Elementor Header
Privrednici su:

KAKO SPASITI ŽELEZARU SMEDEREVO?

KAKO SPASITI ŽELEZARU SMEDEREVO?
 • Kako izabrati rukovodstvo željezare
 • koje ?e proizvoditi profit, a ne gubitke ?

 

Ovaj projekat nudi rešenje, kako izgraditi sistem, koji će omogućiti da naša državna i javna preduzeća, proizvode dobit a ne gubitke.

Napomena!

Ovaj projekat poslali smo: Vladi R. Srbije, Predsedniku Vlade R. Srbije Aleksandru Vu?i?u i Predsedniku Srbije Tomislavu Nikoliću.

Projekat smo napisali i objavili sa ciljem:

Da pomognemo Vladi R. Srbije.

Da građanima pokažemo da postoji izlaz iz ove krize.

Da podstaknemo ?itaoce na razmišljanje.

alt

Predsednik Vlade R. Srbije Aleksandar Vučić.

Da bi preduzeća u državnom vlasništvu bila profitabilna, potrebno je doneti zakon, izgraditi sistem, koji će obezbediti da se direktori i članovi upravnog odbora JP biraju, na osnovu javnog konkursa, programa rada i lične materijalne odgovornosti. Direktori i članovi upravnog odbora JP, moraju da založe hipoteku, kao garanciju da će posao obavljati po zakonu i u skladu sa usvojenim programom.

Udruženje Privrednici Srbije tvrdi! Preduzeća u vlasništvu države mogu i moraju biti profitabilna. Zbog ove tvrdnje mi smo napisali projekat ?ZAŽTO I KAKO TREBA SPASITI PIK BEČEJ?

Projekat smo poslali Vladi R. Srbije. Nažalost savetnici predsednika Vlade R. Srbije, nisu razumeli ovaj naš predlog.

Možda je bolje da smo projektu dali ime, Kako izgraditi sistem, koji će omogućiti državnim i javnim preduzećima Srbije, da proizvode dobit a ne gubitke?.

Zbog lakšeg razumevanja, ovom projektu, dat će mo ime: KAKO SPASITI ŽELEZARU SMEDEREVO?

Vlada R. Srbije pokušala je da se reši problema zvani željezara Smederevo, tako što je pokušala da proda železaru. U toj nameri nije uspela, pa sad pokušava da nađe menadžment, koji će železaru dovesti u situaciju da ona proizvodi profit a ne gubitke.

Vlada R. Srbije je objavila projekat ? konkurs za izbor menadžmenta željezare Smederevo. Taj projekat ? konkurs objavile su dnevne novine Politika.

Naš projekat: KAKO SPASITI ŽELEZARU SMEDEREVO? Odnosno , projekat: kako izabrati rukovodstvo železare Smederevo je bolji, od projekta koji je ponudila Vlada R. Srbije.

Mi ovo tvrdimo, a Vi gospodine čitao?e uporedite ova dva projekta, pa sami presudite.

PRROJEKAT VLADE R. SRBIJE!

 

alt

Željezara Smederevo.

alt

Željezara Smederevo, zahtevi Vlade R. Srbije.

Završen citat!

PROJEKAT PRIVREDNIKA SRBIJE!

Mi mislimo da ovaj projekat Vlade R. Srbije ?Izbor menadžmenta željezara Smederevo? nije dobar i neće dati projektovani, željeni rezultat.

Naš projekat ? KAKO SPASITI ŽELEZARU SMEDEREVO? bolji od projekta Vlade R. Srbije. Ovaj projekat nudi rešenje: kako izabrati rukovodstvo elžjezare Smederevo, koje će proizvoditi profit a ne gubitke.

Da bi željezara proizvodila profit a ne gubitke, potrebno je sistemski rešiti:

 • Ko upravlja železarom?
 • Kako se bira i smenjuje upravni odbor i glavni direktor željezare?
 • Kako uvesti ličnu materijalnu odgovornost, direktora i članova upravnog odbora?
 • Kako se meri uspešnost rada rukovodstva željezare i kako se oni plaćaju.

alt

Kako se upravlja sa železarom Smederevo?

Preduzećem, željezara Smederevo, upravlja upravni odbor sastavljen od 9 članova. Po dva člana upravnog odbora biraju predstavnici: ekonomskih, rudarski i mašinskih fakulteta, dva člana upravnog odbora bira Vlada R. Srbije, a jednog člana upravnog odbora bira autor ovog projekta.

Kako se biraju i plaćaju članovi upravnog odbor?

Zajednice: ekonomskih, mašinskih i rudarski fakulteta formiraju komisije koje biraju članove upravnog odbora željezare Smederevo.

članovi upravnog odbora, biraju se na osnovu javno raspisanog konkursa i programa rada koga piše kandidat.

članovi upravnog odbora, moraju da daju hipoteku vrednosti od 100.000 eura, kao garanciju da će poso raditi savesno i po zakonu.

Plata članova upravnog odbora, je u visini dve plate narodnog poslanika R. Srbije.

članovi upravnog odbora ima bonus 1%, od dobiti koju ostvare preduzeće, kao godišnju nagradu. Bonus, od 1 %, deli se na devet jednakih delova.

Kako se bira i plaća direktor?

Glavnog ? generalnog direktora preduzeća, željezara Smederevo , bira upravni odbor , na osnovu javno raspisanog konkursa, i programa rada koga piše kandidati.

Glavnog ? generalnog direktora preduzeća, željezara Smederevo, mora da založi hipoteku vrednosti od 400.000 eura, kao garanciju da će poso direktora raditi savesno i po zakonu.

Plata glavnog ? generalnog direktora, je u visini četiri plate Predsednika Vlade R. Srbije.

Generalni direktor bira svoje saradnike, direktore sektora, na osnovu javno raspisanog konkursa i programa rada koga su pisali kandidati. Ovu odluku mora da potvrdi upravni odbor. Direktori sektora moraju da založe hipoteku vrednosti od 100.000 eura, kao garanciju da će poso direktora sektora raditi savesno i po zakonu.

Glavni ? generalni direktor ima bonus 4%, od dobiti koju ostvari preduzeće. Polovinu od ovog bonusa ( 2% ), pripada generalnom direktoru a drugu polovinu od 2%, generalni direktor je obavezan da podeli svojim saradnicima.

Kako se smenjuje direktor i članovi upravnog odbora?

Direktora željezare smenjuje upravni odbor :

Upravni odbor smenjuje direktora željezare ako ne ostvari predvi?ene rezultate, ne ostvari predvi?enu dobit, odnosno ako zavr�i poslovnu godinu sa gubitkom. Obavezno se smenjuje direktor, ako je gubitak ve?i od 20% predvi?enog profita. ( Primer: Direktor svojim programom predvidi, da ?e �eljezara ostvariti dobit od 50.000.000 ?, a ona na kraju godine ostvari gubitak. Ako �eljezara na kraju godine ostvari gubitak ve?i od 10.000.000?, direktor se obavezno smenjuje. )

Ne mo�e se smeniti direktor �eljezare, ukoliko �eljezara ostvaruje predvi?enu dobit.

?lanove upravnog odbora smenjuje, onaj ko ih je izabrao.

?lanovi upravnog odbora se smenjuju, kad �eljezara ne ostvaruje projektovane rezultate. ?lanovi upravnog odbora se obavezno smenjuju, ukoliko �elezara zavr�i poslovnu godinu sa gubitkom.

Ne mogu se smeniti ?lanovi upravnog odbora �eljezare, ukoliko �eljezara ostvaruje predvi?enu dobit.

Kako se meri uspe�nost rada rukovodstva �eljezare?

Uspe�nost rada direktora i ?lanova upravnog odbora meri se isklju?ivo na osnovu finansijski rezultata. Ako je �eljezara na kraju godine ostvarila dobit, onda je rukovodstvo dobro radilo. Ako je �eljezara ostvarila gubitak, onda je rukovodstvo lo�e radilo i treba ga menjati.

Direktor i ?lanovi upravnog odbora, biraju se na period od 4 godine, uz mogu?nost ponovnog

�ta je zadatak preduze?a, �eljezara Smederevo?

 • Zadatak preduze?a, �eljezara Smederevo, je da stvara profit. i da na ekonomskim principima omogu?i fakultetima i nau?nim radnicima, nau?na usavr�avanja i istra�ivanja.
 • Zadatak preduze?a, �eljezara Smederevo, je da vrati dr�avi ulo�ena sredstva, u narednih 10 godina. Ostvarenu dobiti deliti na dva dela, 50% ulagati u razvoj preduze?a, a drugih 50% u vra?anje duga dr�avi.

�ta uraditi, ako niko ne prihvati da pod ovim uslovima upravlja �elezarom?

Mi smo sigurni da �eljezara Smederevo mo�e da proizvodi profit, a ne gubitke. �eljezara ?e proizvoditi profit, ako Vlada R. Srbije prihvati ovaj projekat.

Mi nismo politi?ari, mi smo in�enjeri koji po�tuju logiku, pa moramo ponuditi re�enje. �ta raditi, ako niko ne prihvati da pod ovim uslovima upravlja �elezarom?

Ako niko ne prihvati, da pod ovim uslovima upravlja �elezarom, onda ?e �eljezara proizvoditi gubitke. Gubitke ?e pla?ati gra?ani R. Srbije. U ovom slu?aju, treba biti realan i shvatiti da je pacijent umro, da za �elezaru nama spasa i da �elezaru treba zatvoriti.

�ta ne valja u projektu, konkursu Vlade R. Srbije?

altMinistar Privrede u Vladi R. Srbije, �eljko Serti?.

�ta ne valja u projektu R. Srbije, a �ta je dobro u projektu Privrednici Srbije, Vi gospodine ?itao?e ?e te sam proceniti.

Mi ukazujemo na slede?e nedostatke projekta ? konkursa Vlade R. Srbije:

 • Na� projekat nudi re�enje, kako izabrati direktore i ?lanove upravnog odbora �eljezare. Projekat Vlade R. Srbije ne nudi re�enje, kako izabrati direktore i ?lanove upravnog odbora �eljezare. Ostavljena je mogu?nost partijskom zapo�ljavanju, a partijsko zapo�ljavanje je uni�tio privrednu Srbije.
 • Na� projekat predvi?a li?nu materijalnu odgovornost direktore i ?lanove upravnog odbora, projekat Vlada R. Srbije to nije uradio. Bez li?ne materijalne odgovornosti, direktora i ?lanova upravnog odbora, nema odgovornog rukovodstva.
 • Na� projekat propisuje na?in pla?anja, direktora i ?lanova upravnog odbora. Propisali smo nagradne bonuse, koji su vezani za dobit preduze?a. Bez jasnog pla?anja menad�menta u dr�avnom preduze?a, javlja se kriminal, korupcija i proizvode gubici.( Zar nije logi?no: Ako menad�eri �eljezare ostvare dobit od 50.000.000?, da i oni dobiju deo tog kola?a. U ovom slu?aju, generalni direktor �eljezare dobio bi 1.000.000 ?. Neko ?e re?i da je ovaj bonus, koji dobija generalni direktor, mnogo veliki. Mo�da je veliki, ali je i deo koji dobija i dr�ava veliki, u ovom slu?aju dr�ava bi dobila 45.000.000?. Treba znati, da je dr�ava �eljezari davala 100.000.000? godi�nje. Neko ?e re?i, da su ovo velike brojke i da se ne mogu ostvariti! Mo�e se ostvariti ova dobit, to je samo 5% od ukupnog prihoda. �eljezara bi trebala da ostvari, godi�nji ukupni prihod od 1.000.000.000? )

Ovih 13 pitanja, koje je postavila Vlada R. Srbije u svom projektu ? konkursu, po na�em projektu, su pitanja iz program rada, koga pi�e kandidat za direktora. Po na�em projektu ? KAKO SPASITI �ELEZARU SMEDEREVO? upravni odbor bira direktora, pa on i postavlja pitanja. Kandidat za direktora, u svom programu rada, mora dati odgovore i na slede?a pitanja:

 • Kako ?e organizovati preduze?e?
 • Koliko ?e biti zaposlenih u �eljezari? (Predsednik ?Ju-Es stila Ko�ice? D�on Gudi� na�iroko je obja�njavao da u ?Sartidu? nema proizvodnje. U brojnim izjavama Gudi� se �alio i da je za isti proizvodni kapacitet u Americi dovoljno 2.000 radnika, dok u ?Sartidu? ima 10.000 zaposlenih, ne pominju?i pri tom da radnik u Americi ko�ta ?Ju-Es stil? 16,98 dolara na sat, dok je satnica radnika ?Sartida? samo 0,30 dolara. Izvor Politika. )
 • Kako pro�iriti proizvodnju? Kako proizvoditi limove za Zastava automobile? ( Morate se slo�iti sa mnom, da je sme�no, neko ?e re?i i glupo, imati �elezaru i fabriku automobila, a ne proizvoditi limove za automobile. )

�ta jo� ne valja u projektu Vlade R. Srbije!

Vlada R. Srbije, ovim projektom ? konkursom, nije re�ila klju?ne stvari koje su potrebne, da bi �eljezara Smederevo proizvodila profit a ne gubitke.

Nije re�ila:

 • Kako se bira i smenjuje rukovodstvo �elezare?
 • Kako se pla?a rukovodstvo �eljezare?
 • Kako uvesti li?nu materijalnu odgovornost rukovodstava �eljezare?

Projekat, koji je Vlada R. Srbije raspisala sigurno ne?e uspeti. Ne?e uspeti, zato �to slu�benici vlade nisu znali re�iti pomenute probleme. Vlada ?e izabrati rukovodstvo, ali ?e ono proizvoditi gubitke a ne profit.

I ovom prilikom, moramo podsetiti na:

Novog zapo�ljavanja radnika, ve?ih plata i penzija, nema bez doma?e industrijske proizvodnje.

Doma?e industrijske proizvodnje, nema bez doma?eg kupca tih proizvoda.

Bez novih zakona, nema doma?e industrijske proizvodnje.

Kupujmo doma?e!

alt

Kupujmo doma?e! Samo ako budemo kupovali doma?e proizvode, mo�emo obezbediti: ve?e zapo�ljavanje, ve?e plate, ve?e penzije, bolju zdravstvenu za�titu, itd. Kupovinom doma?ih proizvoda, poma�emo sebi i Srbiji!

Ko vodi akciju, Kupuj doma?e ?

Na�alost niko!

Akciju, Kupujmo doma?e, vodi udru�enje Privrednici Srbije. Da je sre?e i pameti, ovu akciju bi vodila Vlada R. Srbije, Privredna komora Srbije i svi sindikati.

Ako oni to ne smeju da vode akciju ?Kupujmo doma?a?, mogu nama da plate, da agresivno i stalno vodimo ovu akciju po svim medijima.

Toliko od nas!

Ukoliko Vam se ovaj projekat svi?a, pomozite.

Prosledite ovaj projekat prijatelju i poznaniku

alt

Vi sudite i ocenjuj te, koliko je ovaj projekat vredan!!!

TOLIKO OD NAS!!!� Udru�enje Privrednici Srbije i Udru�enje gra?evinskih in�enjera Srbije ? UGIS !!!

SAD STE VI NA REDU!!!!!

Sa po�tovanjem !

  • Predsednik UGIS i
  • Predsednik udru�enja Privrednici Srbije
  • Ing Vujanovi? �ivojin
  • Kont.tel. 069-155-41-22
Naslovna
Naslovna
Naslovna
Scroll to Top