Elementor Header
Privrednici su:

KAKO SRBIJU IZVUĆI IZ EKONOMSKE KRIZE ?

KAKO SRBIJU IZVUĆI IZ EKONOMSKE KRIZE ?

Sve dosadašnje vlade R. Srbije, u poslednjih 25 godina, pokazale su da ne znaju rešiti ekonomske probleme Srbije, pa smo mi, Udruženje građevinskih inženjera Srbije -UGIS i udruženje Privrednici Srbije, napisali projekte, koji nude rešenje kako Srbija da izađe iz krize.

Projekat Vlade R. Srbije, Kako da Srbija izađe iz krize, čuli ste na televiziji, nažalost on je kopija dosadašnjih projekata, neće dati nikakve rezultate, potrošiti će vrema a Srbija će se još više zadužiti , odnosno Srbija će još dublje propasti.

Mi Vam nudimo naše projekte ? Kako da Srbija izađe iz krize?. Vas molimo da pažljivo pro?itate ove projekte i da presudite, čiji su projekti bolji, naši ili projekti Vlade R. Srbije.

Mi smo ove projekte objavili sa ciljem da pokažemo, da postoje rešenja za ovu našu ekonomsku krizu i da podstaknemo čitaoce na razmišljanje !

kriza-3

Srbija može izaći iz krize ako donese sledeće zakone, koji bi stupiti na snagu istovremeno, a oni su:

1.ZAKON O POREZIMA !

Doneti zakon, koji će obavezati sve privrednike ( bez izuzetka ) da plaćaju PDV porez, a to znači da PDV porez moraju da plaćaju i : lekari, advokati, frizeri, taksisti, pevači, glumci, slikari itd i ostale poreze i doprinose.

Ovaj zakon treba da ide toliko daleko, da se PDV porez mora platiti i na medicinska pomagala ( na primer na invalidska kolica ), stim što bi nadležno ministarstvo u svom budžetu predvideo sredstva za povra?aj PDV -a ugroženim osobama.

Uvesti zakonsku obavezu, da su građevinski inspektori, komisije za tehnički pregled objekata, razne državne službe, obavezne da sarađuju i pomažu poreskoj policiji u kontroli, da li je plaćen PDV porez. Ići do takvih detalja u kontroli, da se omogući građanima Srbije, da mogu poslati video klip poreskoj upravi sa neke žurke, a koji dokazuje koji je pevač pevao na zabavi, sa ciljem da poreska policija može proveriti, da li je dotični pevač platio PDV porez.

 

2. ZAKONE KOJI ?E SPRE?ITI PORESKU UTAJU I

Doneti zakone koji će sprečiti utaju PDV poreza i ostalih poreza, a to znači zakonom obavezati sve džavne činovnike, koji učestvuju u kontroli, da brinu da li je PDV porez plaćen. ( Na primer : Zakonom o planiranju i izgradnji obavezati komisiju za tehnički pregled objekta i građevinske inspektore, da kontrolišu da li je pla?en PDV porez. Vidi projekat ?Utaja PDV poreza?)

 

3. ZAKONE O SUBVENCIJAMA !

Doneti zakon koji će zabraniti Vlade RS, Pokrajinskoj vladi i lokalnoj samoupravi, da daje subvencije.

Ostaviti subvencije samo u poljoprivredi, na nivou od 25% ostvarenih subvencija u poljoprivredi u 2011 godini i to samo za male poljoprivrednike, a razliku sredstava do punog poljoprivrednog budžeta za tekuću godinu, plasirati kroz:

 • osnivanje robnih rezervi koje će vršiti otkup strateških poljoprivrednih proizvoda, a robne rezerve pretvoriti u aktivno trgovačko preduzeće, koje će svojom trgovačkom aktivnošću regulisati ponudu i potražnju. ( Na primer: Odrediti planom da: robne rezerve otkupe 30% svinjskih polutki od sadašnje proizvodnje, robne rezerve otkupe 25% proizvodnje kukuruze i pšenice, itd. ),
 • izgradnju mini mlekara, hladnjača, skladišnog prostora, prerađivačkih kapaciteta, sistema za navodnjavanje itd, po principu ortačkog udruživanja.
 • Objekte koji se grade po principu ortačkog finansiranja, može graditi isključivo registrovana građevinska preduzeća -radnje, uz potpuno poštovanje zakona i propisa i na osnovu javnog konkursa.

4.ZAKON O PODSTICANJU IZVOZA !

Doneti zakone koji ?e podsta?i doma?u proizvodnju. Zakonom obavezati uvoznike da svoj uvoz pokriju izvozom sli?ne robe, po formuli: prve godine uvoznici su obavezni da svoj uvoz pokriju sa 10% izvoza sli?nih proizvoda, a ?etvrte godine svoj uvoz bi morali pokriti sa 40% izvoza sli?nih proizvoda.

 • Jasno navesti obaveze uvoznika da su obavezni da :
  • u 2013. godini da svoj uvoz pokriju sa 10% izvoza,
  • u 2014. godini da svoj uvoz pokriju sa 20 % izvoza,
  • u 2015. godini da svoj uvoz pokriju sa 30 % izvoza i
  • u 2016. godini da svoj uvoz pokriju sa 40 % izvoza.

kriza-2

5. ZAKON O PODSTICANJU DOMA?E PROIZVODNJE!

Doneti zakon, koji bi omogućio državi, da preko novoformiranog fonda, po principu ortačkog udruživanja, udružuje svoja sredstva sa privrednicima u proizvodnju, u odnosu 50% : 50%, uz obavezu da država svoj deo proda posle 5 godina, uz uslov da ortaci imaju pravo preče kupovine.

Kako novoformirani fond -agencija radi ?

  • Agencija preko sredstava informisanja, stalno poziva privrednike da zajednički pokrenu proizvodnju.
  • Privrednici, samostalno ili u grupi, putem projekta, konkuriše kod agencije sa konkretnim predlogom, šta proizvoditi.
  • Agencija procenjuje projekat i odlučuje da li će ući u realizaciju tog projekta.
  • Privrednik ili grupa privrednika, obezbeđuje 50% sredstava za proizvodnju.
  • Agencije obezbeđuje drugih 50 % sredstava.
  • Upravljanje proizvodnim preduze?em je u odnosu 50% : 50%.
  • Posle 5 godina agencija prodaje svoj deo preduzeća a pravo preče kupovine imaju ortaci.

Kako obezbediti sredstva za ovaj projekat ?

Sredstva koja su potrebna agenciji, kao ortaku, obezbeđuje Vlada R. Srbije, iz kredita od prijateljskih država ( Verujemo da zapadne vlade i banke, neće hteti da daju novac, za realizaciju ovog projekta, jer to nije u njihovom interesu. ) u iznosu od jednu milijardu dolara za prvu godinu, a za naredne 4 godine obezbeđuje po 1,5 milijardi dolara godišnje.

Posle isteka od 5 godina, agencija se finansira iz prodaje svog dela u ortačkim firmama, a razliku do 1,5 milijardi dolara uzima kredit.

Drugi deo sredstava obezbeđuju privrednici, iz sopstvenih izvora, iz kredita. Potencijal privrednika je preko 5 milijardi eure, ( primer: Ušteđevina građana u bankama je oko 8 milijardi eura, a u slamaricama drže bar još 4 milijarde eura. Srpska dijaspora ima finansijski potencijal preko 20 milijardi eura.)

Srpska dijaspora će doneti novac, poslovne veze, znanje, ideje, i iskustvo, samo ako Vlada R. Srbije napravi poštena pravila igre, a svoj ekonomski interes oni će lako prepoznati.

Iz gore navedenog, lako se može zaključiti da postoji novac i ideje, samo fale poštena pravila igre i organizacija.

6. ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE SAPP, KOJA IMA ZADATAK DA PODSTI?E PRIVREDNIKE NA RAZMIŠLJANJE DA POKRENU PROIZVODNJU !

Da osnuje agenciju ,, Srpska agencija za podsticanje proizvodnje – SAPP ,, ( šta i kako proizvoditi ) po priloženom projektu, a koja će uz pomoć sredstava informisanja ( TV emisije ) nuditi konkretne ideje šta proizvoditi. Osnovni cilj agencije je da privrednike: edukuju, ohrabruje i podstiče da razmišljaju o proizvodnji, odnosno da razmišljaju o konkretnom proizvodu, šta bi oni mogli da proizvode.

7. ZAKONA O OSNIVANJU AGENCIJE SAPP, KOJA IMA ZADATAK DA POSTIČE PRIVREDNIKE NA RAZMIŠLJANJE DA POKRENU PROIZVODNJU !

Da osnuje agenciju ,, Srpska agencija za posticanje proizvodnje – SAPP ,, ( šta i kako proizvoditi ) po priloženom projektu, a koja će uz pomoć srestava informisanja ( TV emisije ) nuditi konkretne ideje šta proizvoditi. Osnovni cilj agencije je da privreduzetnike: edukuje, ohrabruje i postiče da razmišljaju o proizvodnji, odnosno da razmišljaju o konkretnom proizvodu, šta bi oni mogli da proizvode.

 • Zašto treba osnovati agenciju SAPP ?
  • Da bi podsticala, sadašnje i buduće, privrednike da razmišljaju o proizvodnji, odnosno da razmišljaju o konkretnom proizvodu, šta bi mogli da proizvode.
  • Da bi podsticala razvoj male privrede, preduzetništvo i samozapošljavanje.
  • Da bi privrednicima pomagala, da se međusobno povežu.
  • Da bi privrednicima pomogla da pokrenu proizvodnju i da plasiraju svoj proizvod.
  • Da se bori za interese malih privrednika.

8. ZAKON O MAKSIMALNOM BROJU ZAPOSLENIH U DRŽAVNOJ ADMINISTRACIJI, USTANOVAMA I JAVNIM PREDUZEĆIMA !

Doneti zakon koji će precizno odrediti, koliko maksimalno može biti zaposleno u: opštinama, državnim ustanovama i javnim preduzećima. ( Na primer: JP Toplana iz Bečeja ima 20 zaposlenih radnika, a potrebno je 9 radnika, a to znači da 9 radnika radi a 11 radnika samo dolazi na posao i prima platu. Vidi projekat ?Kako su političari pojeli 300.000 radnih mesta? )

9.ZAKON O IZBORU DIREKTORA I ČLANOVA UPRAVNOG ODBORA U JAVNIM PREDUZEĆIMA !

Doneti zakon o izboru direktora i članova upravnog odbora u JP po priloženom projektu. Direktori javnih preduzeća i članovi upravnog odbora moraju se birati na osnovu:

  • javnog konkursa,
  • programa rada, koga smi pišu.

Direktori i članovi upravnog odbora, snose ličnu materijalnu odgovornost za svoj rad.

Generalni -glavni direktor ima pravo na 4% od dobiti preduzeća koje vodi, a još 4% od dobiti deli svojim saradnicima.

Plata generalnog direktora, ne može biti ve?a od 8 najnižih plata u preduzeću.

10. ZAKONA O PLANIRANJU I IZGRADNJI !

Doneti logičan Zakon o planiranju i izgradnji, koji će uvesti reda u ovoj oblasti i omogućiti: razvoj gra?evinske operative i preduzetništva, otvoriti nove poslove, novo zapošljavanje, sprečiti kriminal i sprečiti utaju PDV poreze. Pomenuti zakon omogučava, utaju PDV poreza u iznosi od 300 do 500 miliona eura, na godišnjem nivou. ( Vidi priloženi projekat i dokaze. ),

11. ZAKONA O UKLJUčIVANJU SRPSKE DIJASPORE U ZAKONODAVNU I IZVRšNU VLAST R. SRBIJE !

Doneti zakon koji će Srpsku dijasporu uključiti, u zakonodavnu i izvršnu vlast R. Srbije. Dijaspora ima: znanje, iskustvo, političke i ekonomske veze, i ako ih uklju?imo u sistem ( Vidi projekat ?Projekat SPAS? ), možem brće naći put spasenja, za narod i državu.

12. ZAKON O OTKUPU GREHOVA !

Doneti zakon koji će omogu?iti tajkunima, oni koji žive u Srbiji i van nje, da otkupe svoje grehove.

Prikupljena sredstva bi se koristila iskljućivo za podsticanje domaće proizvodnje, po principu ortačkog udruživanja države i preduzetnika, u odnosu 50% : 50%.

Zašto je potrebno doneti ovakav zakon?

Aktuelna vlast je izjavila da je za poslednju godinu dana uhapsila više od 100 direktora i vlasnika firmi. Ako je to tačno, a tačno je, mi postavljamo pitanje !

Ko je kriv za toliku devijaciju u društvu?

Krivi su postoje?i zakoni, a njih su doneli politi?ari.

Ako Vlada R. Srbije usvoji naš projekat, novcem tajkuna bi se moglo zaposliti 10.000 radnika u proizvodnju ( 100 tajkuna x 100 radnika = 10.000 radnika ).

NAPOMENA

Ukoliko Vlada R. Srbije prihvatite ove projekte, mi se kandidujemo za savetnika u realizaciji ovih projekata, u koliko ne prihvatite ove projekte, mi se ne kandidujemo za savetnike.

Ove projekte, u detaljnijoj razradi, mo�ete pro?itati na sajtu Privrednici Srbije, na slede?im web adresama.

kriza04

Utaju PDV poreza, koju omogućava zakon o planiranju i izgradnji !

http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/171-utaja-pdv-poreza-koju-omoguava-zakon-o-planiranju-i-izgradnji.html

kriza09

 • ( ŠTA I KAKO PROIZVODITI )
 • Projekat: Srpska agencija za podsticanje proizvodnje ? SAPP !

http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/245-srpska-agencija-za-posticanje-proizvodnje-sapp-.html

kriza08

 • Kako pokrenuti proizvodnju !

http://www.privrednicisrbije.rs/aktuelno/118-kako-pokrenuti-proizvodnju.html

politicari01

Projekat : Kako su političari pojeli 300.000 radnih mesta !

http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/253-kako-su-politicari-pojeli-300000-radnih-mesta.html

zakon1

Predlog izmene zakona,, Zakon o planiranju i izgradnji ?? prvi deo

http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/247-predlog-izmene-zakona-zakon-o-planiranju-i-izgradnji-.html

zakon1

Predlog izmene zakona,, Zakon o planiranju i izgradnji ??drugi deo

http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/248-predlog-izmene-zakona-zakon-o-planiranju-i-izgradnji-2-deo.html

zgrada_04

Fasade se ruše a vlast ćuti !

http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/170-fasade-se-ruse-a-vlast-uti.html

lampa

Rad na crnoubija male privrednike u građevinarstvu !

http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/173-rad-na-crno-ubija-male-privrednike-u-graevinarstvu.html

kriza10

( KAKO SPASITI SRBIJU ? )

Projekat S P A S ?

http://www.privrednicisrbije.rs/projekti-i-ideje/189-projekat-spas.html

NAPOMENA!

MOLIMO VAS DA OVO PISMO I PROJEKAT PROSLEDITE NA ŠTO VIŠE ADRESA.

HVALA!

KAKO MOŽETE POMOĆI ?

Možete pomoći na sledeći način:

Sa poštovanjem.

 • Autor projekta !
 • Ing Vujanović Živojin
 • 069-155-41-22
Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top