonu, nadležni ministar raspušta organe komore, uvodi prinudnu upravu u komori i raspisuje nove izbore za organe skupštine.

Predlažemo da se iza ?lana 164, dodaju novi ?lanovi.

član 164/1

Zadaci komore su:

 • da sprovede odredbe ovog zakon o licencama,
 • da formira službu za izdavanje licenci, i stručne komisije pred kojima se polaže ispit za dobijanje licenci,
 • vodi evidenciju licenci, i uspostavi jedinstvenu metodologiju za praćenje rada lica sa licencom,
 • izdaje priručnike-knjige, koji će se koristiti prilikom polaganja ispita za dobijanje licence. Ovi priručnici  knjige, moraju biti gotovi godinu dana, pre polaganja prvog ispita.
 • da formira komisiju koja je nadležna da oduzima licencu, sa tačnom specifikacijom kad se licenca može izgubiti, da to pretoči u priručnik, i da ga dostavi strukovnim udruženjima odnosno članovima komore, i
 • da organizuje prikupljanje iskustvenog znanja, i da to znanje pretoči u knjige.

Kako se stiče licenca

član 164/2

Pravo na licencu imaju diplomirani inženjeri, inženjeri za one poslove koje im dopušta ovaj zakon.

Pravila kako se stiče licenca, i obaveze nosioca licence, strukovnih udruženja, i inženjerske komore su:

 • licenca mora da sadrži, precizan spisak radova koje nosilac licence ima pravo da radi,
 • licenca se može ostvariti, samo kroz strukovno udruženje,
 • licenca ima važnost 5 ( pet ) godina, svakih 5 godina vrši se provera znanja nosioca licence. Proveru znanja organizuje Inženjerska komora Srbije u saradnji sa strukovnim udruženjima,
 • doživotnu licencu dobijaju, profesori, asistenti, predavači na fakultetima i višim školama i ?lanovi koji imaju više od 25 godina radnog iskustva.
 • mladi stručnjaci, stiču pravo da podnesu zahtev za polaganje ispita za licencu, posle položenog strujnog ispita, a to pravo ostvaruju preko svog strukovnog udruženja. Njegovo udruženje prati njegov rad i pomaže mu da pred komisijom, koju formira Inženjerska komora Srbije, odbrani rad na osnovu koga dobija licencu,
 • nosilac licence, i oni koji planiraju da dobiju licencu, obavezni su da svako radno angažovanje na projektovanju i izgradnji elektronskim putem prijave svom strukovnom udruženju,
 • strukovno udruženje, obavezno je da omogući da sve pohvale i primedbe investitora, na rad nosioca licence sortiraju i priključe uz ime nosioca licence,
 • Inženjerska komora, može oduzeti licencu u slučaju kad je nosilac licence napravio nedopustiv propust u svojim radu
 • Inženjerska komora obavezna je da propiše precizna pravila za koja se može izgubiti licenca.

Na rešenje, o oduzimanju licence, lice ima pravo da podnese žalbu ministarstvu građevine, a on je obavezno da formira nezavisnu stručnu komisiju, koja će ispitati slučaj i doneti konačno rešenje.

Lice koje je izgubilo licencu, ima pravo da polaže poseban ispit, pred posebnom komisijom, u komisiji ne mogu biti lica koja su oduzela licencu, posle isteka od 5 godina od oduzimanja licence.

član 164/3

Članovi inženjerske komore ( nosioci licenci ) obavezni su, da u elektronskom obliku, blagovremeno ( u roku od 5 dana od nastanka promene ) obaveste komoru: gde su stalno zaposleni, na kom objektu su odgovorni izvođači radova, odgovorni projektanti, nadzorni organi, ?lanovi komisije za tehnički pregled i gde rade specijalistički pregled objekta.

Oni članovi komore, koji ne poštuju ovaj ?lan zakona, stav jedan, i blagovremeno ne prijavljuju gde i šta rade, disciplinska komisija, obavezna je da ih kazni novčanom kaznom u iznosu od 5 članarina i opomenom.

Inženjerska komora Srbije, obavezna je, da na web sajtu komore, stavi podatke iz stava jedan ovog ?lana zakona.

Podaci na web sajtu, moraju biti ažurirani u roku od 5 dana.

INSPEKCISKI NADZOR

PREDLOG IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Poruka: Predsedniku Vlade R. Srbije i ministru građevina !

Poštovana gospodo,

ukoliko želite da u građevinarstvu zaustavite: pranje para, naknadno zatvaranje objekata,  rušenje objekata posle zavrene izgradnje i utaju poreza PDV, potrebno je da prihvatite ovaj naš predlog zakona o inspekcijskom nadzoru.

Predlažemo da se iza člana 175, dodaju novi članovi.

član 175/1

Građevinski inspektor obavezan je da prekontroliše:

 • da proveri prijave investitor, ko izvodi radove na : izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i održavanju objekta i da li su svi podaci upisani,
 • da proveri prijave izvođača radova, ko izvodi radove na : izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i održavanju objekta i da li su svi podaci upisani,
 • da prilikom kontrole na gradilištu obavezno uzme sledeće podatke: koje preduzele odnosno preduzetnik stvarno izvodi radov, ako radove izvodi kooperant uzeti njegove podatke, u zapisnik uneti tačan naziv, adresu i PIB,
 • da prilikom kontrole na gradilištu, obavezno uzme podatke, ko je odgovorni izvođač radova, ukoliko radove izvodi kooperant, uzima podatke ko je odgovorni izvođač radova za kooperantske radove, ko je projektant, ko je nadzorni organ,
 • građevinski inspektor obavezan je da izađe na lice mesta, po prijavi zainteresovane strane, da sačini zapisnik o činjeničnom stanju ( Inspektor u zapisnik obavezno unosi: ime investitora, ime izvođača radova, ime odgovornog projektanta, ime odgovornog izvođača radova, ime nadzornog organa i imena radnika koji su zatečeni na gradilištu, i da te informacije prosledi nadležnim organima. ). Ukoliko inspektor ne izađe na lice mesta – gradilište, po prijavi zainteresovane strane, u roku od 24 časa, pretpostavljeno lice ( njegov šef ) mora inspektora opomenuti opomenom pred dobijanje otkaza, a ukoliko napravi dva propusta, pretpostavljeni je obavezan da mu uruči otkaz,
 • građevinski inspektor, kontroliše i primenu zakona o zaštiti na radu iz oblasti građevinarstva. Ministarstvo građevine, uz pomoć Inženjerske komore Srbije, organizuje stručne seminare iz oblasti zaštite na radu, za građevinski inspektore.( Ako odgovorni izvođači radova, poznaju zakon o zaštiti na radu i primenjuju ga, onda ga poznaju i građevinski inspektori ),
 • da o svojim nalazima informiše: svog pretpostavljenog, a e-mejlom obaveštava Inženjersku komoru Srbije ( ko je odgovorni: izvođač radova, projektant i nadzor ), nadležne državne inspekcije ( poresku policiju, inspekciju rada, inspekciju zaštite od požara itd, )

Ukoliko inspektor utvrdi, kršenje ovog zakona od strane investitora, izvođača radova ili drugog subjekta, obavezan je da podnese prekršajnu prijavu, kod nadležnog suda protiv učinioca.

Građevinski inspektor ima pravo, da svako lice lektimiše koje se nade na gradilištu, u trenutku njegove inspekcije.

član 175/2

Građevinska inspekcija, obavezana je da evidenciju o izvođenju radova, stavi na sajt sa svim podacima o investitoru, izvođaču radova, projektantu i nadzornom organu ( Uvođenjem ovakvog rešenja, ukinula bi se potrebu da građevinska preduzeća prijavljuju gradilište inspekciji rada i inspekciji zaštite na radu. ).

član 175/3

Investitor-vlasnik objekta, bit će kažnjen sa, minimum 50.000 dinara pa do 30% od predračunske vrednosti radova ( koji se izvode ), ako poveri izvođenje radova preduzeću – preduzetničkoj radnji, koja nije registrovana za obavljanje predmetnih radova i ako ne prijavi građevinskoj inspekciji ko izvodi radove.

Ukoliko preduzeće odnosno preduzetnička radnja, ne prijavi građevinskoj inspekciji, kod kog investitora izvodi radove,  kazniti će se sa minimum 50.000 dinara, pa do 30% od predračunske vrednosti radova koje izvodi.

Pojedinačna lica ili organizovane grupe majstora – radnika, koji izvodi radove, a nema registrovano preduzeće – radnju za obavljanje tih poslova, kazniti će se sa minimum 50.000 dinara, pa do 30% od predračunske vrednosti radova koji se izvode.

član 175/4

Ako građevinski inspektor, u vršenju svog posla, zloupotrebi svoj službeni položaj, neopravdano optuži preduzeće – preduzetničku radnju, prikrije činjenično stanje i slično, a to potvrdi sudija za prekršaje svojom presudom, pretpostavljeni je obavezan da mu da otkaz, i da mu zabrani rad u državnim organima R. Srbije u trajanju od 5 godina.

član 175/5

Investitor, odnosno vlasnik objekta, obavezan je da prijavi, građevinskoj inspekciji, ko mu izvodi radove na: izgradnji, rekonstrukciji, adaptaciji i održavanju, pismenim putem ili elektronskom poštom. ( U prijavi obavezno uneti sledeće podatke: ime firme, adresa, PIB i ime odgovorne osobe za radove i kontakt telefon ),

član 175/6

Ministar građevina propisuje obrasce, organizaciju dokumentacije, i obaveštavanja.

NELEGALNA NASELJA I OBJEKTI

PREDLOG IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Pitamo: Ministra građevina, gospodina Velimira Ilića !

Gospodine ministre, da li će vaš zakon o planiranju i izgradnji, koji planirate da donesete, rešiti sledeće probleme:

 • da li će vaš zakon ukloniti električne bandere u Batinskoj ulici u Bečeju, koje su postavljene u osu puta, i ko će to platiti?
 • da li će vaš zakon, primorati lokalnu samoupravu i građane nelegalnih naselja, da se izgrade ulice u koje može ući vatrogasno i bolničko vozilo?
 • da li će te Vi gospodine ministre, preuzeti odgovornost, za nesreće koje se mogu desi u ulicama koje imaju fizičke prepreke ( kao na slici ), gde ne može ući vatrogasno i bolničko vozilo, da pomogne unesenima?
 • da li će vaš zakon zaustaviti dalju nelegalnu gradnju?

Pogledajte, šta je vaš zakon doneo građevinskoj struki !

PREDLOG IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Predlažemo da se iza člana 185, dodaju novi članovi.

član 185/1

Opština, grad, odnosno grad Beograd, obavezni su, da u roku od šest meseci, od dana stupanja na snagu ovog zakona, urade Plan detaljne regulacije, za sva nelegalno izgrađene naselja ili delove naselja, stavi ga na javnu raspravu i predloži nadležnim organima na usvajanje.

Ukoliko predstavnici lokalne samouprave, grad, odnosno grada Beograda, ne izvrše svoju obavezu iz prethodnog stava, ovog člana zakona, Predsednik Skupštine lokalne samouprave, grada, odnosno grada Beograda, ili Ministar za lokalnu samoupravu, obavezan je da raspiše izbore za odbornike lokalne samouprave, grada, odnosno grada Beograda, i za predsednika opštine odnosno gradonačelnika.

Funkcioneri lokalne samouprave, grada, odnosno grada Beograda, zbog čijeg nerad su raspisani izbori, po ovom članu zakona, stav dva, ne mogu biti na odborničkim listam, u naredne četiri godine.

Nelegalno objekt

član 185/2

Vlasnici nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih, započetih a nezavršenih građevinskih objekata, i vlasnici neizgrađenog građevinskog zemljišta, koje se nalazi u nelegalno izgrađenim naseljima, ili delovima naselja, obavezni su da ustupe zemljišta bez nadoknade, za potrebe saobraćajnice i druge infrastrukture, prema planu detaljne regulacije.

član 185/3

Vlasnik nelegalno izgrađenog, rekonstruisanog građevinskog objekta, obavezan je da u roku od 60 dana, od dana prijema obaveštenja da njegov objekat može biti legalizovan, uz zahtev za izdavanje upotrebne dozvole priloži: dokaz o pravu svojine na zemljištu, dokaz o uređivanju međusobnih odnosa sa organom koja uređuje građevinsko zemljište, arhitektonske skice objekta, propisane fotografije, i zapisnik komisije koji potvrđuje da objekat može biti legalizovan.

U ovom slučaju, iz stava jedan ovog člana, komisija za legalizaciju objekta, ima zadatak da:

 • proveri da li je objekat izgrađen na predmetnoj parceli,
 • proveri da li ima arhitektonski projekat izvedenog stanja,
 • vizuelno pregleda objekta od strane projektant, da li objekat ima tehničkih nedostataka, koji mogu uticati na statičku stabilnost objekta,
 • uradi propisani broj fotografija, i
 • da izmeri otpor uzemljenja

U slučaju, kad je objekat započet a nije završen, ( zavisi od stepena zamršenosti što procenjuje građevinski inspektor ) vlasnik započetog a nezavršenog građevinskog objekta, obavezan je da u roku od 60 dana od dana prijema obaveštenja da se gradnja njegovog objekta može nastaviti, uz zahtev za izdavanje odobrenja za gradnju prilaže: glavni projekat, dokaz o pravu svojine na zemljište, dokaz o uređivanju međusobnih odnosa sa organom koja uređuje građevinsko zemljište.

Kad opštinska, odnosno gradska uprava, utvrdi da objekat koji se koristi, odnosno objekat čija je izgradnja završena bez građevinske dozvole, ispunjava propisane uslove za građenje i korišćenje izdaje upotrebnu dozvolu.

Kad opštinska, odnosno gradska uprava, utvrdi da objekat koji je započet a nije završen, odnosno objekat čija je izgradnja započeta bez građevinske dozvole odnosno odobrenja za gradnju, ispunjava propisane uslove za građenje izdaje odobrenje za izgradnju.

član 185/4

Vlasnik nelegalno izgrađenog, rekonstruisanog, započetog a nezavršenog građevinskog objekta, i vlasnik neizgrađenog građevinskog zemljišta, obavezni su da u roku od 6 meseci, od dana stupanja na snagu ovog zakona, da uklone svoje objekte, delove objekata, ograde, građevinske prepreke, i slično, sa javnog građevinskog zemljišta.

Ukoliko vlasnik, nelegalno izgrađenog, rekonstruisanog, započetog a nezavršenog građevinskog objekta, i vlasnik neizgrađenog građevinskog zemljišta, ne izvrši obavezu iz stava jedan ovog člana zakona, nadležni opštinski, odnosno gradski organ, je obavezan da u roku od naredna 3 meseca, o trojku vlasnika objekata, angažuje preduzele ili preduzetniku radnju, koja će ukloniti objekte, delove objekata i građevinske prepreke, uz obavezu da o svojoj nameri obavesti, vlasnika objekta odnosno neizgrađenog građevinskog zemljišta.

Ukoliko nadležni, opštinski, odnosno gradski organ, ne izvrši obavezu iz stava dva ovog člana, predsednik opštine, odnosno gradonačelnik, je obavezan da suspenduje odgovorno lice.

član 185/5

Vlasnici nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih, započetih a nezavršenih građevinskog objekata, koji se moraju ukloniti, delimično ili u celosti, imaju pravo na finansijsku nadoknadu.

Finansiranje obeštećenja vlasnika nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih, započetih a nezavršenih građevinskog objekata, vrši se iz fonda koji se formira na nivou opštine, grada, odnosno grada Beograda.

Sredstva za “ Fond za finansiranje obeštećenja vlasnika nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih i započetih a ne završenih građevinskih objekata “ ubiraju se iz naknade za uređenje građevinskog zemljišta, koju su obavezni da plate vlasnici, nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih i započetih a nezavršenih objekata.

Visina sredstava, koja se moraju izdvojiti za potrebe fonda , iz prethodnog stava ovog člana zakona, iznosi 10 % od obračunatog iznosa, koji plaćaju vlasnici nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih, započetih a nezavršenih građevinskih objekata, može se koristiti samo za finansiranje obeštećenja vlasnika čiji se objekti ili delovi objekta moraju ukloniti.

član 185/6

Vlasnik nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih, započetih a nezavršenih građevinskog objekata, koji se mogu legalizovati, obavezni su da plate naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta.

Visinu nadoknade, iz stava jedan ovog člana, izračunava nadležni organ opštine, grada, odnosno grada Beograda, i ona može iznositi maksimalno 5% od prosečne tržišne cene m2, za naselje odnosno zonu u kojoj se nalazi objekat.

član 185/7

Nadoknada za korišćenje građevinskog zemljišta, izračunava se za svako naselje, deo naselja, posebno i raspoređuje se po sledećem principu:

 • naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta, i za korištene komunalnih dobara, koja su izgrađena, ili ih treba izgraditi, a nalaze se van naselja u kome se nalaz objekat, i za ovu namenu odvaja se 30% od obračunatog ukupnog iznosa;
 • naknada za finansiranje naknade vlasnicima, nelegalno izgrađenim građevinskih objekata, koji se nalaze u nelegalnim naseljima, delovima naselja, a moraju se rušiti, za to se odvaja 10 % od obračunatog iznosa, i
 • nadoknadu za finansiranje komunalnih objekata, u naselju, ili delu naselja, gde se objekat nalazi, za te potrebe odvaja se 60 % od obračunatog iznosa.

član 185/8

Naknada iz tačke 3, prethodnog člana, vlasnici nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih, započetih a nezavršenih građevinskog objekata, plaćaju naknadu kada se počnu graditi komunalni objekti, u njihovom naselju.

Vlasnicima nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih, započetih a nezavršenih građevinskog objekata, koji su sopstvenim sredstvima izgradili komunalne objekte, umanjuje se obaveza za naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta, za iznos njihovog učešća u izgradnji komunalnih objekata.

član 185/9

Vlasnicima nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih i započetih, nezavršenih građevinskog objekata, u seoskom području, nisu obavezni da plaćaju naknadu za korišćenje građevinskog zemljišta.

član 185/10

Svi objekti, koji su naknadno legalizovani, po ovom zakonu, prilikom unižavanja u katastar, nose oznaku naknadni legalizovan objekat.

član 185/11

Zabranjen je svaki promet, nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih, započetih a nezavršenih građevinskog objekata, koji nisu pravosnažno legalizovani, i neizgrađenog zemljišta, čija je površina manja od 1000 m2.

Ukoliko pravno ili fizičko lice, koje se bavi prometom nekretnine, bude posredovalo u prometu nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih, započetih a nezavršenih građevinskog objekata, bit će kažnjeno zabranom obavljanja delatnosti u prometu nekretnina, u trajanju od dve godine, i obavezno je da nadoknadi celokupnu štetu koja je nastala.

Finansiranje održavanja, rekonstrukcije i izgradnje lokalnih,

PREDLOG IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

regionalnih, magistralnih i auto puteva

Pitamo: Predsednika Vlade R. Srbije, Ministra građevine !

Poštovana gospodo, ko treba da finansira izgradnju i održavanje ulica, puteva i auto puteva ?

Udruženje građevinskih inženjera Srbije-UGIS, misli da finansiranje izgradnje i održavana ulica, puteva i autoputeva treba da finansiraju korisnici tih puteva, a to znači da sredstva za finansiranje izgradnje i održavanje, puteva, autoputeva i ulica treba ubirati iz cene goriva, i zato predlažemo sledeće:

Komentar

Za kvalitetno održavanje i izgradnju puteva neophodno je obezbediti stabilan i logičan izvor finansiranja. Ako koristimo logiku, lako je zaključiti da održavanje, rekonstrukciju i izgradnje puteva moraju finansirati korisnici puteva a to su vlasnici automobila a to znači da je potrebno zakonom regulisati da se finansiranje održavanja, rekonstrukcije i izgradnje puteva vrši iz cene goriva.

Ovde se ne predlaže, da gorivo poskupi, nego da Vlada RS koristi logiku i da penzije i plata državnih službenika finansira iz nove proizvodnje, a ne iz cene goriva. Mi predlažemo, da vlada formira fond “ Fond za finansiranje izgradnju, rekonstrukciju i održavanje, ulica puteva i autoputeva, a koji bi se finansirao iz cene goriva, odnosno zakonom bi se propisalo da fondu pripadne 10% od maloprodajne cene goriva, i da propiše stroga pravila fonda.

Ovakvo rešenje će naterati predstavnike vlasti da punjenje budžeta RS traže kroz pokretanje proizvodnje a ne preko velikih akciza na gorivo.

Predlažemo da se iza člana 185, dodaju novi članovi.

član 159/1

Za finansiranje, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja, ulica, puteva i auto puteva, osniva se fond pod imenom, Fond za finansiranje, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje, ulica, puteva i auto puteva, a za rad fonda,  sredstva se ubiraju iz cene goriva.

Za finansiranje, izgradnje, rekonstrukcije i održavanja, ulica, puteva i auto puteva, izdvaja se 10% ( deset posto ) od maloprodajne cene goriva.

Trgovci gorivom, pripadajuća sredstva uplaćuju na tekući račun fonda, u terminu kad uplaćuju porez.

član 185/2

Fondom,  Fond za finansiranje, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje, ulica, puteva i auto puteva, upravlja upravni odbor koji broji 9 ( devet ) članova, koga bira Narodna skupština RS,  tajnim glasanjem, izmenu više kandidata, na osnovu programa rada kojeg prilažu kandidati za članove upravnog odbora.

Sastav upravnog odbora mora da odražava proporcionalni sastav Narodne skupštine RS u smislu partiske i regionalne pripadnosti.

Fondom,  Fond za finansiranje, izgradnju, rekonstrukciju i održavanje, ulica, puteva i auto puteva, na lokalnom nivou, upravlja upravni odbor koji broji 5 ( pet ) članova, koga biraju odbornici skupštine lokalne samouprave, odnosno grada Beograda, tajnim glasanjem između više kandidata,  na osnovu programa rada kojeg prilažu kandidati.

Sastav upravnog odbora, mora da odražava proporcionalni sastav lokalne skupštine, odnosno grada Beograda, u smislu partiske i regionalne pripadnosti.

Da će fond, raditi po zakonu i usvojenom programu, članovi upravnog odbora fonda garantuju ličnom imovinom.

član 185/3

Upravni odbori, koje bira Narodna skupština RS, skupštine lokalne samouprave i grada Beograda, biraju direktora fonda, na osnovu javnog konkursa i programa rada, koga sam kandidat piše.

Da će fond raditi, po zakonu i usvojenom programu, direktor fonda garantuju ličnom imovinom.

Raspodela sredstava između fondova

član 185/4

Raspodela sredstava, između fonda na republičkom nivou i fondova na nivou lokalne samouprave, grada i grada Beograda, vrši se po ključu, odnosa površina puteva i ulica, u ukupnoj površini puteva u RS, iskazano u procentima.

Fond, koji deluje na republičkom nivou, obavezan je da u roku od 10 dana, kad sredstva pristignu na njegov račun, da prenese pripadajuća sredstva, lokalnim fondovima i fondu grada Beograda.

U slučaju, ako na lokalnom nivou, ili gradu Beogradu, nije izabrano rukovodstvo fonda, u skladu sa ovom zakonom, zabranjeno je prebacivati finansijska sredstva, sve dok se rukovodstvo ne izabere u skladu sa ovim zakonom, a pripadajuća sredstva se čuvaju na izdvojenom računu.

Delatnost fonda

član 185/5

Vlasnici nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih, započetih a nezavršenih građevinskog objekata, koji se moraju ukloniti, delimično ili u celosti, imaju pravo na finansijsku nadoknadu.

Finansiranje obeštećenja vlasnika nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih, započetih a nezavršenih građevinskog objekata, vrši se iz fonda koji se formira na nivou opštine, grada, odnosno grada Beograda.

Sredstva za “ Fond za finansiranje obeštećenja vlasnika nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih i započetih a ne završenih građevinskih objekata “ ubiraju se iz naknade za uređenje građevinskog zemljišta, koju su obavezni da plate vlasnici, nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih i započetih a nezavršenih objekata.

Visina sredstava, koja se moraju izdvojiti za potrebe fonda , iz prethodnog stava ovog člana zakona, iznosi 10 % od obračunatog iznosa, koji plaćaju vlasnici nelegalno izgrađenih, rekonstruisanih, započetih a nezavršenih građevinskih objekata, može se koristiti samo za finansiranje obeštećenja vlasnika čiji se objekti ili delovi objekta moraju ukloniti.

član 185/6

Fondovi na, republičkom, opštinskom, gradskom nivou, mogu za potrebe svog poslovanja ( za rad i materijalne troškove ), da potroše maksimalno 2% od realizovanih prihoda fonda.

ARHITEKTA GRADA

PREDLOG IZMENE ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI

Da bi naši gradovi i naseljena mesta bili humaniji i lepši za život, potrebno je zakonom o izgradnji uvesti instituciju, Arhitekta grada.

Predlažemo da se uvedu novi članovi zakona.

član A/1

Arhitekta grada, je stručno lice, koje je zaduženo za unapređenje kvaliteta života građana, u gradovima i naseljenim mestima.

Arhitektu grada, biraju odbornici na mandat od 5 godina, tajnim glasanjem, sa mogućnošću ponovnog izbora, na osnovu programa rada koga piše sam kandidat.

Lokalna samouprava, obavezna je da omogući svim kandidatima, koji konkurišu za funkciju Arhitekta grada, da sebe i svo program prestavi odbornicima i javnosti, u sredstvima informisanja.

Na funkciju ?Arhitekta grada?, može biti izabrano lice, koje je završilo Arhitektonski fakultet, ima 5 godina radnog iskustva u struci, ima važeću licencu Inženjerske komore Srbije, i stanovnik je opštine, grada, gde konkuriše na funkciju.

Lični dohodak funkcionera, Arhitekta grada, može biti minimum 90% od ličnog dohodak, koji ima Predsednik opštine.

član A/2

Zadaci arhitekte grada su:

 • da predloži detaljan projekat nadležnom organu na usvajanje, kako treba urediti grad i naseljena mesta.
 • da određuje izgled fasada u gradu i naseljenim mestima,
 • da određuje izgled i mesto postavljanja privremenih objekata, kao što su: kiosci, letnje bašte, reklame i slično,
 • da rukovodi fondom, koji proizilazi iz ovog zakona član 159/1, a koji je namenjen za obnovu fasada.
 • da predlaže predsedniku opštine, kako rešiti određeni problem u delu planske regulative,

Argumenti, koji pokazuju, zašto Predsednik vlade i ministar građevine, treba da prihvate, ovaj naš predlog !

Argument broj 1.

Postojeći zakon, predlagač zakona, i narodni poslanici, koji su doneli ovaj zakon, odgovoreni su za nesreću, koja se desila u Bečeju, kad je radnik, koji je radio fasadu, pao zajedno sa skelom i poginu, a drugi radnik je ostao trajni invalid. Za ovu nesreću, nije niko odgovarao.

Kako i zašto se ovo desilo ?

Na posao izrade fasade, na porodičnoj kupi visine 6 m, konkurisala je firma koja ima znanje i nije dobila posao, jer je bila skuplja od grupe radnika koji rade na crno, investitor-vlasnik objekta angažovao je radnike na crno, jer su bili jeftiniji, radnici nisu znali da naprave skelu, pa je skela pala zajedno sa radnicima, i tom prilikom došlo je do pogibije jednog radnika, a drugi radnik toliko je povređen, da je ostao trajni invalid.

Ukoliko prihvatite naše predloge, u budućnosti neće dolaziti do ovakvih nesreća, jer mi predlažemo obavezu investitora da građevinskoj inspekciji prijave sve radove koji se izvode na njegovom objektu, i sprečavamo mogućnost da investitor dodeli posao radnicima koji nisu za to stručni.

Argument broj 2.

Postojeći zakon, predlagač zakona, i narodni poslanici, koji su doneli ovaj zakon, odgovoreni su za nesreću koja se desila u N. Sadu, kad je poginulo 8 tinejdžera.

Kako i zašto se ovo desilo ?

Postojeći zakon o planiranju i izgradnji omogućio je, da investitor angažuje radnike na crno bez dovoljnog znanja i iskustva, i da sam krene u adaptaciju poslovni prostor sa visokim rizikom od požara. Radnici koji su radili adaptaciju, i sam investitor, nisu znali da postoje protivpožarni premazi kojim se može zaštiti drvo od požara.

Ukoliko prihvatite naše predloge, u budućnosti do ovoga neće dolaziti.

Argument broj 3.

Postojeći zakon, predlagač zakona, i narodni poslanici, koji su doneli ovaj zakon, odgovoreni su za nesreću koja se desila u Beogradu, kada se uručila radna jama u Dukljanskoj ulici, i tom prilikom ugrozila susedne objekte.

Postojeći zakon dozvoljava, da neka firma koja ima 2 rovokopača i 4 kamiona, može da izvodi ovako složene radove, i da nema odgovornog izvođača radova sa licencom, iako je to izuzetno opasan posao.

Ukoliko prihvatite naše predloge, do ovakvih nesreća neće dolaziti, jer mi predviđamo da kooperanti moraju imati odgovornog izvođača radova sa licencom, preduzeće mora imati certifikat koji dokazuje da je sposobno da radi ovako složene poslove, i nadzornog organa angažuje državni organ o trošku investitora, a to obezbeđuje bolju kontrolu i vežu odgovornost u radu.

Argument broj 4.

Postojeći zakon, predlagač zakona, i narodni poslanici, koji su doneli ovaj zakon, odgovoreni što je sa krova Simpove robne kuće u Beogradu pao deo fasade, i tom prilikom oštetila automobil.

Ukoliko prihvatite naše predloge, do ovakvih nesreća neće dolaziti, jer mi predlažemo obavezu vlasnika objekta da vrši tekuće, investiciono održavanje objekta, a ukoliko to ne uradi, obavezna je da to uradi lokalna samouprava, grad, odnosno grad Beograd, o trošku investitora.

Argument broj 5.

Postojeći zakon, predlagač zakona, i narodni poslanici, koji su doneli ovaj zakon, odgovoran je, što su se građani jedne stambene zgrade u Kuli posvađali do incidenta da se potuku, gde je mogao neko i da nastrada.

U pomenutoj stambenoj zgradi, došlo je do propadanja krova i ugrožavanja stanara na višim spratovima, stanari sa nižih spratova nisu hteli da učestvuju u finansiranju popravke krova, jer kiša njih ne ugrožava, a ugroženi stanari, žalili su se nadležnoj građevinskoj inspekciji, ona ih je uputila da ovaj problem rede sami, putem suda.

Ukoliko prihvatite naše predloge, do ovoga neće dolaziti, jer mi predlažemo obavezu vlasnika objekta da vrši investiciono i tekuće održavanje objekta, a ukoliko to ne rade, obavezna je da to uradi lokalna samouprava, grad, odnosno grad Beograd, o trošku investitora.

Argument broj 6.

Postojeći zakon, predlagač zakona, i narodni poslanici, koji su doneli ovaj zakon, odgovoran je, što nije imao ko da nadoknadi štetu vlasnicima stanova u Pančevu, kad je izbio požar u jednom stanu, požar se proširio i oštetio je celu lamelu.

Ukoliko prihvatite naš predlog zakona, stanarima će se nadoknaditi štete, jer naš predlog zakona predviđa da se uvede obavezno osiguranje objekata, slično kao što ima obavezno osiguranje automobila.

Pitamo Predsednika vlade R. Srbije !

Kako je moguće, da je zakonom propisano obavezno osiguranje automobila, a nije stanova, i ako je stan mnogo skuplji od automobila?

Argument broj 7.

Postojeći zakon, predlagač zakona, i narodni poslanici, koji su doneli ovaj zakon, odgovoran je, što je omogućio investitorima da angažuju grupe radnika da urade određene posao na crno, uzmu posao registrovanim preduzećima, preduzetničkim radnjama, i da utaje PDV porez, u iznosu od oko 300 miliona evra , na godišnjem nivou.

Ukoliko prihvatite naš predlog zakona, investitori neće moći vršiti utaju PDV poreza, registrovana građevinsko preduzela će imati više posla, bit će više zaposlenih radnika u građevinskoj operativi, jer naš predlog zakona predviđa da se: svi radovi prijavljuju građevinskoj inspekciji, da građevinska preduzeća, preduzetničke radnje imaju certifikat, koji garantuje kvalitetan rad i prijavljivanje radnika, obavezuje izvođače radova da komisiji za tehnički pregleda objekata daju pisanu izjavu, da su platili PDV porez za sve faze rada, a to znači i viće para u republički budžet.

Predsednik UGIS-a

Ing. Vujanović Živojin  tel: 069-155-41-22

Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top